XVII a. pabaigos - XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. pabaigos - XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Pages:
327 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Punia; Asmenvardžiai; Vietovardžiai; Metrikų knygos; Punia; Personal names; Place names.
Contents:
Pratarmė — Sutrumpinimai — Keletas laikotarpio istorinių bruožų — Bibliografiniai duomenys apie metrikų knygas — Bendroji asmenvardžių charakteristika — Krikštavardžiai — Lietuviškos vyrų pavardės. Dvikamienės. Vienakamienės. Trumpintinės. Priesaginės tėvavardinės. Priesaginės deminutyvinės. Priesaginės netėvavardinės. Priešdėlinės. Galūninės (fleksinės). Pravardinės — Lietuviškos moterų pavardės. Mergautinės. Ištekėjusių moterų (vedybinės) — Nelietuviškos pavardės. Slaviškos vyrų pavardės. Slaviškos moterų pavardės. Vokiškos (resp. žydiškos) pavardės. Totoriškos pavardės. Vengriškos pavardės — Neaiškios etninės priklausomybės bei kilmės pavardės — Istorinė pavardžių distribucija — Vietovardžių santrumpos — Pavardžių sąrašas-žodynas — Bendroji vietovardžių charakteristika — Vietovardžių sąrašas-žodynas — Apibendrinamosios pastabos — Literatūra — Priedai. 1732–1752 m. krikšto metrikų knygos pavardžių sąrašas. 1732–1752 m. krikšto metrikų ir 1732–1759 m. santuokos metrikų vietovardžių sąrašas. Pavardžių rodyklė. Vietovardžių rodyklė. Errata.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Punia; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Personal names; Place names.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnyga pratęsia Punios parapijos metrikų knygų onomastikos tyrinėjimus. Čia pateikiami iš trijų XVII a. pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės laikotarpio Punios parapijos Krikšto metrikų knygų išrinktų ir iššifruotų asmenvardžių ir vietovardžių alfabetiniai sąrašai. Įvade pateikiama istorinio pobūdžio pastabų apie nagrinėjamąjį laikotarpį, duodamos bendros šaltiniuose rastų asmenvardžių ir vietovardžių charakteristikos, klasifikuojamos ir pagal atskiras rūšis apibūdinamos pavardės. Daug dėmesio skirta lietuviškoms moterų pavardėms ir slaviškoms bei suslavintoms vyrų ir moterų pavardėms, įdėtas naujas skyrelis apie vengriškos kilmės pavardes. Knygos gale įdėtas nemažas priedas, kurį sudaro 1732-1752 m. Punios parapijos krikšto metrikų knygos asmenvardžių sąrašo mažiau detalizuotas variantas ir 1732-1752 m. Punios parapijos krikšto metrikų knygos bei 1732-1759 m. santuokos metrikų knygos vietovardžių sąrašas. Kadangi šiuo tyrinėjimu baigiamas šimto metų (1658-1759) apimties laikotarpis, jo gale pridėtos ne tik XVII a. pabaigos-XVIII a. pirmosios pusės, bet ir ankstesnėse metrikų knygose fiksuotų (autoriaus 2003 m. monografijoje „XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai" suregistruotų) asmenvardžių bei vietovardžių atstatytųjų lyčių rodyklės. Priede taip pat pateikiami gryni, be atstatytų formų, pavardžių ir vietovardžių sąrašai. Jie, kartu su „negrynaisiais“ (turinčiais atstatytąsias formas ir tikrinio vardo vartosenos vietos bei laiko nuorodas) faktiškai apima visą XVII a. antrosios – XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos metrikų onomastiką.

ENThe book is the continuation of the research of onomastics of Punia parish registration books. It presents alphabetical lists of personal and place names selected and transcribed from three Punia parish baptism registration books of the period from the end of the 17th c. to the first half of the 18th c. The introduction presents historical notes on the analysed period, gives general characteristics of proper nouns found in the sources, provides the classification and description of different types of surnames. Much attention is given to Lithuanian feminine surnames and Slavic and slavonicised masculine and feminine surnames; a new chapter about the surnames of Hungaric origin has been added. At the end of the book there is a large appendix, which contains a less detailed version of the list of personal names of Punia parish baptism registration book of 1732–1752 and a list of place names of Punia parish baptism registration book of 1732–1752 and marriage registration book of 1732–1752. Since this research completes the period of one hundred years (1658–1759), it contains the indices of personal and place names with restored gender not only from the end of the 17th c. to the first half of the 18th c., but also the ones registered in earlier registration books (registered in the author’s monograph “Personal Names and Place Names of Punia Parish in the Second Half of the 17th c.”). The appendix also presents the lists of surnames and place names in pure, non-restored forms. Together with the ‘non-pure’ ones (with restored forms and references of time and place of use of proper nouns), they actually cover the onomastics of Punia parish registration books from the end of the 17th c. to the first half of the 18th c.

ISBN:
9789955332220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44816
Updated:
2022-01-03 20:59:19
Metrics:
Views: 54
Export: