Konstitucijos hermeneutika : teisės ir filosofijos sintezė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos hermeneutika: teisės ir filosofijos sintezė
Alternative Title:
Hermeneutic of Constitution: unity of law and philosophy
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2009, 58, p. 36-43
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami konstitucijos, šio išskirtinio teisės akto integralumo ir išskirtinės juridinės galios bruožų teisiniai ir filosofiniai aspektai. Parodoma, jog būtent šie konstitucijos požymiai sudaro prielaidas konstituciją suvokti kaip teisinį ir kaip filosofinį dokumentą. Straipsnyje konstatuojama, jog teisine forma įtvirtintas konstitucijos sistemiškumo bruožas nulemia jos hermeneutinę prigimtį. Konstitucijos išskirtinės (aukščiausios) juridinės galios bruožas determinuoja griežtai apibrėžtos teisės normų hierarchijos egzistavimą bei vieningos konstitucijos interpretacijos poreikio atsiradimą. Parodoma, kad konstitucijos hermeneutika – sudėtingas ir permanentinis procesas, nulemtas konstitucijos bruožų. Konstitucijos turinio, kaip hermeneutinio uždavinio, problemą sprendžia bet kuris interpretuotojas. Būtent jo dispozicijoje yra visa hermeneutinė metodologija. Straipsnyje konstatuojama, kad filosofinis metodas, šalia teisinių, tampa reikšmingu, nes taikant jį, reflektuojama vertybinės, pasaulėžiūrinės interpretatoriaus nuostatos, požiūris ne tik į atskiras konstitucijos expressis verbis nuostatas, bei konstituciją kaip visumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Filosofija; Hermeneutika; Konstitucija; Konstitucijos aiškinimas; Konstitucijos požymiai; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Teisė; Constitution; Constitutional Court; Constitutional jurisprudence; Features of Constitution; Hermeneutics; Interpretation of the constitution; Law; Philosophy.

ENArticle contains an analysis of the legal and philosophical aspects of the Constitution. It shows that precisely the features of integrality and exceptional juridical power allow one to understand the Constitution as a legal and philosophical document. The Constitution.s integrality feature, entrenched in legal form, determines its hermeneutical nature. The Constitution.s exceptional (supreme) juridical power feature determines the existence of a strictly definite hierarchy of legal norms, as well as the need for a unanimous interpretation of the Constitution. Because of the features of the Constitution, the hermeneutics of the Constitution is a complicated and permanent process. The hermeneutical task of Constitution.s content is solved by a single interpreter. In his disposition is all hermeneutical methodology . Next to the legal methods, a philosophical method becomes meaningful because it unveils word-view attitudes of the interpreter, as well as an attitude not only to separate expressis verbis provisions of Constitution, but also the completeness of the Constitution. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23319
Updated:
2021-02-19 18:45:43
Metrics:
Views: 38    Downloads: 3
Export: