Liberalizmo tapatumo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalizmo tapatumo problemos
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2003.
Pages:
239 p
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 238-239.
Contents:
Įvadas — Postmodernizmas ir politika — Liberalizmo tapatumo problemos — Liberalizmo esmė — Iššūkiai tapatumui — Permainų kryptis — Apie liberalizmo prietarus — Liberalizmo ir konservatizmo politinių filosofijų skirtumai — Konservatizmo politinės filosofijos perspektyvos — Moralės ir politikos ribų problema: konservatyvus požiūris — Keturios galimybės — Kanto problema — Rawlso pataisos — Oakeshotto vienpusiškumas — Moralės objektyvumo problema: Ronaldo Dworkino argumentas — Politinio įsitikinimo reikšmė — Tikėjimas ir politiškumas — Johnas Rawlsas: liberalizmas ir tarptautiniai santykiai — Anthony Giddenso „trečiojo kelio“ idėja — Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina kaip politikos filosofai — Socialistinė brandaus liberalizmo politika — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Modernizmas / Modernism; Postmodernizmas / Postmodernism; Prietarai / Superstitions.
Reviews:
Recenzija leidinyje Athena. 2006, Nr. 1, p. 219-226
Summary / Abstract:

LTKnygoje, kuri sudaryta iš anksčiau autoriaus publikuotų straipsnių šia tema, stengiamasi parodyti, kad šiuolaikinis liberalizmas – kur kas platesnis reiškinys nei tik J. Locke’o bei F. Hayeko suformuluotos pamatinės liberalizmo teorinės versijos, kurios geriausiai praktiškai pasireiškė Anglijoje M. Thatcher valdymo laikais. Autorius aptaria liberalizmo susiformavimo istorines aplinkybes, pagrindinius atstovus, nepamiršdamas ir lietuvių S. Šalkauskio ir A. Maceinos. Plačiai nagrinėjami politinio ir kultūrinio liberalizmo skirtumai, pristatomos naujausios Europos ir Amerikos politinės filosofijos diskusijos apie nūdienos liberalizmo prigimtį ir perspektyvas. Nagrinėjamos moralinės liberalizmo problemos. Bene pagrindiniu šiuolaikinio liberalizmo trūkumu autorius laiko nesugebėjimą skatinti individų moralinio charakterio ugdymo. Teigiama, kad J. Rawlsas, R. Nozickas, R. Dworkinas, perdėm sureikšminę individo autonomiją, neutralumą įvairių gero gyvenimo sampratų atžvilgiu bei žmonių laisves ir teises, užmiršo moralinį ugdymą. Su tuo autorius sieja dabartinį moralinį nuosmukį: nusikalstamumą, narkomaniją, šeimos vertybių sunykimą, švietimo sistemos pakrikimą ir žemiausio lygio masinės kultūros įsigalėjimą. Intelektualiai aprėpus daugialypę prieštaravimų pilną liberalizmo teorinę tradiciją, postuluojama liberalizmo tapatumo krizė, teigiant, kad liberalioje visuomenėje pakankamai daug barbarybės, kuri gali būti ir tiesiogiai sietina su pačia liberalizmo ideologija.Reikšminiai žodžiai: Hermeneutika; Konservatyvizmas; Laisvoji rinka; Liberalizmas; Lygybė; Modernizmas; Moralė; Postmodernizmas; Prietarai; Vertybė; Conservativism; Consrvativism; Free market; Hermeneutics; Liberalism; Modernism; Morality; Post-modernism; Supperstition; Value.

ENThe book, compiled from the author’s articles, which were published earlier on the topic, is aimed at showing that modern liberalism is a much broader phenomenon than merely the fundamental theoretical versions formulated by John Locke and Friedrich Hayek, which were best applied in practice in England in the times of Margaret Thatcher. The author discusses the historical circumstances of liberalism formation, its main representatives without missing Lithuanians Stasys Šalkauskis and Antanas Maceina. Differences of political and cultural liberalism are analysed in detail, the most recent discussions in the European and American political philosophy about the origin of modern liberalism and its prospects are presented. Moral issues of liberalism are analysed. The author considers inability to promote the development of moral character in individuals probably the main drawback of modern liberalism. It is stated that John Rawls, Robertas Nozickas and Ronald Dworkin, who overvalued the individual’s anatomy, neutrality with regard to various conceptions of good life and human rights and freedoms, forgot about moral education. The author relates this to current moral downturn: crime, drug abuse, decay of family values, inconsistency of the educational system and the entrenching of the mass culture of the lowest level. Having intellectually covered the multi-dimensional tradition of liberalism theory, which is full of contradictions, the crisis of the liberalism identity is postulated by stating that there is plenty of barbarism, which may be directly related to the ideology of liberalism itself, in the liberal society.

ISBN:
9955601027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11663
Updated:
2020-10-06 17:45:13
Metrics:
Views: 79    Downloads: 1
Export: