The Needs to improve the of teachers' ICT competencies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Needs to improve the of teachers' ICT competencies
Alternative Title:
Mokytojų IKT kompetencijos tobulinimo poreikiai
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2013, Nr. 10(1), p. 33-42
Keywords:
LT
IKT kompetencijų sritis; IKT kompetencijų tobulinimas; IKT kompetentingumo plėtra; IKT raštingumas; Mokytojų IKT kompetencijos; Mokytojų IKT kompetentingumas.
EN
ICT literacy; Teachers ICT competencies; The field o f IC T competencies; The improvement o f ICT competencies; The improvement of IC T competencies.
Summary / Abstract:

LTInformacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) industrija tapo vienas didžiausių ir greičiausiai augančių ekonomikos sektorių, darančiu įtaką mūsų gyvenimo, darbo ir mokymosi būdui bei inicijuojančiu šių sričių kaitą. IKT įtraukimas į visas ūkio veiklas yra neišvengiamas toms valstybėms, kurios nori pagerinti mokymo ir mokymosi procesų veiksmingumą. Taigi siekiant sėkmingo ir kokybiško IKT integravimo į mokymo (si) procesą būtina mokyklas aprūpinti IKT, o mokytojus bei mokinius reikiamomis IKT kompetencijomis. Todėl straipsnyje yra nagrinėjama aktuali XXI amžiaus problema - mokytojų IKT kompetencija ir jos tobulinimas. Atliktas tyrimas pristato septynias mokytojų IKT kompetencijų sritis ir jų tobulinimo reikalingumą siekiant sėkmingo IKT integravimo į mokymo (si) procesą: bazinių IKT kompetencijų; technologinių IKT kompetencijų; IKT politikos kompetencijų; IKT naudojimo etikos kompetencijų; IKT integravimo į mokomąjį dalyką kompetencijų; didaktinių metodą pagrįstų IKT naudojimu, kompetencijų; mokymo (si) proceso su IKT valdymo kompetencijų. Tyrimo problema. Sparčiai kintant mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo/si proceso reikalavimams, keičiasi ir reikalavimai mokytojų kvalifikacijai. Ugdymo turinys tiesiogiai siejasi su naujausiomis informacinėmis technologijomis, o tai sukuria naujus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nulemia informacijos apie šiuos poreikius trūkumą Atsiranda būtinybė mokytojui įgyti informacijos ir komunikacijos naudojimo bei taikymo kompetenciją (toliau — mokytojo IKT kompetencija). Tyrimo objektas - mokytojų IKT kompetencija. Tyrimo tikslas - nustatyti mokytojų IKT kompetenciją ir ją sudarančias mokytojams reikalingas IKT kompetencijų sritis bei jų tobulinimo poreikius. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu - anketavimas; aprašomosios statistikos metodai.Tyrimo procesas. Siekiant išsiaiškinti mokytojų IKT kompetenciją ir jos tobulinimo poreikius, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atliko mokytojų poreikių tyrimą kuris charakterizavo esamą situaciją ir perspektyvos gaires. Tyrimo duomenų rinkimui taikytas apklausos raštu metodas. Tyrimas buvo planuojamas ir organizuojamas siekiant nustatyti mokytojų turimas IKT kompetencijas, kurios padeda ir leidžia mokytojui kokybiškai vystyti pedagoginę veiklą mokymo (si) procese. Tyrimo procedūrą sudarė keli etapai: 1) mokslinės literatūros analizavimas; 2) klausimyno kūrimas; 3) tyrimo eiga; 4) tyrimo metu gautų duomenų analizavimas. Tyrimo imtis. Tyrimo imtis buvo tikslinė ir patogioji. Tyrime dalyvavo - 687 respondentai (mokytojai) iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių mokyklų. Tyrimo etika. Vykdant tyrimą buvo užtikrinti etikos principai: geranoriškumas, pagarba asmens orumui, teisingumas ir teisė gauti tikslią informaciją. Tyrimo rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai padėjo išskirti mokytojo IKT kompetenciją sudarančias ir mokytojams reikalingas IKT kompetencijų sritis: 1. Pagrindinių IKT kompetencijų sritis; 2. Technologinių IKT kompetencijų sritis; 3. IKT politikos kompetencijų sritis; 4. IKT naudojimo etikos kompetencijų sritis; 5. IKT integravimo į mokomąjį dalyką kompetencijų sritis; 6. Didaktinių metodą pagrįstų IKT naudojimu, kompetencijų sritis; 7. Mokymo (-ši) proceso su IKT valdymo kompetencijų sritis.IKT kompetencijos tyrimas taip pat parodė, kad būtina tobulinti ir plėtoti mokytojų darbo su informacinėmis technologijomis, jų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas: gebėjimus kompiuteriu rengti tekstinę ir vaizdinę mokymosi medžiagą (įvardijo kaip svarbiausia 23,7%)(-0,72**), mokomųjų kompiuterinių programų rengimą (įvardijo net 25,1%), testų rengimą ir kompiuterinio testavimo programų naudojimą (įvardijo 24,6% respondentų), 20,3% respondentų nurodė poreikį tobulinti pagrindinių interneto paslaugų naudojimą (-0,119*). [Iš leidinio]

ENInformation and communication technology (ICT) industry has become one of the largest andfastest growing economic sectors influencing our life, work and learning methods. The incorporation of ICT into all economic activities is indispensable to those States, which wish to improve the effectiveness of teaching and learning processes. Modem educational curriculum is related to the latest ICT. It is commonly agreed, that ICT have positive impact on education and that the impact relies on the abilities of the teacher to work effectively. For this reason, it is necessary for teachers to develop the competence for use and application of information and communication technologies (Teacher's ICT Competence). The article aims to study ICT competence of the teacher and its development. The problem is that the rapidly changes in teaching and learning environment and teaching requirements, therefore the requirements for the qualification of teachers are changing as well. The content of education is directly linked to the most recent information technologies, which creates a new teachers ' training needs. Also it leads to a lack of information about these needs and rising up a need for the teachers to acquire the usage competence of information and communication. The aim of the research — to determine teacher’s ICT competence and the areas of ICT competencies necessary for the teachers and its development needs. The following methods were applied in the research: literature review, a written survey, using standardized questionnaire, analysis of statistical data. Statistical analysis was carried out by using Microsoft Excel and SPSS programs.The results from the research data analysis are as follows: ICT competence in the investigation has shown, that it is necessary to improve and develop the trainings of teachers working with information technology, the use of their curricular competences: the capacity of the computer to prepare the process of textual and pictorial learning material, computer programming, preparation of tests, the development of the computerized testing programs, respondents even indicated the need to improve the use of key Internet services. A research of teachers' ICT competences presents seven areas of teachers ICT competencies: basic ICT competences; technological ICT competencies; ICT policy competencies; competencies in the ethical area of ICT use; competencies of ICT integration into the teaching subject; competencies of didactical methods based on the use of ICT; competencies of managing teaching/learning process. [From the publication]

ISSN:
1822-3338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89986
Updated:
2021-03-04 09:24:44
Metrics:
Views: 56    Downloads: 2
Export: