Apie požiūrį į integruotą mokymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie požiūrį į integruotą mokymą
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 125-131
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti pradinio mokymo vadovų nuomones apie integruotą mokymą reformuotoje pradžios mokykloje. Įvardijamos prioritetinės integruoto mokymo tobulinimo kryptys, atskleidžiamas administracijos požiūris į šį procesą. Tyrimas atliktas taikant ekspertų metodą. Anketinėje apklausoje dalyvavo 240 respondentų, vadovaujančių pradiniam mokymui (107 jų buvo iš miestų,133 - iš kaimo vietovių). Atlikta gautų rezultatų analizė leidžia daryti išvadas, kad pradinio mokymo vadovai supranta, jog integruotas mokymas yra taikytinas kaip efektyvus visapusiško žmogaus lavinimo ir auklėjimo būdas, tačiau reikia vieningesnės integralios mokymo struktūros, integruotų ugdymo programų, mokymo priemonių ir metodų visumos. Mokymosi institucijose bandoma taikyti integruotą mokymą, tačiau šioje srityje iškyla nemažai neaiškumų tiek mokytojams praktikams, tiek mokyklų vadovams. Siūloma integruoto mokymo klausimus nagrinėti su vadovėlių autoriais, pedagogų konferencijose kartu su mokslininkais bei mokytojais, ilgesnį laiką jau taikiusiais integruotą mokymų. Dauguma respondentų pabrėžia, kad taikyti integruotą mokymą trukdo ir stabdo vaizdinių mokymo priemonių stoka. Svarbu ne tik tobulinti integruotą mokymą pradinėse klasėse, bet ir nustatyti, kokios pagalbos reikia konkrečioms mokykloms, apibendrinti turimą mokytojų praktikų ir kuruojančių pradines mokyklas vadovų patirtį ir pasiūlymus. Padaryti integruotų mokymą visiems prieinamu, pasirengti platesnei ir sėkmingesnei vaiko integracijai Lietuvoje gali padėti tuo tikslu sudarytos mokslininkų ir mokytojų praktikų komandos.Reikšminiai žodžiai: Integruotas mokymas; Požiūris; Integrated teaching; Attitude.

ENThe article aims to disclose the attitude of primary education managers towards the integrated teaching in primary school after the reform. It states the priorities for the development of the integrated teaching and discloses the attitude of the administration towards this process. The research was performed using the expert method. Two hundred and forty respondents consisting of primary education managers were surveyed (170 from towns and cities, and 133 from rural places). The analysis of the results obtained allows maintaining that primary education managers admit that integrated teaching shall be applied as an effective way of comprehensive education, but it needs more unified and integral teaching structure, integrated teaching programs, as well as teaching utilities and techniques. Teaching institutions try to apply integrated teaching programmes, but their managers and teachers face with numerous unclear issues. Questions of the integrated teaching are suggested to discuss in pedagogical conferences with the authors of textbooks, scientists, or teachers, who have applied integrated teaching for longer time. The most of the respondents maintain that the application of the integrated teaching is preserved and limited by the lack of visual teaching utilities. It is important not only to improve the integrated teaching in primary schools, but also to define what help is needed by certain schools, generalising the experience and suggestions of teaching practitioners and primary school managers. Special teams consisting of scientists and teaching practitioners may help to grant the accessibility of the integrated teaching to everyone in order to prepare for broader and more successful integration of children in Lithuania.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7785
Updated:
2018-12-17 10:41:35
Metrics:
Views: 42    Downloads: 15
Export: