Konstitucijos interpretavimo kokybės : "common sense" ir mokslinė doktrina

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos interpretavimo kokybės: "common sense" ir mokslinė doktrina
Alternative Title:
Qualities of the interpretation of the Constitution: "common sense" and scholarly doctrine
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2010, 63, p. 68-79
Keywords:
LT
Common sense; Filosofija; Konstitucija; Konstitucijos interpretavimas; Mokslinė doktrina.
EN
Common sense; Constitution; Interpretation of constitution; Legal pritings; Legal writings; Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama konstitucijos interpretacijų kokybės problema. Atskleidžiamos skirtingos interpretacijų kokybės egzistencijos teisinės ir filosofinės prielaidos. Konstatuojama, kad konstitucija yra teisinis ir filosofinis dokumentas, ir būtent tai lemia ne tik konstitucijos interpretacinį poreikį, bet ir šio proceso rezultatų netapatumą. Nors interpretatorius disponuoja visa konstitucijos pažinimo metodologija, tačiau straipsnyje konstatuojama, kad skirtingi interpretuotojai konstitucijos interpretavimo iššūkius išsprendžia ne tik kokybiškai. Pateikiama tipologija suskirsto interpretuotojus į tris grupes: a) oficialus konstitucijos aiškintojas; b) mokslinė doktrina bei c) kiti teisinių santykių dalyviai. Konstatuojama, kad sociume vyrauja interpretacijos, kurių turinys ir kokybė neperžengia common sense (sveiko proto) galimybių, nes būtent toks pažinimas ir atspindi sociumo gebėjimo pažinti ribas. Common sense suvokimas egzistuoja šalia ekspertinio (kurį atstovauja mokslinė doktrina) ir oficialios konstitucijos interpretacijos, kurią formuluoja konstitucinės justicijos institucija. Straipsnyje konstatuojama, kad nors interpretacijos yra skirtingos teisinės ir mokslinės vertės, tačiau jos visos sudaro sociume egzistuojantį konstitucijos suvokimo ciklą. Konstitucijos samprata yra nuolatinis diskusijų objektas, jo turinio kokybė ir vertė nuolat kinta nuo common sense paviršutiniško požiūrio iki mokslinės doktrinos, bei nuo mokslinės iki oficialios konstitucinės doktrinos. Šis konstitucijos suvokimo ciklas yra permanentiškas procesas.

ENThe article analyses quality problem of constitutional interpretation. It reveals a different legal and philosophical premise of quality interpretation existence. It is stated, that constitution is a legal and philosophical document and that determines not only the interpretative demand of constitution but also identity of results of this process. Though interpreter disposes all recognition methodology of constitution, but the article states, that different interpreter resolve constitution interpretation challenges not only in respect of quality. Presented typology divides interpreters in three groups: official interpreters of constitution, scientific doctrine and other members of legal relations. It is stated that in the social environment prevail interpretations which content and quality do not cross the opportunities of common sense, because that kind of recognition reflects ability of social environment to recognize the limits. The perception of common sense exists alongside with expert (represented by scientific doctrine) and official constitution interpretation, which is formulated by the institution of constitutional justice. The article states, that even though interpretations are of different legal and scientific value, they all make constitution perception cycle which exists in social environment. The conception of constitution is a constant object of discussions; content quality and value changes continually from facile common sense attitude to scientific doctrine, from scientific to official doctrine of constitution. This constitution perception cycle is a permanent process.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27166
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: