Etninė tematika ir nepakantumas Lietuvos žiniasklaidoje : dienraščių analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninė tematika ir nepakantumas Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščių analizė
Alternative Title:
Ethnic topics and intolenrance in Lithuanian media: analysis of daily newspapers
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2006, Nr.1, p. 19-44
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pabėgėliai / Refugees; Žydai / Jews; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kaip aprašomos etninės mažumos, pabėgėliai, imigrantų ir kitos grupės bei etniniai klausimai Lietuvos spaudoje, kokios vyrauja pagrindinės etninių mažumų grupių charakteristikos. Pasitelkus etninio nepakantumo masinėse informacijos priemonėse raiškos formų klasifikaciją, pateikiami Etninių tyrimų centro atliekamos etninės tematikos spaudoje stebėsenos apibendrinti rezultatai bei etninio nepakantumo ir ksenofobijos Lietuvos spaudoje pavyzdžiai. Pagrindinį duomenų masyvą sudaro 2004, 2005 ir 2006 m. pr. spaudoje pasirodę pranešimai etnine tema. Didėjantis informacijos srautas etnine tematika, kuriame dominuoja santykinai „silpnesnės“ nepakantumo konstravimo spaudoje formos, pvz., negatyvus mažumos grupės vaizdinio kūrimas teksto pagalba, etninės arba religinės grupės minėjimas žeminančiame kontekste, sutampa su stiprėjančiomis visuomenės neigiamomis nuostatomis ir etninio nepakantumo tendencijomis tam tikrų etninių grupių atžvilgiu. Dažniausiai minimomis išlieka šios etninės ir religinės grupės: rusai, žydai, čigonai (romai), musulmonai ir imigrantai, kurios spaudoje vaizduojamos priskiriant joms reikšmingus negatyvaus turinio bruožus, nedidelį dėmesį skiriant realioms mažumų grupių problemoms. Remiantis visuomenės nuomonės apklausomis, etninė netolerancija čigonų (romų) atžvilgiu išlieka didžiausia – tai viena labiausiai nepageidaujamų grupių respondentų kaimynystėje. Taip pat ir musulmonai bei imigrantų grupės, kurioms Lietuvos gyventojų nepakantumas auga kartu su ženkliai intensyvėjančiu spaudos dėmesiu šiai grupei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žiniasklaida; Etniškumas; Netolerancija; Mass-media; Ethnicity.

ENThe article examines the depiction of ethnic minorities, refugees, immigrants and other groups and ethnic issues in the Lithuanian media, revealing the main stereotypes of ethnic minority groups. Using the classification of the forms of ethnic intolerance in mass media, the article presents the generalised results of the monitoring of ethnic issues in the press performed by the Centre for Ethnic Research, as well as some examples of ethnic intolerance and xenophobia in the Lithuanian press. The bulk of data consists of the press reports on ethnic topics in 2004, 2005, and 2006. The increasing flow of information on ethnic topics, which is dominated by relatively weaker forms of intolerance construction in the media (e.g., creating a negative image of a minority group by means of texts or mentioning an ethnic or religious group in a demeaning context), coincides with the strengthening of negative social attitudes and ethnic intolerance trends towards certain ethnic groups. The following ethnic and religious groups continue to be mentioned the most: the Russians, the Jews, the Gypsies (Roma), the Muslims, and immigrants. These minority groups are depicted in the press by attributing significant negative characteristics to them and by disregarding their actual problems. According to public opinion surveys, ethnic intolerance towards the Gypsies (Roma) remains the highest. The Lithuanian population’s intolerance towards the Muslims and immigrant groups is also increasing in relation to the significantly intensifying media attention to these groups.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9459
Updated:
2021-03-08 11:06:15
Metrics:
Views: 40    Downloads: 9
Export: