Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje tendencijos
Alternative Title:
Tendencies of enterprise social responsibility initiatives in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 217-222
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; EESRK; ĮSA; Socialinė atsakomybė; Vertybės..
EN
ESR; European Economic and Social Committee; Harmonious development; Social responsibility; Valuables..
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyvų raidos Lietuvoje tyrimo pagrindu. Tyrimo objektas ĮSA iniciatyvas Lietuvoje įtakojantys veiksniai. Tyrimo temos aktualumas grindžiamas verslinės veiklos strateginių pokyčių tendencijomis, susietomis su Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimu. Straipsnio tikslas - atskleisti ĮSA iniciatyvas įtakojančius veiksnius, apibūdinant jų įtaką verslo sektoriaus vystymosi tendencijoms. Tyrimo metodologija grindžiama holistiniu požiūriu į ĮSA iniciatyvas, traktuojant jas kaip vientisos determinuotos visuomenės sistemos sudėtinę dalį, įtakojamą ne tik visuotinių globalizacijos, bet vietinių lokalių veiksnių. ĮSA iniciatyvas įtakojančių veiksnių identifikavimui panaudoti fenomenografijos bei fenomenologijos metodai, veiksnių reikšmingumo įvardijimui - požymių sisteminimo, kategorizavimo bei apibendrinimų metodai. Straipsnyje pateikiama ĮSA principų taikymą įmonės veikloje ir jos valdyme įtakojančių veiksnių sistema, apibūdinamos atskiros Europos verslo tobulumo modelio sisteminės grupės bei jų reikšmingumas įmonės veiklos rezultatams, žmogiškųjų išteklių valdymui. [Iš leidinio]

ENThe article is prepared on the basis of the research on the development of enterprise social responsibility (ESR) initiatives in Lithuania. The object of the research - factors influencing ESR initiatives in Lithuania. The topicality of the theme of the research is grounded on the tendencies of strategic changes of commercial activity connected with the implementation of Global agreement principles. The purpose of the article is to reveal factors influencing ESR initiatives when characterizing their influence upon the tendencies of commercial sector development. The methodology of the research is grounded on the holistic approach towards ESR initiatives treating them as a constituent of the solid determined public system influenced not only by general globalisation factors but by the local ones as well. For the identification of factors influencing ESR initiatives the methods of phenomenography and phenomenology were used. For the naming of the significance of factors the methods of the filing, ranking and generalization of features were used. The system of factors influencing the application of ESR principles in the activity and management of enterprises is presented in the article. Special systematic groups of the European business improvement model as well as their significance for the results of enterprise activity well as for the management of human resources are described in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22348
Updated:
2020-11-13 22:14:42
Metrics:
Views: 28    Downloads: 13
Export: