Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje: disertacija
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
Pages:
197 p + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Šiaulių universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of parents' involvement in the child's educational process in a special school Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007 43 p. : schem
Summary / Abstract:

LTŠeimų, auginančių neįgalų vaiką, socialinio dalyvavimo praktinė patirtis ir teorinė apibrėžtis kuria pagrindą konkrečiai tėvų socialinio dalyvavimo strategijų ir įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesus specialiojoje mokykloje metodo paieškai. Disertaciniame tyrime, remiantis įgalinimo, konflikto ir komunikacinio veiksmo teorijomis, analizuojami šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialiniai ir edukaciniai ypatumai, pateikiami konstruktyvizmo edukacinės paramos šeimai teoriniai pagrindai bei saliutogenezės požiūris. Tyrimu buvo siekta atsakyti į šiuos klausimus: Kokiais psichologiniais, edukaciniais ir socialiniais bruožais pasižymi tėvų, auginančių neįgalų vaiką, socialinis dalyvavimas? Kokios yra tėvų socialinio dalyvavimo strategijos? Kokios specialiojo ugdymo praktikoje yra susiformavusios tėvų dalyvavimo ir įsitraukimo į vaiko ugdymo procesą tradicijos? Kaip plėtoti neįgaliųjų ir jų šeimų įsitraukimą specialiojoje mokykloje? Kokia turėtų būti įsitraukimo struktūra, kryptingumas, dinamika? Tyrimo objektas - tėvų įsitraukimas į neįgalaus vaiko ugdymo(-si) procesą specialiojoje mokykloje kaip socialinio dalyvavimo strategija. Disertaciniu tyrimu siekta, identifikavus tėvų socialinio dalyvavimo strategijas ir įsitraukimo į vaiko ugdymo procesą specialioje mokykloje ypatumus, eksperimentavimo būdu konstruojant vaiko individualų ugdymo(-si) planą, pagrįsti ir parengti tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo procesą specialiojoje mokykloje modelį. [Iš leidinio]

ENThe practical experience and theoretical definition of families, raising a disabled child in social participation creates the basis for a specific search for strategies of social participation of parents and the methods for parents’ involvement into the child education processes at special schools. The thesis , referring to the theories of capacitating, conflict and communication activities, provides the analysis of psychosocial and educational features of the families, raising a disabled child, provides the theoretical basis for constructive educational support to a family and the view of salutogenesis. The study aimed at providing answers to the following questions: Which are the psychological, educational and social traits, which are characteristic of the social participation of parents, raising a disabled child? Which are the strategies for parents’ social participation? Which are the traditions of parents’ participation and involvement into the children’s educational process in the practice of special education? How the involvement of disabled persons and their parents should be developed in special schools? Which should be the structure, direction and dynamics of the involvement? The subject of the study is involvement of parents into the process of development of a disabled child in a special school as a social participation strategy. The thesis aimed at identification of the particularities of the strategy of parents’ social participation and involvement into the child’s development process at a special school and, by experimental construction of the child’s individual development plan, substantiate and prepare the model of the process of parents’ involvement into the child’s development process at a special school.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19608
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 117
Export: