Rusų etninės grupės reprezentacija Lietuvos spaudoje. Negyjančios antrojo pasaulinio karo žaizdos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusų etninės grupės reprezentacija Lietuvos spaudoje. Negyjančios antrojo pasaulinio karo žaizdos
Alternative Title:
Representation of the Russian ethnic group in Lithuanian press. Non-healing wounds of the Second world war
In the Book:
Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. P. 352-378, 398-399. (Lietuvos istorijos studijos. Specialusis leidinys ; t. 10)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Lietuvos spauda; Rusų etninė grupė; Rusų tauta, lietuvių leidiniai, reprezentacija, antrasis pasaulinis karas; Rusų tautinė grupė; Žiniasklaida; Lithuania; Lithuanian press; Press; Russian ethnic group; Russian nation, Lithuanian press, representation, WWII; Second World War.
Keywords:
LT
20 amžius. 1941-1944; Lietuvos spauda; Rusų etninė grupė; Rusų tautinė grupė; Žiniasklaida / Media; Rusų kalba / Russian language.
EN
Lithuanian press; Russian ethnic group.
Summary / Abstract:

LTŽiniasklaidos vaidmuo yra aktualus kalbant apie mažumų grupes, nes ši institucija vaidina svarbų vaidmenį reprezentuojant įvairias socialines grupes ir atskirus jų narius, o reprezentuojant šias grupes spaudoje keliami klausimai arba problemos, susiję su pusiausvyros išlaikymu tarp esminių grupės arba individų bruožų aprašymo ir socialiai sukonstruotų bei paplitusių tų grupių charakteristikų įvardijimo. Atsižvelgiant į socialinių, politinių mokslų atstovų tyrimais pagrįstas žiniasklaidos diskurso produkcijos grėsmes reprezentuojant socialines arba etnines mažumų grupes, įvykius, susijusius su šiomis grupėmis, šio tyrimo uždaviniai yra ištirti su rusų etnine grupe susijusį Lietuvos spaudos diskursą lietuvių kalba 2010 m. balandį – 2011 m. balandį (išskirti įvardijamą tematiką, problemas, vaizduojamas spaudoje ir siejamas su šia grupe), taip pat įvardyti, ar rusų etninė grupė yra grėsmė ir su kokiomis grėsmėmis Lietuvos spaudos diskurse ji yra siejama (konstruojamos etninės nuostatos ir kas spaudos diskurse yra pagrindiniai jų konstruotojai – informacijos šaltiniai). Kitas uždavinys – palyginti Lietuvos spaudos diskursą apie rusų etninę grupę lietuvių ir rusų kalbomis. Tai padės atskleisti, ar spauda skirtingomis kalbomis (skirtingos informacinės erdvės) formuoja, kaip (kokiomis priemonėmis) formuoja skirtingus požiūrius į tam tikrus socialinius įvykius, susijusius su rusų etnine grupe. Siekiama suprasti, kas spaudoje lietuvių ir rusų kalbomis (pateikiami šaltiniai) tampa „skirtingo“ požiūrio į tam tikrą socialinį įvykį formuotojais.

ENThe role of the mass media is relevant when speaking about the minorities because it plays an important part when representing various social groups and their individual members. Questions related to keeping a balance between fundamental group and individual trait descriptions, and socially-constructed and common definitions of these groups are being raised when these group are represented in the media. This paper references to other researches based on the threat of the mass media discourse production when representing social or ethnical minorities by social and political scholars, and events related to these minority groups. The problems of the paper are: to analyse the Lithuanian media discourse related to Russian minority from April 2010 to April 2011 (to distinguish the defined themes and problems associated with this minority and depicted in the media); to describe whether Russian minority is a threat and what kind of threats it is associated with (constructed ethnic stereotypes and who their main constructors, information sources, are in the media discourse); to compare the Lithuanian media discourse of Russian minorities in Lithuanian and Russian. The last problem is going to help to discover whether the mass media shape (and by what means do they do it) different attitudes towards certain social events related to Russian minority in different languages (distinct information spread). The aim is to understand who between the press in Lithuanian and Russian becomes the maker of distinct attitude towards certain social events.

ISBN:
9786094592201
ISSN:
1822-4016
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51080
Updated:
2020-04-21 15:57:42
Metrics:
Views: 31
Export: