Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika
Alternative Title:
History, rites and music of Lithuanian Calvarias roads of the cross
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003.
Pages:
292 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — I skyrius. Kalvarijų Kryžiaus keliai Europoje — II skyrius. Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istoriografija: 1. Vilniaus bernardinų vienuolyno Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios šventoriaus Kryžiaus kelias; 2. Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelias; 3. Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelias; 4. Beržoro kalvarijų Kryžiaus kelias; 5. Tytuvėnų kalvarijų tipo Kryžiaus keliai; 6. Mosėdžio kalvarijų tipo Kryžiaus kelias; 7. Veprių kalvarijų Kryžiaus kelias — III skyrius. Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginiai papročiai ir muzika: 1. Žemaičių kalvarijos Kryžiaus kelyje; 2. Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelyje: 2.1. Pridėtinės stotys; 2.2. Pagrindinės stotys; 3. Beržoro kalvarijų Kryžiaus kelyje; 4. Tytuvėnų kalvarijų tipo Kryžiaus keliuose: 4.1. Kryžiaus kelių 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeiginė kultūra; 4.2. Tytuvėnų kalvarijų tipo Kryžiaus kelių 19-os stočių, arba 20-ies vietų, Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeiginė kultūra; 4.3. Sopulingosios Dievo Motinos 7-ių skausmų stočių kelias; 4.4. Šventųjų laiptų koplyčia; 5. Mosėdžio kalvarijų tipo Kryžiaus kelyje; 6. Veprių kalvarijų Kryžiaus kelyje — IV skyrius. Lietuvos ir kitų tautų kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginių papročių ir muzikos lygiagretės: 1. Apeiginiai papročiai; 2. Muzika — V skyrius. Kryžiaus kelių vietinių savitumų kilmės klausimai — Išvados — Summary — Zusammenfassung — Streszczenie — Asmenvardžių rodyklė — Trumpai apie autorių.
Keywords:
LT
20 amžius; Kalvarija; Mosėdis; Tytuvėnai; Vepriai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Muzika / Music; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTMonografijos pagrindas - mokslinis tyrimas, kurio objektas - Lietuvos ir Europos kalvarijų Kryžiaus keliai. Darbe iškeliama katalikų pamaldumo formų ir vietinių etninės kultūros savitumų persipynimo problema. Darbo tikslas - išanalizuoti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginius papročius, atsižvelgiant į jų atitikmenis kitų tautų analoguose. Darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: Pirma, remiantis publikuota istorine, etnologine, etnomuzikologine bei etnografinių tyrimų ekspedicine medžiaga atskleisti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių ir jų apeiginių papročių genezę. Antra, lyginant su kitų kraštų analogiškais reiškiniais, nustatyti kalvarijų istoriografines bei apeiginių papročių sąsajas ir skirtumus. Trečia, parodyti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių savitumą, atskleisti, kaip sąveikauja liturginiai ir etniniai papročiai. Darbas yra originalus ne tik dėl pasirinktos temos, kuri nagrinėjama pirmą kartą, bet ir dėl pačios darbo koncepcijos. Ji apima ne tik kalvarijų Kryžiaus kelių ir jų apeiginių papročių Lietuvoje istoriją, muziką, bet ir atskleidžia jų atsiradimo priežastis bei motyvus. Darbe Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorinė ir apeiginių papročių raida pristatoma istoriografiškai, t.y. atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą. Atliekant tyrimus taikyti geografinio kartografavimo, analizės, sintezės, tipologinis bei retrospekcijos metodai. Siekiant kuo išsamiau atskleisti apibrėžtąją temą, laikytasi nuoseklios Lietuvos Katalikų Bažnyčios kalvarijų Kryžiaus kelių istorinės atsiradimo sekos.Tyrimai atlikti pagal šią schemą: a) nustatytas Kryžiaus kelio pamaldumo tradicijos paplitimo Europoje arealas; b) sudaryta kalvarijų Kryžiaus kelių tipologija; c) parodytos kalvarijų atsiradimo Lietuvoje ištakos; d) atskleisti pagrindiniai Lietuvos kalvarijų apeiginiai papročiai; e) atlikta Lietuvos ir kitų tautų kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginių papročių lyginamoji analizė; f) parodytas Lietuvos Kryžiaus kelių apeigų savitumas; g) išanalizuota Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muzika, lyginant su kaimyninių šalių analogais. Rezultatai - iškelta ir pagrįsta hipotezė, kad Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliai yra katalikiškosios Europos kultūros siena - forpostas prieš protestantizmą, stačiatikybę, musulmonybę, o vėliau ir ateizmą. Tam įtakos turėjo kontrreformacija bei sudėtingi ХVII-ХХ amžiaus istoriniai geopolitiniai įvykiai. Tuo metu Lietuva užėmė svarbią vietą Europos Katalikų Bažnyčios istorijoje. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; Katalikų Bažnyčia; Kryžiaus kelias; Muzika; Giesmės; The Lithuanian history; The Catholic Church; Stations of the Cross; Music; Songs.

ENThe basis of this monograph is scientific research with the object of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross. The work raises a problem of interlacement between Catholic forms of devoutness and local ethnic culture peculiarities. The goal was to analyze Lithuanian Calvarias Roads of The Cross rites taking into consideration their correlates in analogs of other nations. For the reaching of this goal were set these tasks: first, on the basis on published historical, ethnological, ethno musicological and ethnographical expeditionary field research materials to reveal a genesis of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross rites customs and music; second, comparing with analogical phenomenon of other countries to define their coherencies and differences; third, to show singularities of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross, to reveal interaction between liturgical and ethnic customs. The work is new and original not only because of it’s theme which was researched for the first time, but also because of the very conception of the work. It includes not only history and music of Calvarias Roads of The Cross and their rites in Lithuania, but also reveals the reasons and motives of their origin. This monograph presents historical development Lithuanian Calvarias Roads of The Cross and development of their rites’ customs from the viewpoint of historiography, i.e. taking into consideration geopolitical context of history. The research included methods of geographic cartography, analysis, synthesis, typology, and retrospection. In order to unfold this theme as exhaustively as possible, author was following successive order of historical origins of Calvarias Roads of The Cross of Lithuania Catholic Church.The research was done according to scheme below: 1) description of Road of The Cross devoutness’ prevalence area in Europe; 2) composing of Calvarias Roads of The Cross typology; 3) showing the Calvarias sources of origin in Lithuania; 4) revealing the Lithuanian Calvarias rites’ main customs; 5) comparative analysis of Calvarias Roads of The Cross rites’ customs in Lithuania and in other nations; 6) revealing of singularities of Roads of The Cross rites in Lithuania; 7) analysis of music of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross and comparing with analogs in neighboring countries based on music notes presented in nongraphic method. The monograph has six main chapters. It begins with introduction and ends with conclusions, bibliography, index of names, and digest in foreign language. After discussing historical period of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross from their origins until our days, researching their ritual customs and music, and after revealing their local singularities the author comes to the following conclusions: first, outflow of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross cult is in Holy Land; second, from V until XVIII century in Western Europe it were formed four types of Road of The Cross devoutness traditions: 7 stations, 14 stations, Calvarias Road of The Cross and Calvarias type Roads of The Cross; third, in Lithuania Calvarias Roads of The Cross were founded in Žemaičių Kalvarija and in Calvarias of Vilnius, Beržoras, Tytuvėnai, Mosėdis, Vepriai; fourth, initiators of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross were Dominican and Franciscan monks, and bishops of Žemačių and Vilniaus dioceses; fifth, area of European Calvarias Road of The Cross devoutness ends with Calvarias existing in Lithuania.Sixth, five of six Calvarias existing in Lithuania are founded on the places of pagan shrines; seventh, Lithuanian Calvarias Roads of The Cross rites custom s have many comm unities but also differences, i.e. most rites custom scame from Holy Land, Poland, and from liturgy of the Church, also custom s with singularities of local rites are predom inant in Lithuanian Calvarias Roads of The Cross rites; eighth, religious and cultural connections of Lithuanian pilgrim s and representatives of monasteries with Western Europe, confessional and national heterogeneity of Grand Principality of Lithuania, and active influence of Polish culture destined the peculiar nature of Calvarias Roads of The Cross culture invading from Western Europe and created certain conditions so that most of 51 rites’ custom existing in Lithuania are connected with the customs of European countries; ninth, in XVII-XX centuries a dialog of Lithuanian Calvarias Roads of The Cross rites’ customs with Western Europe expanded their cultural space, and it especially revealed the features of local origin of rites’ customs. [...] This monograph first time opens new fields of research in religion ethnology and ethno musicology in science of ethnology in Lithuania. In it’s turn it allows to continue research the author has begun, to look for new coherencies between Calvarias Roads of The Cross rites’ customs and music in Europe and In Lithuania. The author hopes that this work is only the beginning and a key to the new scientific researches. [Extract, p. 275-276]

ISBN:
9955530391
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84556
Updated:
2020-12-09 19:01:20
Metrics:
Views: 41
Export: