Dorinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dorinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos: disertacija
Publication Data:
Klaipėda, 2005.
Pages:
229 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Moral education of children in Lithuanian rural community (1900-1940): ethnopedagogical insights Klaipėda : [Klaipėda University], 2005 32 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje, remiantis etnografinių interviu, atliktų Biržų, Kupiškio, Ignalinos, Rokiškio, Šakių, Kaišiadorių, Kretingos ir Prienų rajonuose medžiaga, analizuojama dorinio ugdymo tikrovė Lietuvos kaimo bendruomenėje 1900 – 1940 metais. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros šaltinių sąrašas bei priedai. Įvade pagrindžiama disertacinio darbo mokslinė problema, apibrėžiamas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, išdėstomos pagrindinės metodologinės nuostatos, atskleidžiamas mokslinis ir teorinis naujumas bei praktinis disertacinio darbo reikšmingumas.Pirmojoje dalyje apžvelgiami dorinio vaikų ugdymo kaimo bendruomenėje tyrinėjimai, išskiriamos pagrindinės jų kryptys ir tendencijos. Taip pat aptariami labiausiai moksliniame diskurse paplitę tradicinės lietuvių liaudies kultūros vaizdiniai ir stereotipai, veikiantys ugdymo tikrovės supratimą. Antroje disertacijos dalyje išsamiau aprašoma empirinio tyrimo metodologija ir metodika.Trečioji dalis „Dorinio ugdymo tikrovė Lietuvos kaimo bendruomenėje“ skirta empirinio tyrimo rezultatų aptarimui. Joje nagrinėjami dorinio vaikų ugdymo Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900 – 1940) tikslai, turinys ir metodai, analizuojami svarbiausi dorinio ugdymo 1900 - 1940 metų Lietuvos kaimo kultūroje veiksniai ir sąlygos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe thesis—on the basis of ethnographic interview material collected in regions of Biržai, Kupiškis, Ignalina, Rokiškis, Šakiai, Kaišiadorys, Kretinga, and Prienai—analyses the reality of moral education in rural community of Lithuania during 1900-1940. The thesis is comprised of an introduction, three parts, conclusions, the list of literature sources, and annexes. The Introduction supplies reasoning for the scientific problem of the thesis; defines the object, aims, and objectives of research; lists the key methodological provisions; reveals scientific and theoretical novelty as well as practical significance of the thesis. The first part reviews studies regarding moral education of children in a rural community, and accentuates the key trends and tendencies. It also discusses the Lithuanian folk images and stereotypes that are mostly prevalent in the scientific discourse and impacting on perception on reality of education. The second part provides a more detailed empiric research methodology and method. The third part entitled Moral Education Reality in the Lithuanian Rural Community is designated on discussion of empiric research results. It analyses the aims, content, and methods of moral education of children in Lithuanian rural community (1900-1940) and analyses the most important moral education factors and conditions in the Lithuanian rural culture of 1900-1940.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4505
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 27
Export: