Lietuvių etninio instrumentinio muzikavimo ekspedicijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etninio instrumentinio muzikavimo ekspedicijos
Alternative Title:
Expeditions of collectig the data of Lithuanian ethnic instrumental music playing
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 98-104
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTInstrumentinis liaudies muzikavimas – jau bemaž išnykęs reiškinys, todėl Etnomuzikos institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos liaudies kultūros centras 1987–2002 m. surengė specializuotas ekspedicijas, kurių duomenys saugomi Etnomuzikos instituto ir Lietuvos liaudies kultūros centro archyvuose. Šioje publikacijoje apžvelgiamos šios ekspedicijos, jų dalyviai, darbai, metodika ir rezultatai. Be apklausos anketų, dienoraščių ir kitų dokumentų, pavyko užrašyti ir sukaupti gana unikalią autentiško liaudies instrumentinio muzikavimo iš visų Lietuvos regionų kolekciją. Apklausų duomenys ir instrumentinės muzikos įrašai atspindi bemaž viso XX a. tradicijas, todėl ekspedicijų medžiaga yra mūsų sodžiaus etninės muzikinės kultūros šimtmečio liudininkė. Studentai, dėstytojai ir kultūros darbuotojai ekspedicijose dalyvaudavo savanoriškai. Apklausinėjant pateikėjus, pildytos anketos. Lygiagrečiai buvo pildomi ir grupių dienoraščiai. Surinktos medžiagos pagrindu buvo skelbiami straipsniai, rašomos knygos, disertacijos. Ekspedicijų pobūdis pasiteisino, nes leido per 16 darbo metų pakankamai išsamiai jį dokumentuoti. Ekspedicijų darbui tiko įprasta etnografinių atlasų sudarymo ir etnografinių ekspedicijų metodika. Surinkti duomenys iš karto buvo naudojami moksliniams tyrimams, o pateiktos rekomendacijos pritaikytos instrumentiniam liaudies muzikavimui gaivinti. Ekspedicijos padarė poveikį instrumentinio liaudies muzikavimo, kaip folkloro sąjūdžio dalies, raidai.Reikšminiai žodžiai: Ekspedicija; Etninis muzikavimas; Etninė kultūra; Folklorinės ekspedicijos; Folklorinės medžiagos fiksavimas; Garso ir vaizdo įrašai; Instrumentinis muzikavimas; Instrumentologinės ekspedijos; Lauko tyrimų metodika; Liaudies muzikantas; Muzikavimas; Muzikos instrumentai; Audio and video recordings; Ethnic Culture; Ethnic music playing; Expedition; Field research methodology; Fixation of folklore music; Folk musician; Folklore expeditions; Instrumental music; Instrumentological field work; Lithuania; Music making; Musical instruments.

ENInstrumental folk music playing is almost an already extinct phenomenon; therefore, in 1987–2002, the Institute of Ethnic Music, the Lithuanian Music and Theatre Academy, and the Lithuanian Folk Culture Centre organised specialised expeditions, the data of which are kept in the archives of the Institute of Ethnic Music and the Lithuanian Folk Culture Centre. This publication provides an overview of these expeditions, their participants, works, methodology and results. Besides questionnaire surveys, diaries and other documents, a rather unique collection of authentic folk instrumental music playing in all Lithuanian regions was recorded and accumulated. Questionnaire data and instrumental music records reflect the traditions of almost the entire 20th c.; therefore, expedition material testifies one hundred years of our folk ethnic musical culture. Students, teachers and cultural workers voluntarily participated in expeditions. Questionnaires were filled when interviewing informants. Group diaries were completed simultaneously. The collected material served as a basis to publish articles and write books and PhD theses. The nature of expeditions served the purpose, because they were sufficiently extensively documented over 16 years. A common methodology of compiling ethnographic atlases and ethnographic expeditions was suitable for the work. Collected data were immediately used for scientific research and proposed recommendations were adapted for recovering instrumental folk music playing. The expeditions affected the development of instrumental folk music playing as part of the folklore movement.

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35394
Updated:
2018-12-17 13:09:25
Metrics:
Views: 49    Downloads: 8
Export: