Lietuvos Respublikos konstitucija Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos konstitucija Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikoje
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucijos įtaka teismų sprendimams; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Lietuvos Respublikos teismų praktika; Teismų praktika.
EN
Case law; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania, the Lithuanian case law, the Constitution on judicial decisions.
Summary / Abstract:

LTŠio pranešimo tikslas - apžvelgti pastarųjų metų bendrosios kompetencijos teismų praktiką siekiant atsakyti į klausimą, ar jie, spręsdami konkrečias bylas, remiasi Konstitucija. Straipsnyje apsiribota bendrosios kompetencijos teismų civilinių bylų nagrinėjimo praktika. Pasak autoriaus, analizuojant bendrosios kompetencijos teismų praktiką, įgytą nagrinėjant civilines bylas, galima išskirti kelis šių teismų veiklos ir Konstitucijos sąlyčio taškus. Pirma, bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami civilines bylas, neretai susiduria su įstatymo ar kito toje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai problema. Tokiais atvejais teismas, remdamasis Konstitucijos 106 straipsniu, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą. Antra, bendrosios kompetencijos teismų praktikoje Konstitucija yra nepaprastai svarbi aiškinant konkrečioje byloje taikytinas teisės normas. Trečia, Konstitucija įtvirtina pagrindinius teisės principus, kurie ypač svarbūs sprendžiant civilines bylas. Konstitucijos reikšmė ir jos įtaka bendrosios kompetencijos teismų praktikai išryškėja būtent per konstitucinių principų taikymą konkrečiose civilinėse bylose. Ketvirta, Konstitucija įtvirtina pagrindines žmogaus teises: teisę į nuosavybę, teisę kreiptis į teismą, teisę į garbės ir orumo gynimą ir t.t. Šių teisių įgyvendinimo tvarką detalizuoja civilinė teisė ir civilinio proceso teisė. Straipsnyje tvirtinama, jog minėtų teisės šakų normų tinkamas aiškinimas ir taikymas reiškia ir Konstitucijos atitinkamų normų įgyvendinimą.

ENThe paper aims to give an overview of the latest case-law of general competence seeking to answer the question whether they refer to the Constitution when hearing specific cases. The paper is limited to the practice of hearing civil cases in general competence courts. According to the author, when analysing the civil case-law of general competence courts, several points of contact of the activities of these courts and the Constitution could be distinguished. First, general competence courts, when hearing civil cases, often encounter the problem of the conformity of the law or any other legal act applicable in the case to the Constitution. In such cases the court, referring to Article 106 of the Constitution, might discontinue the hearing of the case and address the Constitutional Court. Second, in the case-law of general competence courts, the Constitution is very important when explaining the legal norms applicable in the specific case. Third, the Constitution establishes the main principles of law, which are particularly important when solving civil cases. The significance of the Constitution and its influence on the case-law of general competence courts are revealed through the application of constitutional principles in specific civil cases. Fourth, the Constitution establishes the fundamental human rights: the right to property, the right to apply to the court, the right to honour and dignity, etc. The procedure of exercise of these rights is specified in civil law and civil procedure law. The paper claims that proper interpretation and application of the norms of the abovementioned law branches also means the implementation of the respective norms of the Constitution.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38162
Updated:
2016-08-10 15:34:52
Metrics:
Views: 92
Export: