Rusas "Lietuvių kalbos žodyno" pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusas "Lietuvių kalbos žodyno" pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Russian in the Worldview of "The Dictionary of the Lithuanian Language"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 84, p. 122-148
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žodynai; Semantika; Iliustraciniai pavyzdžiai; Konceptai; Rusas; Dictionary; Semantics; Illustrative examples; Concepts; Russian.
Keywords:
LT
Iliustraciniai pavyzdžiai; Konceptai; Rusai / Russians; Semantika / Semantics; Žodynai.
EN
Concepts; Dictionary; Illustrative examples; Russian; Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, koks RUSO koncepto fragmentas išryškėja iš „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustracinių sakinių, kuriuose minima tautybė rusas. Iliustracijos koncepto formavimuisi yra ypač svarbios, nes būtent jose yra užfiksuotas visos Lietuvos tarmių atstovų požiūris į šią tautybę ir įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose (dažniausiai XIX–XX a. mokslo, publicistikos bei grožinės literatūros kūriniuose) susiformavęs ruso pasaulėvaizdis. Žodyno empirinė medžiaga straipsnyje analizuojama semantinės analizės, aprašomuoju, interpretaciniu ir kognityvinės lingvistikos metodais. Išanalizavus apie 300 iliustracinių sakinių, kuriuose minimas etnonimas rusas, matyti, kad žodyno kontekste apie šią tautybę pateikiami: 1) objektyvūs, konkretūs istoriniai ir kiti faktai (dažniausiai iliustracijose iš įvairių rašytinių šaltinių), 2) atskirų žmonių santykio su šios tautybės asmenimis patirtys per konkrečius vaizdinius (iliustraciniuose sakiniuose iš lietuvių kalbos tarmių). Aiškėja tendencija, kad žodyno kontekste vengiama tiesaus, aiškaus kategorizavimo (neigiamai žodyno iliustracijose vertinami tik kai kurie rusų karių veiksmai ir lietuviams primesta rusų valdžia). Tokį palyginti atsargų požiūrį lėmė žodyno rašymo istorinės ir politinės aplinkybės. [Iš leidinio]

ENThe article analyses what fragment of the concept of RUSSIAN comes to the fore in the illustrative sentences with the nationality rusas ‘Russian’, which are present in The Dictionary of the Lithuanian Language. The illustrations are especially important for the formation of the concept, as they record the attitude of the representatives of dialects from the whole of Lithuania towards this nationality and the worldview of the Russian shaped in various written sources (predominantly in scientific, publicist and fictional works of the 19th–20th centuries). The empirical material from the Dictionary is analysed using the semantic analysis, descriptive, interpretive and cognitive linguistics methods. The analysis of 300 illustrative sentences, which mention the ethnonym Russian, shows that in the context of the Dictionary this nationality is described in the following ways: 1) objective, specific historical and other facts (usually in the form of illustrations from various written sources); 2) experience of the relationship between individual persons and the persons of this nationality through specific images (in the form of illustrative sentences from Lithuanian dialects). A tendency of avoiding straight and clear categorization in the context of the Dictionary comes to light (only certain actions of Russian soldiers and the Russian rule imposed on Lithuanians are evaluated negatively in the illustrations of the Dictionary). Such a comparatively cautious approach was driven by the historical and political circumstances, which shaped the dictionary-making process. [From the publication]

DOI:
10.35321/all84-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93951
Updated:
2022-03-24 19:02:15
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: