Alternatyvi bendrojo lavinimo mokykla : mokyklos naratyvo kontūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvi bendrojo lavinimo mokykla: mokyklos naratyvo kontūrai
Alternative Title:
Narration outline of alternative school
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
292 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Alternatyvios mokyklos projektinės erdvės kontūrai — Alternatyvios mokyklos sampratos ir kriterijų modeliavimo eskizas — Alternatyvios mokyklos kūrimo Lietuvoje poreikio aptartis — Didaktinės problemos tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje - alternatyvios mokyklos kūrimo akstinas — Jaunimo mokykla: linkmės ir slinktys — Jaunimo mokyklos idėjos ir jos įgyvendinimo modeliavimo aptartis — Jaunimo mokyklos veiklos tobulinimo diskursas — Alternatyvios mokyklos bendrojo lavinimo mokyklų sistemoje modeliavimas — Jaunimo mokyklos kaip bendrojo lavinimo mokyklos alternatyvos modeliavimo eskizas — Mokyklos kultūra - jos kaitos akstinas — Projekcinė pedagogika kaip galima bendrojo lavinimo mokyklos esminės kaitos agentė — Išvados — Santrauka (anglų kalba) — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Alternatyvi mokykla; Alternatyvioji mokykla; Alternatyvios mokyklos modeliavimas; Jaunimo mokykla; Mokyklos kultūra; Mokymosi paradigma; Naratyvas; Projekcinė pedagogika.
EN
Alternative school; Learning paradigm; Modelling of alternative schools; Narrative; Projection pedagogy; School culture; School of youth; Youth school.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama alternatyvios bendrojo lavinimo mokyklos samprata, jos projektavimo metodologinė prieiga. Pirmoje monografijos dalyje apibrėžiama alternatyvios mokyklos samprata ir jos kriterijai, nagrinėjamas alternatyvios mokyklos kūrimo Lietuvoje poreikis. Antroje dalyje orientuojamasi į jaunimo mokyklas, kaip galimas bendrojo lavinimo mokyklos alternatyvas, nurodomas jaunimo mokyklos veiklos tobulinimo diskursas. Trečioje monografijos dalyje brėžiami bendrojo lavinimo mokyklos alternatyvos kūrimo ir/ar tapsmo konstruktų eskizai. Alternatyvios bendrojo lavinimo mokyklos sampratos apibrėžtis, kriterijai ir jų raiška iš esmės priklauso nuo kiekvienos šalies ugdymo realybės, ypač nuo alternatyvios bendrojo lavinimo mokyklos misijos, vizijos, situacijos analinės sąlyčio taškų. Mokyklos vizija turėtų tapti veiklos orientyru, situacija - atspirties pozicija, misija - mokyklos veikos esmių ir prasmių turiniu. Atlikta alternatyvios mokyklos kūrimo galimybių analizė, jaunimo mokyklų linkmių ir slinkčių aptartis suponuoja alternatyvios mokyklos projektavimo Lietuvoje atspirties poziciją. Monografijoje nurodomi galimi alternatyvios mokyklos kūrimo ir tradicinės mokyklos kaitos modeliai, pateikiami esminiai mokyklos veiklos kaitos agentai - mokyklos kultūra ir projekcinė pedagogika. Pabrėžiamas mokyklos kultūros giluminis vertybinis aspektas, pristatoma projekcinė pedagoginė sistema kaip tam tikras instrumentas, sudarantis prielaidas mokyklos esminei kaitai - perėjimui iš klasikinio ugdymo į laisvojo ugdymo paradigminę erdvę.

ENThe monograph analyses the concept of alternative school of general education. The first part of the monograph deals with the definition of the concept of alternative school of general education and its criteria and analyses the need for establishment of alternative schools in Lithuania. The second part focuses on youth schools as a possible alternative to schools of general education and indicates the discourse of school activity improvement. The third part of the monograph outlines the establishment or emergence of an alternative school of general education. The definition of the concept of alternative school of general education, its criteria and expression thereof depend on the actual situation in the field of education of a state, especially on the interaction of the mission, vision and case study of an alternative school of general education. The vision of the school should become the landmark for its activities, its situation – the starting point, and the mission – the essential and key content of the school activities. A feasibility study of the establishment of an alternative school has been performed, and the discussion of school trends in Lithuania presupposes the starting position for planning alternative school in Lithuania. The monograph indicates certain models of fluctuations between the traditional school and the establishment of the alternative school, key agents to change school activities, i.e. the culture of the school and projective pedagogics, are presented. Deep valuable aspect of the school culture is emphasized, and the projective pedagogical system is presented as a certain instrument predetermining essential changes of schools, i.e. transfer from classical education to free education.

ISBN:
9789955336396
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28505
Updated:
2021-01-20 22:08:36
Metrics:
Views: 32
Export: