LDK europėjimas ir universalios tapatumo idėjos problema. Apmąstymai apie geopolitinio valstybės nuosmukio priežastis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK europėjimas ir universalios tapatumo idėjos problema. Apmąstymai apie geopolitinio valstybės nuosmukio priežastis
Alternative Title:
Europeanization of the Grand Duchy of Lithuania and the problem of idea of universal identity. Contemplations about the reason of geopolitical statehood decline
Keywords:
LT
Turkija (Turkey); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas įvairių geopolitinių galios centrų poveikis LDK valstybingumui, gvildenamos su konkrečiomis istoriškai besikeičiančiomis socialinėmis struktūromis susijusios kultūrinio ir tautinio tapatumo transformacijos, bajorijos ir ponų vaidmuo LDK valstybingumo istorijoje. Lietuvos valstybė pilna šio žodžio prasme buvo Vakarų civilizacinis barjeras, netgi savotiškas bastionas, ginantis Vakarų civilizacijos prieigas nuo Bizantijos tradicijas perėmusios Rusios ir Turkijos satelitų augančios galios. Ankstesnė priešiškumo demarkacijos linija, kuri nebuvo aiškiai nustatyta, tarp Vakarų krikščioniškosios ir Rytų bizantiškosios civilizacijų, buvo perkelta į LDK teritoriją, kai jos valdovai priėmė krikščionybę, ir tapo jos politinio gyvenimo destabilizacijos priežastimi. LDK gyvavimo laikotarpiu, šis suskaldymas niekada nebuvo įveiktas. Valdančiojo elito nesugebėjimas suformuoti vieningos valstybingumą palaikančios ideologijos, kultūrinio tapatumo idėjos ir neišardomos inkorporuotų regionų vienybės sąlygojo tai, kad vienybės siekimas kritiniais valstybės egzistavimo momentais dažnai būdavo užgožtas regioninių interesų. Visa tai įtakojo kultūrinę LDK disintegraciją ir valstybingumo praradimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: LDK europėjimas; Universali tapatumo idėja; Geopolitinis nuosmukis; Culture history; Cultural influence; Comparative culturology; Europeanization; Identity; Pol land; Golden Horde; Geopolitical statehood decline.

ENIn these studies, with reference to historical sources, the influence of different centres with geopolitical power to the statehood of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) are being analyzed. What is more, the transformation of national identity and the role of nobility in the history of the statehood are ventilated. The territories, owned by GDL, were a kind of a bastion, for ages protecting the frontiers of Western civilizations from the growing power of Russia and the Golden Horde. The former enmity line between Latin Western and Orthodox Russian civilizations, which had never been clearly fixated, was transferred to the territory of the GDL, after its rulers embraced the Christianity, and became the reason of destabilization of its political life. During the period of the existence of the GDL, this split had never been surmounted. The incapability of the ruling elite to consolidate the vision of united GDL political entity as well as idea of cultural indentity, to form the indissoluble unity of incorporated regions determined the result that during the critical phases of state existence, the strivings for unity were often drowned by regional concerns. It trended to the cultural desintegration of the GDL and leaded to the loss of the statehood. [From the publication]

Related Publications:
  • Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva : pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345 / S. C. Rowell ; iš anglų kalbos vertė Osvaldas Aleksa. Vilnius : Baltos lankos, [2001]. 381 p.
  • Krikščioniškoji Lietuva : istorija, hagiografija, šaltiniotyra / Paulius Rabikauskas ; Lietuvių katalikų mokslo akademija ; sudarė Liudas Jovaiša. Vilnius : Aidai, 2002. XLVIII, 407 p.
  • Krikščionybės kelias į Lietuvą : etapai ir problemos / Mečislovas Jučas. Vilnius : Baltos lankos, 2000. 190 p.
  • LDK europėjimo tendencijos ir kultūrinio tapatumo paieškos tarp Rytų ir Vakarų : Europėjimo tendencijų istorinės analizės aktualumas / Antanas Andrijauskas. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai / atsakingasis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 18-48.
  • Lietuvos europėjimo keliais : istorinės studijos / Edvardas Gudavičius ; sudarė Rimvydas Petrauskas, Alfredas Bumblauskas. Vilnius : Aidai, 2002. 384 p.
  • Lietuvos istorija iki 1795 metų / Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius. Vilnius : Varnas, 2000. 381 p.
  • Mindaugo knyga : istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (atsakomasis redaktorius), Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. 422 p., 4 iliustr. lap.
  • Prūsijos žemės kronika : Teutonų – Kryžiuočių ordinas ir Prūsijos užgrobimas. Vilnius, 2005. 301 p.
  • Senosios Lietuvos istorija 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. Vilnius : R. Paknio l-kla, 2005. 485 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16500
Updated:
2020-08-14 10:21:30
Metrics:
Views: 63
Export: