Žemaitija ir Žiemgala XIII a. ketvirtajame ketvirtyje – XIV a. pirmajame ketvirtyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitija ir Žiemgala XIII a. ketvirtajame ketvirtyje – XIV a. pirmajame ketvirtyje
Alternative Title:
Žemaitija and Žemgala in the late 13th and early 14th centuries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 39, p. 99-117. Unknown land of Žemaitija: the 13th to the 18th centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos valstybės ir ypač Žemaitijos, kaip jos sudėtinės dalies, politiniai ryšiai su Žiemgala nuo 1279 m. žiemgalių sukilimo prieš Vokiečių ordiną pradžios iki Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikų. Siekiama paaiškinti, kodėl 1323 m. laiškuose Gediminas naudojo Žiemgalos kunigaikščio titulą, nors kitais atvejais Žiemgalos įvardijimas nėra būdingas nei Lietuvos valdovų titulams, nei kitiems šaltiniams, apibūdinantiems Lietuvos valstybės teritorinę struktūrą. Tikrinama ir naujai pagrindžiama istoriografijoje jau kelta tezė, kad Žiemgala 1279 m. įsitraukė į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos (ypač žemaičių) bendradarbiavimo su žiemgaliais 1279–1290 m. faktai rodo, kad Žiemgalos įsitraukimas į Lietuvos valstybę reiškė jos integraciją į Žemaitiją 1279–1290 m. Žiemgalos karo metu. Prieinama išvada, kad šis įsitraukimas nebuvo paneigtas ir Gedimino laikais, nors Vokiečių ordinas tuo metu pradėjo naują veržimosi į Žiemgalą etapą. Gedimino titulavimasis Žiemgalos kunigaikščiu buvo nulemtas fakto, kad jis realiai valdė didžiąją Žiemgalos dalį. Didelė jos dalis visam laikui liko Lietuvos valstybės sudėtyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žemaitija (Samogitia); Žiemgala; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Livonija (Livonia); Žemaitija; Zemgala; Livonia.

ENThe article examines the political relations between the Grand Duchy of Lithuania, especially Žemaitija as a constituent part, and Žemgala (Semigallia), from the beginning of the 1279 Žemgalian uprising against the Teutonic Order until the rule of Grand Duke Gediminas of Lithuania. The author tries to explain why Gediminas used the title of Duke of Žemgala in his letters of 1323, although in other cases, the title of the Lithuanian rulers does not include the name of Žemgala, and neither do other sources describing the territorial structure of the grand duchy mention Žemgala as part of it. Some historians have already argued that Žemgala was joined to the Grand Duchy of Lithuania in 1279. The article re-examines this argument, and tries to validate it. The cooperation of Lithuania (especially Žemaitija) with the Žemgalians during the war of 1279–1290 shows that the integration of Žemgala into the Lithuanian state was in fact its integration into Žemaitija during the war. The author concludes that this integration was not denied by the time Gediminas took power, despite the fact that the Teutonic Order had already initiated a new phase in the invasion of Žemgala. Gediminas used the title of Duke of Žemgala because he actually controlled most of Žemgala. A substantial part of it remained permanently within the Grand Duchy of Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v39i0.2118
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
 • 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas : (Livonijos pareigūnų ataskaita) / Tomas Čelkis, Darius Antanavičius. Lietuvos istorijos studijos 2011, t. 27, p. 164-178.
 • Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai / tekstus, vertimus bei komentarus parengė S.C. Rowell. Vilnius : Vaga, 2003. 480 p.
 • Garuozos mūšis : šaltiniai ir interpretacijos / Tomas Baranauskas. [Šiauliai] : [Lucilijus] ; 2017. 133 p.
 • Gedimino laiškai / sudarė ir iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas ; įvadą ir komentarus parašė Darius Kuolys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023. 63 p.
 • Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva : pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345 / S. C. Rowell ; iš anglų kalbos vertė Osvaldas Aleksa. Vilnius : Baltos lankos, [2001]. 381 p.
 • Kur buvo žiemgalių Silenės žemė? / Tomas Baranauskas. Florilegium Lithuanum : in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. P. 194-206.
 • Kuršo aktai / parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. Pasvalys : Pasvalio krašto muziejus, 2017. 163 p.
 • Mindaugo knyga : istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (atsakomasis redaktorius), Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. 422 p., 4 iliustr. lap.
 • Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai / Birutė Salatkienė. Papilė. D. 1 / sudarytojai Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė, Povilas Krikščiūnas, Juozas Pabrėža. Vilnius: Versmė, 2004. P. 198-247.
 • Prūsijos žemės kronika : Teutonų – Kryžiuočių ordinas ir Prūsijos užgrobimas. Vilnius, 2005. 301 p.
 • Sėlos aktai / parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. Joniškis : Žiemių pradas "Simkala", 2015. 63 p.
 • Žiemgaliai V-XII amžiuje / Ilona Vaškevičiūtė. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. 151 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91235
Updated:
2024-03-17 18:15:41
Metrics:
Views: 87    Downloads: 29
Export: