Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais
Alternative Title:
Tendencies of representation and images of ethnic minorities and refugees in Lithuanian media 2005-2017
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2019, Nr. 9 Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje = Inclusion of social and ethnic minority groups in Lithuania, p. 46-64
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Pabėgėliai / Refugees; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – atskleisti, kokias bendras etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijas laikui bėgant įgauna Lietuvos žiniasklaida bei kas yra pagrindiniai diskurso apie šias grupes formuotojai. Straipsnyje bus pristatoma apibendrinta iš keleto Lietuvos spaudos tyrimų gautos empirinės medžiagos analizė (straipsniai, publikuoti tuo metu populiariausių interneto žinių dienraščiuose ir periodinėje spaudoje), periodu nuo 2005 iki 2017 m. Apibendrinant minėtų duomenų analizę, galima teigti, kad etninių mažumų įvaizdis žiniasklaidoje yra įsitvirtinęs ir, neatsižvelgiant į kintančias naujienas, mažumos vaizduojamos naudojant tam tikras su metais nekintančias schemas. Migrantų vaizdavimas Lietuvos spaudoje išsiskiria įvairesne tematika ir yra sąlygotas plačios migranto sąvokos, įtraukiančios pabėgėlius, trečiųjų šalių piliečius, darbo migrantus, prieglobsčio prašytojus, etc. Lenkų ir rusų etninės grupės politizuojamos, kai dauguma Lietuvoje gyvenančių lenkų tapatinami su politine partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), o rusai – tapatinami su Rusijos Federacijos vykdoma politika.Romai, nors ir statistiškai nedidelė etninė grupė, sulaukia neproporcingai daug ir neigiamo dėmesio Lietuvos spaudoje, yra kriminalizuojami. Kadangi imigrantų, pabėgėlių skaičius Lietuvoje yra palyginti nedidelis, straipsniuose pasitelkiami didesnę imigracijos patirtį turinčių ES valstybių pavyzdžiai. Kalbant apie žiniasklaidoje pateikiamus šaltinius, būtent daugumos, o ne mažumos, socialinių visuomenės institutų atstovai yra pagrindiniai nuomonės formuotojai apie etnines grupes ir tarpetninius santykius. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, žiniasklaidos pagalba būtų tikslinga, norint didinti visuomenės tarpkultūrines kompetencijas ir mažinti socialinę distanciją etninių mažumų, pabėgėlių atžvilgiu, pateikti daugiau ir įvairesnės informacijos bei pradėti diskusiją kultūrinių ir religinių skirtumų temomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninės mažumos; Pabėgėliai; Žiniasklaida; Vaizdavimas; Ethnic minorities; Refugees; Mass media; Representation.

ENThe aim of this article is to reveal the general tendencies of representation and images of ethnic minorities and refugees in Lithuanian media and the main sources of the discourse about these groups. The article presents the analysis of the data of several empirical researches of the Lithuanian media (articles published in the most popular Internet news dailies and periodicals) in the period from 2005 to 2017. Data analysis reveals that the image of ethnic minorities in the media is constant and, despite the changing news, they are portrayed using certain schemes that do not change over the years. The migrants in the Lithuanian media are presented by a thematic diversity which is conditioned by the broad concept of migrants, which include refugees, third-country nationals, labor migrants, asylum seekers, etc. Polish and Russian ethnic groups are politicized when the majority of Poles living in Lithuania are identified with the political party EAPL, and Russians are identified with the policy pursued by the Russian Federation. The Roma, although statistically a small ethnic group, receive a disproportionate and negative attention in the Lithuanian press, and it is being criminalized.Because of the absence of a large number of immigrants and refugees in Lithuania, the articles use examples from EU countries which have more experience of integration of immigrants. The representatives of society institutes of the majority, but not the minority, are the main opinion formers about ethnic minorities and interethnic relations in Lithuanian media. Therefore, it is recommended for the media to increase society's intercultural competences and reduce social distance towards ethnic minorities and refugees, as well as to provide more diverse information and to launch a debate on cultural and religious differences. [From the publication]

ISSN:
2029-963X; 2424-497X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94454
Updated:
2022-04-20 09:21:09
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: