Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 metais
Alternative Title:
Vladimir Kashirskii's excavations in the barrow cemeteries between the Vajuonis and Žeimenys lakes in 1906 and 1907
Keywords:
LT
V. Kaširskis; Vladimiras Kaširskis; Archeologija / Archaeology; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojami visi V. Kaširskio atliktų pilkapių kasinėjimų ir žvalgymų duomenys. V. Kaširskį galima laikyti vienu profesionaliausiai pilkapius kasinėjusių ir tyrinėjimus dokumentavusių to meto archeologų. Straipsnyje publikuojama medžiaga yra nevienodos mokslinės vertės. Vertingiausi ir įdomiausi yra Cegelnės pilkapyno kasinėjimų rezultatai. Ištirtuose pilkapiuose aptikta specifinės konstrukcijos griautinių kapų, o juose − turtingų, unikalių ir analogų tolimose „Barbaricumo“ teritorijose turinčių įkapių. Tai yra neįkainojami duomenys tyrinėjant dinamišką ir dar menkai pažįstamą Rytų Lietuvos pilkapių kultūros etapą − perėjimą iš ankstyvojo į vėlyvąjį Tautų kraustymosi laikotarpį, to meto kultūrinius ryšius, socialinę organizaciją ir ideologiją. V. Kaširskio atlikti pilkapių tyrinėjimai ir žvalgymai yra reikšmingas Lietuvos archeologijos epizodas. Jie ne tik suteikė duomenų įvairiais Rytų Lietuvos pilkapių kultūros raidos klausimais, bet ir suformavo palyginti detalų Vajuonio ir Žeimenio apylinkių mikroregiono proistorės maždaug nuo I tūkstantmečio antrojo ketvirčio iki II tūkstantmečio pradžios vaizdą. Be to, išsamios V. Kaširskio ataskaitos turėtų būti labai įdomios Lietuvos archeologijos istorijos tyrinėtojams. Reikia tikėtis, kad ši publikacija visą joje skelbiamą anksčiau buvusią sunkiai prieinamą medžiagą pavers reikšmingu ir plačiai naudojamu archeologijos mokslo šaltiniu.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Pilkapiai; Rytų Lietuvos pilkapiai; Tyrinėjimai; V. Kaširskis; Vajuonio ežeras, Žeimenio ežeras; Vladimiras Kaširskis; Archeology; Barrow cementaries; Eastern Lithuania; Investigations; V. Kaširskis; Vajuonis Lake; Vladimir Kashirskii; Žemenis Lake.

ENThe paper publishes all data of excavations and prospects of tumuli carried out by V. Kaširskis. Kaširskis could be considered one of the most professional archaeologists of tumuli of that period. The material published in the paper has a different scientific value. The most valuable and interesting results of excavation are related to Cegelnė barrow. Inhumation graves of a specific construction were discovered in the explored barrows, with rich and unique grave goods, having analogues in the distant Barbaricum territories. These are invaluable data of the exploration of the dynamic and so far little known stage of Eastern Lithuanian tumulus culture – the transition from the early to late Migration Period, the then cultural relationships, social organisation and ideology. Tumulus exploration and prospects carried out by Kaširskis are a significant episode in Lithuanian archaeology. They not only provided data on various issues of the development of Eastern Lithuanian tumulus culture, but also formed a relatively detailed picture of the prehistory of the microregion of Vajuonis and Žeimenis localities from approximately the second quarter of the first millennium until the beginning of the second millennium. Furthermore, extensive reports of Kaširskis should be very interesting to the researchers of Lithuanian archaeology history. Let us hope that this publication will turn all published material, which was previously hardly available, to a significant and widely used source of the science of archaeology.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36644
Updated:
2017-06-22 23:43:25
Metrics:
Views: 39
Export: