Universitete dirbančio dėstytojo veiklos sritys ir jų charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitete dirbančio dėstytojo veiklos sritys ir jų charakteristikos
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 16, p. 98-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Aukštasis mokslas, universitetas, dėstytojas, kvalifikacinės pareigybės; Dėstytojas; Dėstytojo veiklos sritys; Kvalifikacinės pareigybės reikalavimas; Reikalavimas; Universitetas; Universiteto dėstytojas; Veiklos sritis; Area of activity; Areas of university teacher; Higher education; Job description requirements; Lecturer; Lecturer of university; Requirements of qualification of incumbency; University.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Dėstytojo veiklos sritys; Kvalifikacinės pareigybės reikalavimas; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Reikalavimas; Universitetai / Universities; Universiteto dėstytojas; Veiklos sritis.
EN
Area of activity; Areas of university teacher; Job description requirements; Lecturer of university; Lecturer; Requirements of qualification of incumbency.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniai universitetai, išlaikydami demokratiškumo idėjas, puoselėja aukštojo mokslo vertybes, bendruosius tikslus ir idėjas, kuriomis grindžiamas universitete vykstantis edukacinis procesas ir siekiama ugdomojo poveikio visuomenei. Lietuvos aukštasis mokslas, patirdamas bendras pasaulines universitetų raidos tendencijas, susiduria ir su problemomis. Dalis jų susijusi su dėstytojo kvalifikacijos kokybe ir tobulinimo perspektyvomis. Šiame straipsnyje išskiriamos ir apžvelgiamos pagrindinės dėstytojo veiklos sritys: apibrėžiama aukštojo universitetinio mokslo ir dėstytojo vaidmenys ir funkcijos, pristatomi dėstytojų veiklą reglamentuojančių dokumentų lyginamosios analizės rezultatai, išsamiai aptariama Lietuvos universitetuose dirbančių dėstytojų veikla. Remiantis analizuotais moksliniais straipsniais, universiteto dėstytojas vykdo žinių visuomenės kūrėjo, ugdytojo ir socialinės institucijos nario vaidmenims atlikti reikalingą veiklą: tiriamąją, kūrybinę, profesionalių paslaugų teikimo, studijų proceso organizavimo, studijų vykdymo, administravimo, atstovavimo institucijai. Siekdami atitikti kvalifikacinių pareigybių reikalavimus, visų kvalifikacinių pareigybių aprašus ir reikalavimus, Lietuvos valstybinių universitetų dėstytojai, užimantys asistento, lektoriaus, docento ir profesoriaus pareigas, atlieka veiklą, susijusią su pedagogine, moksline ir metodine veiklos sritimis. Kai kurių universitetų dėstytojams pateiktuose kvalifikacinių pareigybių aprašuose keliami reikalavimai vykdyti ekspertinę, švietėjišką, kvalifikacijos tobulinimo ir organizacinio darbo veiklą.

ENBy preserving ideas of democracy contemporary universities foster virtues of higher education, common aims and ideas which form the fundament of the educational process in universities and assist in achieving a social educative impact. When experiencing common global tendencies in university development, the system of higher education in Lithuania faces problems as well. Part of these problems is related to the quality of teachers’ qualification and prospects for further development. The article identifies and reviews the main fields of activities of a teacher: the roles and functions of higher university education and teachers are reviewed, results of comparative analysis of documents regulating teachers’ activities are presented, activities of teachers’ working at Lithuanian universities is thoroughly discussed. According to the analysed scientific articles, a university teacher performs activities necessary for the implementation of the role a creator of the knowledge society, an educator and a member of a social institution. These are the following activities: research, creative activities, provision of professional services, organisation of the study process, implementation and administration of studies, and representation of the institution. In order to meet the requirements for job qualifications, all the descriptions and requirements of job qualifications, teachers of Lithuanian state universities working as assistants, lectures, habilitated doctors or professors perform activities in pedagogical, scientific and methodological fields. Some descriptions of job qualifications require university teachers to perform expert, educational, qualification improvement and organisational activities.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25319
Updated:
2018-12-17 12:21:38
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: