Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai: monografija
Alternative Title:
Socio-educational Fundamentals of the Process of Preparing for a Career
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2004.
Pages:
170 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Karjera ir ją sąlygojantys veiksniai: šiuolaikinių tendencijų projekcijos į Lietuvą problema — Karjeros sąlygų ir sampratos kaita Vakarų šalyse — Socialinės transformacijos Vakarų pasaulyje — Darbo pasaulio kaita - kintantis karjeros kontekstas — Karjeros sampratos kaita užsienio mokslininkų darbuose — Karjeros sąlygos ir samprata Lietuvoje — Karjeros sąlygos Lietuvoje — Karjeros samprata Lietuvos mokslininkų darbuose bei edukacinėje praktikoje — Žmogaus karjera psichosocialiniu aspektu — Žmogaus prigimties traktuotė šiuolaikinės karjeros požiūriu — Žmogaus aktyvumo prigimtis karjeros vystymo požiūriu — Asmenybės tipologijos teorijos karjeros požiūriu — Karjera žmogaus raidos aspektu — Karjeros procese žmogui būtinų gebėjimų sistema - karjeros kompetencija — Organizacijų kaitos sąlygoti reikalavimai žmogui — Karjeros kompetenciją laiduojančių gebėjimų sistema — Rengimasis karjerai ugdymo procese — Rengimasis karjerai tęstinio ugdymo kontekste — Rengimosi karjerai samprata tęstinio ugdymo koncepcijos šviesoje — Profesinio rengimo ir rengimosi karjerai sampratų konfliktas bendrojo lavinimo mokykloje — Bendrųjų gebėjimų ugdymasis bendrojo lavinimo mokykloje — Aukštojo mokslo reikalavimų įtaka rengimosi karjerai procesui — Rengimasis karjerai bendrojo lavinimo mokykloje — Bendrojo ugdymo ir rengimosi karjerai bendrojo lavinimo mokykloje integralumas — Konstruktyvusis mokymasis — Rengimuisi karjerai ugdymo procese palankūs būdai — Karjeros sprendimo priėmimo ypatumai — Profesijos rinkimasis ir sprendimo priėmimas karjeros procese — Profesinių interesų lygių ir struktūros įtaka profesiniam apsisprendimui — Profesinio apsisprendimo modeliai — Išvados — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTLietuva ir kitos posovietinės valstybės, išgyvenančios perėjimo iš planinės į rinkos ekonomiką, iš autokratinės į demokratinę pliuralistinę visuomenę laikotarpį, patiria dvigubą kaitą. Šie lygiagretūs kaitos procesai posovietinėse valstybėse sukuria specifines sąlygas žmogaus karjerai. Sėkminga karjera yra pagrindinė sąlyga asmenybės socialinei adaptacijai, gyvenimo stabilumui, galimybei planuoti savo ir šeimos ateitį. Remiantis šiuolaikiniu požiūriu į karjerą, pasirengimas jai yra įgijimas karjeros kompetencijos, kuri įgalina veiklai šiuolaikiniame kintančiame darbo pasaulyje. Ugdymo procese būtinas perėjimas į saviugdą, lemiančią karjeros kompetencijos vystymą. Tai išryškina išskirtinę edukologijos vietą karjeros požiūriu. Taigi kyla klausimas, kokie edukaciniai pagrindai turėtų būti užtikrinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje, siekiant įgalinti moksleivius karjerai socialinių transformacijų laikotarpiu? Darbo tikslas – išryškinti socioedukacinius rengimosi karjerai pagrindus ir jais remiantis įvertinti rengimosi karjerai proceso specifiką bendrojo lavinimo mokykloje. Monografijoje nagrinėjant rengimosi karjerai procesą socialinių transformacijų laikotarpiu remiamasi konceptualia individo autonomijos plėtotės tęstiniame profesiniame tobulėjime idėja, globalizacijos paradoksų teorija, socialinės įtampos laukų teorija, jungtine tęstinio ugdymo koncepcija bei konstruktyviojo mokymosi koncepcija.Reikšminiai žodžiai: Karjera; Socioedukaciniai pagrindai; Career; Socioleducational basis.

ENLithuania and other post-soviet states, which are undergoing the period of transition from planned to market economy, from autocratic to democratic pluralistic society, are subject to a double change. These parallel processes of changes in post-soviet states create specific conditions for a human career. A successful career is the main condition for social adaptation of a personality, stability of life, the possibility to plan one’s own and the family’s future. On the basis of the contemporary attitude to a career, preparation for it means acquiring a career competence, which enables one to carry out an activity in modern changing world of work. Hence, the question arises what educational fundamentals should be ensured at Lithuanian school of general education seeking to enable the pupils for a career during the period of social transformations? The aim of the work is to elucidate socio-educational fundamentals of preparing for a career and on their basis to evaluate the specificity of the process of preparing for a career at a school of general education. When considering the process of preparing for a career during the period of social transformations, the conceptual idea of the development of the autonomy of an individual in a continuous professional improvement, the theory of globalisation paradoxes, the theory of fields of social tension, the joint conception of continuous education and the conception of constructive learning were taken as a basis.

ISBN:
9955097213
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/980
Updated:
2020-09-15 17:49:02
Metrics:
Views: 111
Export: