Avrahamo Torio Kauno getas: diena po dienos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Avrahamo Torio Kauno getas: diena po dienos
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antisemitizmas Lietuvoje; Holokaustas Lietuvoje; Kauno getas; Žydai, lietuviai, holokaustas, gelbėtojai, Kauno getas, Avrahamas Tory; Anti-Semitism in Lithuania; Jews, Lithuanians, Holocaust, life-savers, Avraham Tory, Kaunas gettho; Kaunas Ghetto; The Holocaust in Lithuania.
Keywords:
LT
20 amžius; Antisemitizmas Lietuvoje; Holokaustas / Holocaust; Kauno getas; Lietuviai / Lithuanians; Žydai / Jews; Žydai, lietuviai, holokaustas, gelbėtojai, Kauno getas, Avrahamas Tory.
EN
Anti-Semitism in Lithuania; Holocaust in Lithuania; Kaunas Ghetto.
Summary / Abstract:

LTKauno žydų geto istorija yra neatsiejama nuo šio reiškinio europinio konteksto. Avrahamo Torio dienoraščio įvadiniame straipsnyje dėmesys sutelkiamas į holokausto problemos svarstymus. Pateikiama plati Lietuvos žydų istorijos panorama, pristatomi egzistavę lietuvių ir žydų santykių stereotipai, antisemitizmo genezė ir jos raida Lietuvoje, svarstomi tarpukario Lietuvos valdžios ir etninių mažumų tarpusavio santykiai. Ideologizuotu rasizmu pagrįsta žydų naikinimo koncepcija gimė Berlyne ir buvo galutinai suformuluota 1942 metų pradžioje. Pirmasis žydų naikinimo etapas glaudžiai susijęs su Lietuva, čia buvo pradėta masiškai naikinti žydus. Įvade svarstoma lietuvių dalyvavimo žudynėse problema ir analizuojamos egzistuojančios interpretacijos. Lietuvoje gimęs, mokęsis ir dirbęs Avrahamas Toris (tikroji pavardė Abraomas Golubas) XX a. ketvirtajame dešimtmetyje aktyviai dalyvavo Lietuvos sionistų veikloje, buvo patekęs į sovietinių struktūrų akiratį. Vokiečiams okupavus Lietuvą buvo steigiami žydų getai. Kauno geto vadovu tapo Elchananas Elkesas, o jo pavaduotoju – A. Tory. Pareigos leido stebėti įvykius iš arti ir rinkti medžiagą Kauno žydų geto istorijai. A. Tory nuo 1942 metų sausio fiksavo visus įvykius ir stengėsi surinkti kuo daugiau vokiečių, lietuvių ir žydų įstaigų dokumentų. Šis dienoraštis – tai Kauno geto istorija ir kronika, kurioje jaučiamas neigiamas geto kalinių požiūris į lietuvius. Didesnioji teksto dalis – autentiškas dienoraštis, kita dalis – po geto sunaikinimo, 1945–1947 metais užrašyti prisiminimai.

ENThe story of the Kaunas Jewish Ghetto is closely linked to the European context. The introduction of Avraham Tory’s diary is dedicated to the analysis of the Holocaust. It includes a wide overview of the history of Lithuanian Jews, previously existing stereotypes of the relationship between Lithuanians and Jews, the genesis and evolution of Lithuanian antisemitism, a discussion about the relationship between the Lithuanian government and ethnic minorities during the interwar. The concept of the extermination of the Jews, based on ideologized racism, began in Berlin and got its final form in the beginning of 1942. The first stage of the extermination is tightly connected to Lithuania – here the extermination started en masse. The introduction includes a discussion of Lithuanian participation in the killings and an analysis of existing interpretations. Avraham Tory (real name Abraham Golub) was born in Lithuania, studied and worked there, in the 4th decade of the 20th century actively participated in the activities of Lithuanian Zionists and attracted the attention of Soviet structures. When Germany occupied Lithuania, Jewish ghettos were established. Elchanas Elkesas was Head of the Kaunas Ghetto, his assistant was A. Tory. This position allowed for an opportunity to observe everything closely and to collect materials for the history of the Kaunas Jewish Ghetto. From January, 1942, A. Tory observed all the events and tried to collect as many documents of German, Lithuanian and Jewish institutions as possible. This diary is a story and chronicle of the Kaunas Ghetto. There is felt a negative attitude of the prisoners towards Lithuanians. A large part of the text is the diary, the other part is a memoir of 1945-1947, after the Ghetto was destroyed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43774
Updated:
2017-01-29 15:54:46
Metrics:
Views: 61
Export: