Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muzika: sąsajos ir skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muzika: sąsajos ir skirtumai
Alternative Title:
Music of the Lithuanian Calvarias Crossways music: similarities and differences
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 21, p. 44-53
Keywords:
LT
Giesmės; Kalvarijos; Kryžiaus kelias; Muzikos instrumentai.
EN
The Calvaries; The Crossways; The Croways; The musical instruments; The religion songs; The religious songs.
Summary / Abstract:

LTKatalikų liaudies pamaldumo praktikas Lietuvoje sudaro: įvairių invokacijų rožiniai, Švč. Mergelės Marijos Valandos, 14-os stočių Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, kalvarijų Kryžiaus keliai, apeigos prie lurdų, gegužinės, birželinės bei šermeninės pamaldos. Visos jos turi garsinį foną. Straipsnio autorius tyrimo objektu pasirinko Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliuose giedamų giesmių ir jų muzikos aprašymą. Straipsnyje pateikiama medžiaga, apibendrinanti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muziką. Tyrimas atliekamas analizės metodu tokia formule: 1) laikantis nuoseklaus Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muzikos aprašymo, pateikiamas giesmių ir jų melodikos muzikinis repertuaras, 2) remiantis aprašymu, sudaroma Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelyje giedamų giesmių bei jų melodikos muzikinio repertuaro lentelė, 3) atliekama surinkto repertuaro analizė ir pateikiamos išvados, atskleidžiančios Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių muzikos sąsajas ir skirtumus. Pateikta medžiaga pagrindžia darbe išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliuose skambanti muzika yra Lietuvos kalvarijų pirmtako – Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio giesmių repertuaro atspindys. Visose aptartose kalvarijose gausu giesmių, kurios atliekamos įvairiomis melodijomis. Daugiausia giesmių turi Tytuvėnų kalvarijų tipo Kryžiaus keliai, kurių pagrindą sudaro Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės. Jų gausumą nulemia bažnyčios šventoriaus kluatro Kryžiaus kelių daugiaplaniškumas. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės ir jų melodijos identiškai naudojamos ir Mosėdžio kalvarijų tipo Kryžiaus kelyje.

ENCatholic folk piety practices in Lithuania include: rosaries of various invocations, the Hours of Blessed Virgin Mary, the Way of the Cross of 14 Stations, mournful whining, Calvary Ways of the Cross, rituals at lourdes, May and June worship services as well as funeral service. The author of the paper chose the description of the hymns sung at the Lithuanian Calvary Ways of the Cross and their music as the research object. The paper presents the material that summarises the music of the Lithuanian Calvary Ways of the Cross. The analysis is carried out according to the following formula: 1) keeping to the consistent description of the music of the Lithuanian Calvary Ways of the Cross, the musical repertoire of hymns and their melodics is presented; 2) based on the description, a table of the musical repertoire of hymns sung at the Lithuanian Calvary Ways of the Cross and their melodics is compiled; 3) the analysis of the collected repertoire is conducted and the conclusions that reveal the similarities and differences of the music of the Lithuanian Calvary Ways of the Cross are presented. The given material supports the hypothesis that the music of the Lithuanian Calvary Ways of the Cross is the reverberation of the Lithuanian Calvary predecessor, i.e. the repertoire of hymns of Žemaičių Kalvarija Way of the Cross. All discussed Calvaries abound in hymns that are performed in various melodies. Tytuvėnai Calvary type Ways of the Cross, based on the hymns of the Mountains of Žemaičių Kalvarija, have the biggest number of hymns. Their abundance is determined by the multi-dimensionality of the Ways of the Cross of the churchyard cloister. The hymns of the Mountains of Žemaičių Kalvarija and their melodies are identically used in the Way of the Cross of Mosėdis Calvary type.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika / Alfonsas Motuzas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003. 292 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37361
Updated:
2018-12-17 11:26:56
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: