Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas
Alternative Title:
Development of pre-school age children's acting abilities
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008
Pages:
191 p.
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Vaidybos gebėjimai ir jų ugdymo problemiškumas vaikystėje — Kognityvinis požiūris į vaiko kūrybinių gebėjimų ugdymą — Vaidybos procesai: Įsivaizdavimas, suvokimas; Vertinimas; Kūrimas; Ženklinimas komunikavimas; Vaidmens struktūra ir vaidybos gebėjimai — Vaiko simbolizavimo gebėjimai žaidžiant — Žaidimo vieta vaikų vaidybinėje veikloje — Penkerių-septynerių metų vaikų vaidybos gebėjimų tyrimai ir jų rezultatai — Žvalgomieji eksperimentiniai tyrimai — Modelinio eksperimento ir papildomo kontrolinio tyrimo organizavimas — Tiriamųjų charakteristikos — Vaidybos gebėjimų diagnostinio vertinimo metodika: Vertinimo užduotys ir jų atlikimo organizavimas; Vaidybos gebėjimų požymiai; Vaidybos gebėjimų pasiekų lygiai; Vertinimo procedūros — Vaidybos gebėjimų pasiekų išgalės — Vaidybos gebėjimų pasiekų skirtumai pagal literatūrinio teksto stilių — Vaidybos gebėjimų sąryšis — Vaidybos gebėjimų sąryšio skirtumai pagal literatūrinio teksto stilių — Komunikacinis vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis — Orientavimas į vaidybinę komunikaciją (modelio esmė) — Į vaidybinę komunikaciją orientuojantis literatūrinis tekstas — Orientavimo veiksmų ypatumai: Nuteikimas vaidybai, pasakaitės sekimas; Reagavimas į vaidybos procesus; Vaidybinės raiškos interpretavimas — Sąmoningos vaidybos formavimosi etapai — Galutinės išvados — Literatūra — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Komunikacija; Priešmokyklinis amžius; Vaidybiniai gebėjimai; Vaidybinių gebėjimų ugdymas; Vaikų vaidybos gebėjimai
EN
Acting abilities; Children's acting abilities; Communication; Development of acting abilities; Pre - school age; Pre-school age
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami klausimai, kodėl maži (5-7 m. amžiaus) vaikai turėtų vaidinti, ir kaip galėtų vykti jų vaidybos gebėjimų ugdymas. Siekiant atskleisti šio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo galimybes, tyrinėjama, kokie ugdymo proceso ypatumai nulemia penkerių – septynerių metų vaikų vaidybos gebėjimų plėtotę. Monografijoje atskleidžiamas kognityvinis požiūris į vaikų kūrybinių gebėjimų ugdymą, pagrindžiama meninių simbolių kūrimo gebėjimų svarba vaiko vystymuisi, parodomas jų raidos netolygumas, pateikiamos psichologų, meno filosofų rekomendacijos edukologams. Apibrėžiami vaidybos gebėjimai, nagrinėjama, kaip ir kokiais tikslais panaudojamas žaidimas 5-7 metų vaikų vaidybinėje veikloje. Monografijoje pristatomi dviejų žvalgomųjų eksperimentinių tyrimų rezultatai, padėję rasti svarbiausius penkerių – septynerių metų vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelio elementus, aprašoma vaidybinių gebėjimų diagnostinio vertinimo metodika. Pateikiamas 5-7 m. amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis: vientisas, neskaidomas į „pasirengimo“ ir „pasirodymo“ etapus komunikacinis vaidybinės veiklos organizavimas. Apibūdinami vaikus į vaidybinę komunikaciją orientuojantys pedagogės veiksmai, kurie yra pagrindžiami kaip semiotinės mediacijos priemonės. Analizuojami ugdymo etapai, pereinant nuo žaidybinių, nesąmoningų link sąmoningesnių, ryškesnių vaidybos gebėjimų. Monografija skiriama priešmokyklinio ugdymo, teatro edukologijos ir kitų meno šakų edukologijos studentams, pedagogams, teatrinio ugdymo specialistams.

ENThe monograph explores the issues why small children (aged 5–7) should act and how their acting competencies could be developed. Seeking to reveal the opportunities for the development of acting competencies of children at this age, the author explores what peculiarities of the educational process determine the development of acting competencies of 5–7 years old children. The monograph reveals a cognitive approach to the development of creative competencies of children, substantiates the importance of the ability to create artistic symbols for child development, shows its unevenness, and gives psychologists’ and art philosophers’ recommendations to educators. It also defines acting competencies and analyses how and for what purposes games are used in the acting of 5–7 years old children. The monograph presents the results of two pilot experimental studies which helped to identify the key elements of the model for the development of acting competencies of 5–7 years old children, and describes the methodology of diagnostic assessment of these competencies. The model is presented: integral communicative organisation of acting without separating the stages of “preparation” and “performance”. The educator’s actions which orient children towards acting communication and which are substantiated as semiotic mediation means are described. The monograph analyses the stages of development, moving from game-based unconscious competencies to more conscious and distinct acting competencies. The publication is targeted at students of pre-school education, theatre education and education of other arts, as well as teachers and specialists of theatre education.

ISBN:
9789955203469
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14244
Updated:
2020-11-26 16:15:57
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: