Profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo sistemos parametrai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo sistemos parametrai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
160 p. : lent., diagr., schem
Notes:
Disertacija rengta 2000-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Parameters of the system for assessment of vocational teacher didactical achievement (acquired during non-formal and informal learning) Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 31 p
Summary / Abstract:

LTĮtakojant profesinio rengimo reformai akcentuojama būtinybė kelti profesinio rengimo kokybę ir prestižą, kuriam didžiulę įtaką turi profesijos pedagogų kvalifikacija. Per pastarąjį dešimtmetį profesijos mokytojų vaidmuo pakito: jų pedagoginė veikla tapo labiau kompleksinė, reikalaujanti priimti savarankiškus sprendimus, todėl mokytojai skatinami nuolat tobulintis. Aktyviai dalyvaudami nuolatinio mokymosi bei mokyklos tobulinimo procesuose, profesijos mokytojai įgyja kompetencijas tiek mokomojo dalyko, tiek didaktikos srityje. Tuo tarpu formalusis profesijos mokytojų rengimas dar nėra pritaikytas mokymosi visą gyvenimą reikmėms: nėra galimybės pasirinkti mokymosi poreikius atitinkančią studijų programą, įvertinus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Šiame kontekste išryškėja tyrimo problema: profesijos mokytojų rengime nėra sukurtos neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu įgytų didaktinių pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemos, pagrįstos konkrečiais parametrais. Disertacijoje parengta, ir empiriškai pagrįsta profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo sistema. Projektuojant šią sistemą buvo atskleista formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymo/-si reiškinių samprata mokymosi visą gyvenimą kontekste, apibūdintos profesijos mokytojų mokymosi formos bei mokymąsi įtakojantys veiksniai, apibendrinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai ir prielaidos Lietuvos profesijos mokytojų rengimo kontekste, profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesai įvertinti sisteminiu požiūriu, apibrėžti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos parametrai. [Iš leidinio]

ENGiven the influence of the vocational training reform, the need for improvement of quality and prestige of vocational training having been largely influenced by qualifications of vocational teachers is emphasised. During the last decade the role of vocational teachers has changed: their pedagogical activities have become more complex and require making independent decisions, which is why teachers are encouraged to develop professionally all the time. By actively participating in continuous learning and school improvement processes, vocational teachers acquire competences both in their subject area and in didactics. At the same time formal training of vocational teachers is not yet adjusted to the needs of life-long learning: there is no opportunity to choose a curriculum meeting learning needs given assessment of informal and independent learning achievements. In this context the problem of the study is brought up: in training of vocational teachers there is no system for assessment and recognition of didactic achievements of informal and independent learning based on specific parameters. The dissertation develops and empirically grounds an assessment system of didactic achievements of informal and independent learning of vocational teachers. While designing this system, the authors revealed the concept of formal, information and independent teaching/learning phenomena in the context of life-long learning, defined learning forms of vocational teachers and factors influencing learning, summarised the needs and prerequisites for assessment and recognition of didactic achievements of informal and independent learning in the context of vocational teacher training in Lithuania, systemically evaluated assessment and recognition processes of information and independent learning achievements of vocational teachers and defined parameters of the assessment system of informal and independent learning achievements.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9178
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 17
Export: