Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2010.
Pages:
296 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Šios knygos skaitytojui — Įvadas — Konstitucija monocentrinės teisės normų sistemoje: sampratų ir požymių diskursas — Hierarchinė teisės normų sistema: struktūros ypatumai — Konstitucijos interpretavimo poreikis — Konstitucijos interpretuotojai: tipologija ir įgaliojimai — Konstitucijos interpretuotojų tipologija — Konstitucinės justicijos institucija ir oficiali konstitucijos interpretacija — Interpretavimo iššūkis: nuo expressis verbis iki konstitucijos sistemiškumo — Interpretavimo metodų tipologija — Interpretavimo diskrecijos ribos: „gyvoji konstitucija“ — Oficialios konstitucinės doktrinos kaitos problema: konstitucijos reinterpretacija — Vertybiniai (moraliniai) argumentai konstitucijos interpretavimo metodų sistemoje — Teisinių argumentų ribos interpretuojant Konstituciją — Moralės ir teisės santykio problema: status quo teorijose — Interpretacija: personifikuotos moralinės konstitucijos refleksija — Konstitucijos interpretacija ir konstituciniai papročiai: lex non scripta vieta teisės normų sistemoje — Paprotys socialinių reguliatorių sistemoje — Konstitucinis paprotys teisės konstitucionalizacijos procese — Teisės konstitucionalizacija: permanentinės pastangos įtvirtinti konstitucijos viršenybę — Teisės konstitucionalizacijos samprata ir istorinė raida — Teisės konstitucionalizacijos ypatumai: struktūra ir procesas — Išvados / apibendrinimai — Constitution: the outlines of interpretation. Summary — Literatūra / literature.
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekiama atskleisti konceptualius Konstitucijos interpretacijos metodologinius aspektus, susijusius su Konstitucijos požymiais, interpretavimo subjektais, metodais, turinčiais ir galinčiais turėti įtakos interpretuotojui, faktoriais. Pirmojoje monografijos dalyje analizuojami bendriausi konstitucijos interpretavimo klausimai, atskleidžiama konstitucijos kaip teisės sistemą lemiančio prado – jos juridinės galios reikšmė, aptariama konstitucijos vieta teisės normų sistemoje. Antrojoje dalyje gvildenama interpretuotojų kiekybės ir kokybės problema. Trečioji dalis skirta toms teorinėms ir praktinėms problemoms, kurios betarpiškai siejasi su konstitucijos suvokimu, t. y. jos interpretacijos procesu. Analizuojami interpretacijos metodai, sprendžiamas jų hierarchijos klausimas. Ketvirtoji dalis skirta konstitucijos interpretacijos problematikai. Vertybiniai (moraliniai) argumentai nuolat pastebimi įvairių valstybių konstitucinės justicijos institucijų jurisprudencijoje, mokslinės doktrinos turinyje, tad šioje dalyje bandoma pažvelgti į vertybinių (moralinių) argumentų galimybę konstitucijos interpretacijos procese. Penktame skyriuje analizuojama konstitucinių papročių ar dar tiksliau – jų egzistencijos ir reikšmės konstitucijos interpretacijos procesui problema. Šeštoji monografijos dalis skirta teisės konstitucionalizacijos reiškinio suvokimui ir analizei. Kiekvienos monografijos skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados. Monografijos pabaigoje pateikiamas „jungtinis“ išvadų ir apibendrinimų rinkinys.Reikšminiai žodžiai: Express verbis; Funkcijos; Gyvoji konstitucija; Interpretaciniai metodai; Interpretavimas; Konsitucionalizmas; Konstitucija; Konstitucijos interpretuotojai; Krikščioniška moralė; Monocentrinė teisės sistema; Paprotys; Papročiai; Pliuralizmas; Policentrinė teisės sistema; Teisė ir pareiga; Vertybės; Christian morality; Constitution; Constitutionalism; Customs; Express verbis; Functions; Habit; Interpretation; Interpreters of constitution; Living Constitution; Methods of interpretation; Monocentric legal system; Pliuralism; Polycentric legal system; The right and duty; Values.

ENThe monograph is aimed at revealing conceptual methodological aspects of Constitution interpretations, related to the features of the Constitution, interpretation subjects, methods, and factors influencing the interpreter. The first part of the monograph analyses the commonest issues of Constitution interpretation, reveals the significance of the judicial power of the Constitution as the fundament of the legal system, and discusses the place of the Constitution in the system of legal acts. The second part of the monograph is devoted to the issue of the quantity and quality of interpreters. The third part is devoted to the theoretical and practical problems, which are related to the perception of the Constitution, i.e. the process of interpretation thereof. Interpretation methods are analysed, and the issue of hierarchy is discussed. The forth part is concerned with the issue of interpretation. Virtue-related (moral) arguments are continuously observed in the jurisprudence of the constitutional justice of various states; therefore, this part endeavours to consider the possibility of virtue-related (moral) arguments in the process of constitution interpretation. The fifth part analyses constitutional customs, or to be more precise, the issue of their existence and significance for the process of constitution interpretation. The sixth part of the monograph is devoted to the perception and analysis of the phenomenon of the law constitutionalisation. At the end of each section of the monograph conclusions are drawn. A combination of conclusions and generalisations is presented at the end of the monograph.

ISBN:
9789955300830
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28194
Updated:
2021-01-15 20:22:47
Metrics:
Views: 129
Export: