Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai
Alternative Title:
Problems and needs of children skipping school
Publication Data:
Vilnius : Garnelis, 2006.
Pages:
151 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Turinys — Pratarmė — Įvadas. Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemų ir poreikių tyrimo metodologija — Šeimos, mokymosi proceso ir institucinių veiksnių įtaka mokyklos nelankymui — Teorinis ir praktinis pamokų nelankymo aspektai — Šeimos įtaka mokyklos nelankymui — Tėvai ir vaikai: prieraišumas, disciplina ir priežiūra — Mokyklos nelankančių vaikų kontrolė ir pagalba jiems — Mokymosi sunkumai ir mokyklos nelankymas — Mokytojo vaidmens sąsajos su mokyklos nelankymu — Institucinė pagalba mokyklos nelankantiems mokiniams — Kritiniai mokyklos mikroklimato veiksniai — Kritiniai pamokų mikroklimato veiksniai — Nuo baimės iki anarchijos — Mokinių orumą žeidžiantys žodžiai ir jų poveikis — Vaikų bendruomenės mikroklimatas — Sektino vaiko paveikslas mokyklos vaikų bendruomenėje — Patyčių problemos sąsajos su vengimu lankyti mokyklą — Suaugusiųjų įsikišimas į vaikų patyčias — Mokinių veikla mokyklos nelankymo metu — Nepatrauklios mokyklos charakteristikos — Į ką mokykla iškeičiama? — Grupės ir draugų įtaka — Priklausymas grupei: priėmimas ir elgesys — Lyderis ir jo vaidmuo — Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys — Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai, turintys įtakos mokyklos nelankymui — Asmeninės savybės ir jausmai, susiję su mokyklos nelankymu — Teigiama patirtis mokykloje, svajonių mokykla — Prievarta prieš vaikus kaip vengimo lankyti mokyklą veiksnys ir vaiko teisių pažeidimas — Psichologinės prievartos mokykloje identifikavimo ir tolerancijos jai problema — Mokytojo elgesio problema: nuo ignoravimo iki terorizavimo — Psichologinė prievarta tarp vaikų: pravardžiavimas - pakenčiama, atmetimas - baisu — Fizinės prievartos problema — Fizinė prievarta kaip vaikų drausminimo elementas — Fizinė vaikų prievarta: nuo konfliktų „sprendimo“ iki pasilinksminimo —Seksualinės prievartos pavojai mokykloje ir už jos ribų — Vaikų nepriežiūra kaip tėvų pareigos vaikams neatlikimas ir mokinių patyčių priežastis — Vaikų darbas vietoj mokyklos lankymo: nuo teisės į išsilavinimą trikdymo iki vaikų išnaudojimo darbu — Vengimas lankyti mokyklą kaip vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimo problema — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – pristatyti moksleivių problemas ir poreikius ir juos analizuojant atskleisti priežastinius procesus, darančius esminę įtaką moksleivių „iškritimui“ iš bendrojo lavinimo sistemos. Tyrimas atliktas pagal kokybinę tyrimo metodologiją, vaikystės sociologijos perspektyvoje. Tikslinė tiriamoji grupė – vengiantys lankyti mokyklą vaikai. Tyrimo metodai - kokybiniai interviu. Vaikų poreikiai ir problemos, susijusios su vengimu lankyti mokyklą yra individualizuotos, tačiau apibendrintai išskirta: 1) kritinis mokyklos mikroklimato veiksnys, t.y. patyčios besireiškiančios iš pedagogų ir vaikų bendruomenės, kurios turi ryškių prievartos charakteristikų, 2) individualios pagalbos konkrečiam vaikui mokymosi procese trūkumas 3) pastangų vertinimo stoka; 4) kontrolinių, žinių įvertinimo baimė; 5) pagalba tėvams namų ūkiuose arba vaikų darbas už šeimos ribų; 6) bendraamžių įtaka ir kt. Monografijoje pateikta vengiančių lankyti mokyklą vaikų prieraišumo prie šeimos narių ir mokytojų problema, sektino mokykloje mokinio paveikslas, vaikų alternatyvinė veikla, kai jie nenueina į mokyklą, bei į vengimą lankyti mokyklą pažvelgta kaip į vaiko teisės realizavimo problemą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the monograph is to present problems and needs of children and perform an analysis to reveal causal processes that lead to the dropping of students from the system of general education. Qualitative research methodology was used in the research. The target sample included children avoiding school attendance. Methods of qualitative interviews were used. Children’s needs and problems related with skipping of classes are individual, however, the following generalisations were made: 1) critical factor of microclimate in school, i.e., jeering by teachers and fellow students with marked characteristics of violence, 2) lack of individual assistance to students in the learning process, 3) insufficient appreciation of efforts, 4) fear of test, 5) assistance to parents in households or child labour outside home, 6) peer pressure, etc. The monograph presents the problem of attachment of such children to family members and teachers, picture of a lead example in school, alternative activities when children skip school. The avoidance of school attendance is viewed as an expression of children’s rights.

ISBN:
9955428759
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9137
Updated:
2021-01-04 20:24:52
Metrics:
Views: 80
Export: