Asmenų, turinčių proto negalią, socialinės karjeros modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, turinčių proto negalią, socialinės karjeros modelis
Alternative Title:
Model of social career of individuals with intellectual disability
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 175-188
Keywords:
LT
Asmenys su proto negalia; Karjera; Profesinės karjeros modelis; Socialinė karjera; Socializacija.
EN
Career; Individuals with intellectual disabilities; Social career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama socialinės karjeros samprata, siekiant atskleisti šios teorinės nuostatos, kaip galimos socioedukacinės strategijos, aktualumą asmenų, turinčių proto negalią, socialinės atskirties įveikimo kontekste. Aptariami skirtingi karjeros tipai, pabrėžiant, kad Lietuvos mokslininkų darbuose socialiniai neįgalaus asmens karjeros aspektai dažniausia aptariami tik užimtumo prasme. Aktualizuojant asmens savarankiškumo reikšmingumą socialinėje sąveikoje ir atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinė karjeros samprata apima visą žmogaus veiklą, pagrindžiamas asmenų, turinčių proto negalią, socialinės karjeros modelis. Modelio elementams apibūdinti parenkamos skirtingos, bet tarpusavyje susijusios kompetencijų grupės. Straipsnyje, remiantis struktūruoto interviu ir stebėjimo rezultatų analize, pristatomas atvejo analizės fragmentas, patvirtinantis socialinės karjeros svarbą asmenų, turinčių proto negalią, gyvenimo kelyje. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the concept of the social career, aiming to reveal the relevance of this theoretical provision as the possible socioeducational strategy to the people with intellectual disabilities in the context of overcoming social exclusion. Different career types are discussed, emphasizing that in the works of Lithuanian scientists the aspects of the social career of the person with disability usually are discussed only in employment terms. By actualising the importance of the personal independence and considering that the modern career conception includes the whole human movement the social career model of the people with intellectual disabilities is reasoned. In order to characterise the elements of the model, different interdependent competence groups were selected. The article presents the fragment of the case analysis on the base of structured interview and observation analysis; this fragment approves the importance of the social career in the life road of people with intellectual disability. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44962
Updated:
2020-07-17 23:17:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 12
Export: