Organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos principų sąsajos kolegijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos principų sąsajos kolegijose
In the Journal:
Keywords:
LT
Kokybės vadyba; švietimo sistema; Institucija; Organizacijos kultūra..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos visuotinės kokybės vadybos ir organizacijos kultūros teorinės sąsajos. Pirmoje dalyje pateikiama mokslinės literatūros šaltinių organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos klausimais ir LR švietimo strategijos dokumentų analizė: nagrinėjama organizacijos kultūros samprata ir funkcijos, organizacijos kultūros lygiai, pristatoma visuotinės kokybės vadybos samprata. Antroje straipsnio dalyje pateikiama organizacijos kultūros tyrimo, atlikto Vilniaus ir Vilniaus Technikos kolegijose, analizė bei išvados. Tyrimu siekta nustatyti organizacijos kultūros būklę ir kaitos galimybę, žvelgiant per visuotinės kokybės vadybos ir organizacijos kultūros sąsajas kolegijoje. Buvo apklausta 117 pedagogų ir 305 studentai. Apibendrinus tyrimo duomenis, galima teigti, kad visuotinės kokybės vadybos principų pritaikymas švietimo sistemoje yra reikalingas ir aktualus, nes VKV principai paremti vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu ir siekiu užtikrinti institucijos veiklos kokybę. Nustatyta, kad kolegijų dėstytojai ir studentai supranta kolegijos, kaip naujo tipo aukštosios mokyklos, paskirtį ir vietą akademiniame Lietuvos gyvenime. Kolegijų pedagogai ir studentai tiki, kad jų kolegija gali tapti moderni, aukšto lygio kolegija, rengianti pilno spektro specialistus. Tyrimas patvirtino keltą prielaidą, kad organizacijos kultūra ir visuotinės kokybės vadybos principai yra tarpusavyje susiję ir veikia vienas kitą.

ENThe article discusses a theoretical interface between the overall quality management and organizational culture. First part embraces the analysis of scientific literature on organizational culture and total quality management issues and the documents on the strategy of Ministry of Education of LR: the examination of the concept of organizational culture and functions, levels of organization culture, introduction of concept on overall quality management. Second part of the article covers the analysis and conclusions of organizational culture survey conducted by Vilnius and Vilnius Technical College. The study aimed to establish the state of organizational culture and the possibility of change looking through the interface between the overall quality management and organizational culture in the college. 117 lecturers and 305 students were surveyed. Having summarized the study data, it may be suggested that the application of the principles of overall quality management in the education system is necessary and important, because OQM principles are backed-up meeting the requirements and expectations of the users and striving to ensure the quality of the activities of institutions. It was found that college lecturers and students understand the purpose and place of the college, as a new type of high school, in the academic life of Lithuania. Both college lecturers and students believe that their college can become a modern, high-level college which prepares the specialists of full range. The study confirmed assumption raised that the principles of organizational culture and overall quality management are interrelated and influence each other.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17780
Updated:
2013-08-21 21:49:23
Metrics:
Views: 15
Export: