Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
148 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Subject competency as the aim of music educator׳s training Vilnius, 2007 31 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – būsimųjų muzikos mokytojų dalykinė kompetencija ir jos raidos ypatumai. Disertacijoje sprendžiama mokslinė problema – muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos ypatumai ir jos ugdymo prielaidos aukštojoje mokykloje. Tyrimo tikslas – atskleisti būsimųjų muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos ugdymo prielaidas aukštojoje mokykloje. Tyrimo rezultatų naujumą ir teorinį reikšmingumą atskleidžia sudarytas teoriškai pagrįstas ir empiriškai patvirtintas muzikos mokytojo dalykinės kompetencijos turinio ir struktūros modelis, kuris siūlomas muzikos mokytojo standarto rengimui aukštojoje mokykloje. Taip pat šis modelis leidžia įvertinti muzikos pedagogo dalykinę kompetenciją ir numatyti muzikos mokytojų dalykinio rengimo pokyčių galimybes. Praktinis disertacinio darbo reikšmingumas – išskirtos ir ugdymo projektu pagrįstos prielaidos, sąlygojančios studentų – būsimųjų muzikos mokytojų – dalykinės kompetencijos ugdymą (plėtotę) dabartinėje aukštojoje mokykloje. Ugdymo projektas išryškino teigiamus dalykinės kompetencijos pokyčius, o tai leido pateikti rekomendacijas muzikos mokytojų dalykiniam rengimui tobulinti. Parengtas muzikos mokytojo dalykinės kompetencijos modelis yra muzikos mokytojo standarto rengimo aukštojoje mokykloje prielaida ir atveria galimybę kryptingai gerinti muzikos studijų, kvalifikacijos tobulinimo programas. Disertacijoje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu, kokybinė kontentinė analizė, ugdymo projektas, statistinė tyrimo duomenų analizė.Reikšminiai žodžiai: Muzikos mokytojai; Dalykinė kompetencija; Muzikos mokytojų rengimas; Subject competency; Music educators; Training.

ENThe object of the research is the competence of teachers and peculiarities of the development of these competences. The PhD theses analyses a scientific problem, i.e. peculiarities of music teachers’ competences and preconditions for development of these competences in schools of higher education. The aim of the research is to reveal preconditions for development of future music teachers’ competences in schools of higher education. The novelty of the research results and its theoretical significance are revealed by theoretically grounded and empirically endorsed model of the content and structure of teachers’ expertise competences, which is offered as a standard for preparing music teachers in schools of higher education. This model also allows evaluating the competence of a music teacher and specifying possibilities for changes in music teachers’ subject training. The practical significance of the PhD thesis is that it also defines justified preconditions of development projects, which precondition the development of expertise competences of future music teachers in modern schools of higher education. The education project highlighted positive changes in expertise competence, and that allowed submitting recommendations for improvement of expertise training of music teachers. The elaborated model of such competences of a music teacher preconditions the development of a standard training of music teachers in schools of higher education and opens possibilities for coherent improvement of music studies and qualification improvement programmes. The following methods of research were used in the PhD thesis: analysis of scientific literature and documents, written survey, qualitative contextual analysis, development programme, statistical research data analysis.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45086
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 30
Export: