Lietuvių tautosaka : įvadas : vadovėlis humanitarinių mokslų studentams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautosaka : įvadas : vadovėlis humanitarinių mokslų studentams
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005
Pages:
263 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
lietuvių tautosaka; vadovėliai; dainuojamoji tautosaka; pasakojamoji tautosaka; trumpų pasakymų tautosaka; smulkieji tautosakos žanrai
EN
Lithuanian folklore; singing folklore; verbal folklore; short-text folklorfe; folk songs; folk narativves; small genres of folk
Summary / Abstract:

LTVadovėlis skirtas humanitarinės pakraipos studentams. Pasirinkusiems etnologijos ir folkloristikos specialybę jis turėtų tapti pagrindu tokių disciplinų, kaip Lietuvių dainuojamoji tautosaka, Lietuvių pasakojamoji tautosaka, Tautosakos tyrimo metodologija, Tautosakos poetika ir kt. studijoms. Kitų specialybių studentams vadovėlis padės geriau susipažinti su folklorinės kūrybos specifika ir pagrindiniais tradicinės lietuvių tautosakos žanrais. Nuo kitų panašaus pobūdžio vadovėlių šis skiriasi dėmesiu specifinei tautosakos mokslo informacinei sistemai ir kalbai. Pristatant suklasifikuotų lietuvių tautosakos žanrų repertuarą, vadovėlyje nuolat operuojama kūrinių tipų kataloginiais numeriais - taip suteikiama galimybė be didesnio vargo susirasti reikalingą kūrinį bet kokiame mokslinio pobūdžio folkloriniame rinkinyje. Lyginant su kitų autorių parengtais vadovėliais šiame kiek daugiau vietos skirta pažinčiai su vaikų folkloru. Vadovėlyje siekta pateikti kiek įmanoma objektyvesnį pristatomų žanrų vaizdą. Todėl supažindinant su žanrą reprezentuojančiais kūriniais yra paisoma kataloginių duomenų - visų pirma išskiriami tie tipai, kurių užrašymų sukaupta daugiausia. Atskirais atvejais atkreipiamas dėmesys ir į retesnius kūrinius - jeigu juose išsaugotos kokios ypatingos, dažniausiai apie archajišką kilmę bylojančios savybės. Nemenka dalis vadovėlyje išdėstytų minčių yra paimta iš pripažintų tautosakos mokslininkų, daugiausia lietuvių, darbų. Vienas iš vadovėlio tikslų - paakinti XXI amžiaus studentus gyvam dialogui su vis labiau ir labiau nuo mūsų nutolstančia tradicine žodine kūryba.

ENThe coursebook is aimed at students of humanities. It should become the basis for the studies of such disciplines as Lithuanian Sung Folklore, Lithuanian Narrative Folklore, Folklore Research Methodology, Folklore Poetry, etc., for those who chose the speciality of Ethnology and Folklore Science. The coursebook will help students of other specialities to better understand the peculiarities of folklore creation and the main genres of traditional Lithuanian folklore. This coursebook stands out from other coursebooks of a similar nature because of its focus on specific information system and language of folklore science. When presenting the repertoire of classified genres of Lithuanian folklore, the coursebook constantly operates the catalogue numbers of work types. This makes it possible to find the required work effortlessly in any scientific folklore collection. Compared to coursebooks prepared by other authors, this one provides more space for child folklore. The coursebook is aimed at presenting genres in the most objective way. Therefore catalogue data, types with the largest number of accumulated records are distinguished first, is taken into account when familiarising with the works, representative of the genre. In individual cases, attention is also paid to rarer works, provided they preserved some special qualities, which usually evidence their archaic origin. A number of the ideas expressed in the coursebook have been taken from the works of the recognised folklore scholars, mainly Lithuanians. One of the aims of the coursebook is to encourage a lively dialogue between the 21st-century students and a traditional verbal creation, which is becoming increasingly more distant.

ISBN:
9955121165
Related Publications:
 • Angelų samprata lietuvių liaudies legendose / Solveiga Šlapikienė. Res humanitariae. 2019, t. 26, p. 127-142.
 • Gėlių pavadinimų semantika Janinos Degutytės ir Artūro Guobos poezijoje vaikams / Džiuljeta Maskuliūnienė, Regina Kvašytė. Filologija. 2010, Nr. 15, p. 99-113.
 • Gyvūnas lietuvių ir rusų vaikų literatūroje: tradicijos ir dabartis / Džiuljeta Maskuliūnienė, Vyda Bajarūnienė. Gimtasis žodis. 2011, Nr. 1, p. 2-11, 39.
 • Inaccuracies of children's social perception: context of establishment of values conveyed by folklore / Elena Brazauskienė, Rasa Braslauskienė, Alvida Kilienė, Julijus Brazauskas. Spring University. Changing education in a changing society. 2013, 1, p. 51-57.
 • Kvapas lietuvių liaudies dainose / Giedrė Šukytė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2013, t. 17, p. 204-215.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 10,[D.] 1 / Jaunimo dainos ; Meilės dainos. parengė Nijolė Laurinkienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 548 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 11,[D.] 5, Vestuvinės dainos.Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos / parengė Norbertas Vėlius ; melodijas parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. 642 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 13,[D.] 2 / Šeimos dainos. parengė Leonardas Sauka ; melodijas parengė Vaclovas Juodpusis ; [tomo redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 677 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 14,[D.] 3 / Šeimos dainos. parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 640 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 17,[D.] 3 / Karinės-istorinės dainos. parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 633 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 18,[D.] 4 / Karinės-istorinės dainos. parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos / parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1980. 758 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 4,[D.] 2, Vestuvinės dainos.Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 6,[D.] 1, Darbo dainos.Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos / parengė V. Misevičienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. 588 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 7,[D.] 1 / Šeimos dainos. parengė L. Sauka ; melodijas parengė V. Juodpusis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 613 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 8,[D.] 4, Vestuvinės dainos.Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 629 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 9,[D.] 2 / Karinės-istorinės dainos. parengė Pranė Jokimaitienė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 638 p.
 • Lietuvos tremtinių chorų ir pasipriešinimo kovų dainų pajautos problematika = Problems raised by exiles' choirs and resistance songs / Regimantas Gudelis. Kūrybos erdvės. 2007, Nr. 6, p. 26-38.
 • Mažosios Lietuvos žvejų dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai / Rimantas Balsys. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 239 p.
 • Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams : (didaktinė sklaida) / Loreta Žvironaitė-Udrienė. Žmogus ir žodis. 2013, 2, p. 72-75.
 • Sutartinių atlikimo tradicijos / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Vilnius : Kronta [i.e. Lietuvos muzikos akademija], 2000. 294 p.
 • Šiuolaikinių etnologijos ir antropologijos terminų ypatybės / Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Žmogus kalbos erdvėje. 2013, 7, p. 658-667.
 • The Tradition of riddling questions in contemporary Lithuanian children’s folklore / Jurgita Macijauskaitė-Bonda. Sociocultural dimensions of childhood / edited by Petya Bankova, Michelle Janning, Aude Le Guennec, Elya Tsaneva, Violeta Periklieva. 2020. P. 218-226.
 • Zanavykų tekstilės tradicijos : XIX a. - XXI a. pradžia / Inga Nėnienė. Vilnius : Technologija, 2010. 431 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8426
Updated:
2013-04-28 16:46:25
Metrics:
Views: 19
Export: