The Links between competences acquired through interdisciplinary studies and the needs of the labour market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Links between competences acquired through interdisciplinary studies and the needs of the labour market
Alternative Title:
Tarpdalykinių studijų metu įgyjamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių sąsajos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2015, Nr. 2 (88), p. 54-65
Keywords:
LT
Darbo rinka; Komandinis dėstymas; Kompetencijos; Kompetencijos, darbo rinka; Tarpdalykiškumas studijose.
EN
Competences; Interdisciplinary studies; Labour market; Team-teaching.
Summary / Abstract:

LT[...] Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos tarpdalykiškumo ir tarpdalykinių studijų programų sampratos. Tarpdalykiškumas (esantis tarp multidalykiškumo ir transdalykiškumo) yra aktyvaus mokslininkų ir/ar dėstytojų bendradarbiavimo rezultate moksliniuose tyrimuose arba studijose kuriama lygiaverčių disciplinų sąveika bei integracija, skirta tam, kad būtų sprendžiamos kompleksinės problemos ar analizuojami kompleksiniai fenomenai, įgaunant labiau visuminį šių problemų ar fenomenų suvokimą. Tuo tarpu tarpdalykinę studijų programą galima apibrėžti kaip studijų programą, kurią sudaro dviejų ar daugiau disciplinų pagrindu parengti moduliai, kuriuos kuriant ir realizuojant svarbus dėstytojų (ir galimai studentų) iš skirtingų disciplinų aktyvus bendradarbiavimas, o mokymosi tikslas yra su(si)kurti analizuojamų fenomenų supratimą, paremtą nustatytų disciplinų žinių integracija ir sinteze. Antroji straipsnio dalis yra skirta komandinio dėstymo apibrėžties analizei. Nors mokslininkai (Buckeley, 1999; Day & Hurrell, 2012; Gurgur & Uzuner, 2011; Laughlin, Nelson, & Donaldson, 2011; Wenger & Hornyak, 1999) kiek skirtingai apibrėžia šį fenomeną, tačiau apibendrinus jų mintis, galima teigti, kad komandinį dėstymą rodo dviejų ar daugiau dėstytojų grupė, kuri dirba kartu planuodama ir vertindama tos pačios besimokančiųjų grupės mokymąsi. Trečiojoje straipsnio dalyje atskleidžiama tarpdalykinių studijų ir komandinio dėstymo jose įtaka studentų įgyjamoms kompetencijoms. Nustatyta, kad tarpdalykinių studijų metu studentai išmoksta kurti naujas ar tobulinti turimas žinias, sujungdami įvairią informaciją, pažvelgti į situaciją iš skirtingų perspektyvų, mąstyti peržengiant nustatytas ribas, priimti sprendimus, remdamiesi dviprasmiška informacija.Be to, studijų metu lavinamas studentų gebėjimas komunikuoti su skirtingus požiūrius išreiškiančiais asmenimis bei priimti kitokį požiūrį. Tuo tarpu komandinis dėstymas tarpdalykinėse studijose sudaro sąlygas aktyvesniam ir intensyvesniam studentų dalyvavimui užsiėmimuose. Toks dėstymo būdas padeda studentams išmokti mokytis skirtingais būdais, sintezuoti žinias ir vertinti pateikiamą informaciją remiantis vertybinėmis nuostatomis, pagerina studentų informacijos supratimą bei jos išlaikymo lygį. Mokydamiesi iš dėstytojų komandų, studentai išmoksta vertinti skirtingus požiūrius, gebėti priimti ir teikti konstruktyvią kritiką, išreikšti savo nuomonę. Be to, tinkamai organizuojamas komandinis dėstymas gali supažindinti studentus su komandinio darbo niuansais. Taigi apibendrinant galima teigti, kad tarpdalykinėse studijose, kuriose vyksta komandinis dėstymas, studentai įgyja gebėjimą į egzistuojančias problemas pažvelgti iš skirtingų perspektyvų, pripažinti skirtingus požiūrius, mąstyti išeidami iš „nustatytų rėmų“, išmoksta kurti naujas ir tobulinti turimas žinias, priimti ir teikti konstruktyvią kritiką, išreikšti savo nuomonę. Kadangi šios kompetencijos yra labai reikalingos dabartiniame darbo pasaulyje, galima teigti, kad tokiu būdu organizuojant studijas kuriamos prielaidos absolventų sėkmingai darbinei veiklai. [Iš leidinio]

ENThe complexity of competences required by the labour market has made it necessary to change the traditional patterns of education. An assumption can be made that students could develop competences that are required by the market through interdisciplinary studies and team-teaching in that. For this reason, the question asked in this paper is what competences necessary for the labour market are developed through interdisciplinary studies and team-teaching. The paper uses the method of literature review. It has been found that interdisciplinary studies that involve team-teaching enable students to acquire such skills as applying multi-perspective approach to problem-solving, accepting different points of view and thinking ‘outside the box‘. Students learn to build new and expand existing knowledge, accept and provide constructive feedback as well as express their own opinion. These competences are highly important in the contemporary working world; therefore, it can be stated that the implementation of such studies opens the way to a successful career of the graduates. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.88.2.12741
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55187
Updated:
2019-01-16 12:29:27
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: