Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lietuvoje : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lietuvoje: monografija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
Pages:
306 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Literatūros apžvalga — Tyrimų metodika — Pleišto pavidalo kirviai: Šaltiniai; Kirvių formos ypatybės; Paplitimas; Chronologija — Siauraašmeniai pentiniai kirviai: Šaltiniai; Struktūrinės siauraašmenio pentinio kirvio dalys; Pagrindinių parametrų apžvalga; Klasifikacija ir chronologija; Kirvių padėtis laidojimo paminkluose; Ornamentuotieji siauraašmeniai pentiniai kirviai; Įvadas į siauraašmenių pentinių kirvių ergonominį tyrimą — Įmoviniai kirviai: Šaltiniai; Struktūrinės įmovinio kirvio dalys; Pagrindinių parametrų apžvalga; Klasifikacija ir chronologija; Įmovinių kirvių padėtis laidojimo paminkluose — Pabaiga — Šaltiniai ir literatūra — Trumpinimai — Siauraašmenių pentinių kirvių radimviecių sąrašas — Įmovinių kirvių radimviečių sąrašas — Iliustracijos — Lentelės — Žemėlapiai — Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Geležies amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje išsamiai aptariami geležiniai siauraašmeniai pentiniai, įmoviniai ir pleišto pavidalo kirviai, pradedant jų paplitimo tendencijomis, baigiant dėjimo kapuose apžvalga, o siauraašmeniai pentiniai kirviai nagrinėjami dar ir ergonominiu požiūriu. Darbo autorius imasi spręsti tik šiuo metu pačius aktualiausius uždavinius. Konkretūs darbo uždaviniai yra šie: a) aptarti kirvių struktūrines dalis ir pateikti jų morfometrinių parametrų analizės rezultatus; b) pagal kirvių morfologinius požymius parengtos klasifikacinės sistemos pagrindu kirvius klasifikuoti; c) pasekti išskirtų kirvių tipų chronologiją ir paplitimą; d) aptarti kirvių dėjimo tvarką kapuose, palyginti ir išryškinti siaura ašmenių pentinių ir įmovinių kirvių dėjimo kapuose tendencijų skirtumus; e) remiantis visa klasifikacine sistema peržvelgti ornamentuotuosius siauraašmenius pentinius kirvius, aptarti ornamentą ir pamėginti naujai nusakyti jų paskirtį; į siauraašmenius pentinius kirvius pažvelgti ergonominiu požiūriu - atkurti buvusią tikslią įrankio konstrukciją (apskaičiuoti buvusį koto ilgį, nustatyti struktūrinius įrankio ryšius, pasižiūrėti, ar tie ryšiai suteikia įrankiui funkcinę ir kompozicinę vienovę.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos archeologija; Geležies amžius; Pleišto pavidalo kirviai; Siaurašmeniai pentiniai kirviai; įmoviniai kirviai; Tipologija; Chronologija; Paplitimas; Kirvių puošyba; Ergonomija; Kirvių padėtis laidojimo paminkluose; Lithuanian archaeology; Iron Age; wedge-shaped axes; Narrow-bladed; Blunt ended axes; Socketed axes; Typology; Chronology; Distribution; Ornamentation of axes; Efficiency; Position of axes in the grave-sites.

ENThe monograph provides a comprehensive description of the iron narrow-edged spur, muff and wedge shaped axes, starting with the trends of their spread and finishing with the overview of their placing into tombs, the narrow-edged spur-shaped axes are also examined in terms of ergonomics. The author undertakes to resolve only the most relevant issues. The specific tasks of the study are the following: a) discussion of the structural parts of the axes and provision of the results of the analysis of their morphometrical parameters; b) classification of the axes according to a classification system, prepared according to the morphological traits of the axes; c) provision of information on chronology and spread of the types of axes; d) discussion of the procedure of placing of axes into tombs, comparison and highlighting the differences between the trends of placing of narrow-edged spur and muff shaped axes into tombs; e) referring to the entire classification system, provision of an overview of the ornamented narrow-edged spur-shaped axes, discussion of the ornament and attempting to describe the purpose of the axes; viewing the narrow-edged spur-shaped axes in terms of ergonomics – restoring the exact structure of the tool (calculation of the length of the handle, identification of the structural relations and verification of the provision of a functional and compositional unity to the tool by the said relations.

ISBN:
9789955203599
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16421
Updated:
2020-10-21 22:26:27
Metrics:
Views: 143
Export: