Savimonė psichologo požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savimonė psichologo požiūriu
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2009.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė / Vytautas Gudonis — Įžanga — Žmogaus savimonės formavimasis — Sąmonė — Savimonė — Socialinės aplinkos įtaka savimonės formavimuisi — Savimonės funkcijos: Savigarba; Saviveiksmiškumo lūkesčiai; Savęs pateikimas — Asmeninė ir socialinė savimonė — Savimonės turinio dinamikos vaikystėje ir paauglystėje tyrimas: Tiriamieji; Tyrimo metodika ir eiga; Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas; Tyrimo išvados — Grupės nario savimonės formavimosi mechanizmas — Grupės apibrėžimo problema — Empirinis grupės apibrėžimas — Artimų žmonių ir tikslo siekimo grupės — Grupės įtaka nario produktyvumui — Grupių formavimosi procesas — Kognityviniai grupės nario savimonės formavimosi mechanizmai — Motyvaciniai grupės nario savimonės formavimosi pagrindai — Socialinių motyvacinių veiksnių formuojantis sportinės komandos narių savimonei tyrimas: Tiriamieji; Tyrimo metodika ir eiga; Tyrimo rezultatai; Tyrimo rezultatų aptarimas — Socialinių motyvacinių veiksnių formuojantis studentų darbo grupės narių savimonei tyrimas: Tiriamieji; Tyrimo metodika ir eiga; Tyrimo rezultatai; Tyrimo rezultatų aptarimas — Susivokimas kaip savimonės turinio integracija — Susivokimo samprata — Susivokimo sritys — Savimonės integravimo būvių paradigma — Susivokimo procesas — Veiksniai, turintys įtakos susivokimo procesui: Kultūrinis kontekstas; Šeima ir bendraamžiai; Individualaus fizinio ir kognityvinio vystymosi ypatumai — Susivokimo sąsajos su adaptacijos rodikliais: Susivokimas kaip artimų tarpasmeninių santykių prielaida; Susivokimas ir profesinė savirealizacija; Susivokimo sąsajos su psichologine gerove — Savimonės integracijos būvių ir socialinės adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajų tyrimas: Tiriamieji; Tyrimo metodika ir eiga; Tyrimo rezultatai; Tyrimo rezultatų aptarimas —Savimonės integracijos būvių sąsajos su rizikingu elgesiu — Studentų rizikingo seksualinio elgesio ir jų psichosocialinių savybių sąsajų tyrimas: Tiriamieji; Tyrimo metodika ir eiga; Tyrimo rezultatai; Tyrimo rezultatų aptarimas — Apibendrinimas — Santrauka — Literatūra — Pagrindiniai terminai ir sąvokos — Priedai.
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSavimonės formavimosi, kitimo bei poveikio žmogaus elgesiui mechanizmų teorinės analizės pagrindu atlikti tyrimai, kurių rezultatai pateikiami monografijoje. Savimonės turinio dinamikos vaikystėje ir paauglystėje tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kurie elementai yra svarbiausi 6-18 metų vaikų ir paauglių savimonei. Tyrimo rezultatai pademonstravo savimonės paslankumą ir socialinės patirties aspektų svarbą savimonei. Antra dalis skirta grupės nario savimonės, kaip pamatinio socialinės savimonės elemento, formavimosi mechanizmams atskleisti. Formuluojama Socialinės motyvacijos teorija ir ja remiantis iškeltos hipotezės tikrinamos tyrimuose. Rezultatai parodė, kad pasirenkant tikslo siekimo grupę didžiausią įtaką daro galimybė būti naudingam grupei, kiek mažesnę - grupės prestižas ir mažiausią - su naryste grupėje susijęs išskirtinumas. Nepaisant skirtingos šių trijų veiksnių reikšmės, visi jie turi savarankišką motyvacinę vertę. Savimonės integracijai - susivokimui - nagrinėti skirta trečioji monografijos dalis. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip savimonės integracijos būviai siejasi su socialine adaptacija mokykloje. Tyrimo rezultatai parodė, kad savimonės integracijos tarpasmeninėje srityje būviai, kuriems būdingas pasirinkimų nebuvimas, siejasi su prastesne subjektyvia socialine adaptacija, nei būviai, kuriems būdingi pasirinkimai. Kadangi rizikingas elgesys yra vienas iš svarbių adaptacijos rodiklių, toliau gilinantis i susivokimo ir adaptacijos sąsajų ypatumus atliktas studentų rizikingo seksualinio elgesio ir jų psichosocialinių savybių sąsajų tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad sumaišties ir prisiimto tapatumo būviai yra susiję su tam tikrais rizikingo seksualinio elgesio rodikliais.Reikšminiai žodžiai: Savimonė; Savigarba; Susivokimas; Grupė; Self-consciousness; Self-esteem; Ego-identity; Group.

ENThe monograph presents the results of the research performed on the basis of theoretical analysis of the mechanisms of identity formation, evolution and impact on human behavior. The research of the dynamics of identity formation in childhood and adolescence was aimed at determining the most important elements for the consciousness of children aged 6-18 and adolescents. The results of the research have demonstrated the mobility of consciousness and the importance of social experience aspects to the consciousness. The second part deals with revealing the mechanisms of forming the identidy of a member of a group as the fundamental element of social identity. The theory of social motivation is presented, and its hypotheses are tested in this research. The results have demonstrated that when choosing the target group, the major influence is made by the possibility to be a useful for the group, less – by the prestige of the group, and still less – membership-related uniqueness. Despite the different significance of the three factors, they all have their own motivational value. The third part of the monograph deals with the integration of self-identity – self-consciousness. The aim was to investigate how the states of identity integration in the interpersonal area characterized by the absence of choices are associated with the poor subjective social adaptation compared to the states where the choices are present. Since risky behavior is one of the significant indicators of adaptation, getting further to the peculiarities of self-consciousness and adaptation, a research of correlations between the risky sexual behavior of students and their psychosocial characteristics was performed. The results of the study showed that the states of confusion and assumed identity are related to certain indicators of risky sexual behavior.

ISBN:
9785415020928
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18906
Updated:
2020-12-13 21:27:19
Metrics:
Views: 201
Export: