Lietuvių liaudies dainynas. T. 6, Darbo dainos. [D.] 1, Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 6, Darbo dainos. [D.] 1, Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Darbo dainos
  • Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993.
Pages:
588 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Darbo dainos; Rugiapjūtės dainos; Avižapjūtės dainos; Grikių rovimo dainos; Dainynai; Lithuanian folk songs; Work songs; Rye harvest songs; Oat harvest songs; Buckwheat tearing songs; Songbook.
Article in the Book:
Misevičienė, Vanda. Javų derliaus nuėmimo dainos. P. 8-28
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTŠiuo „Lietuvių liaudies dainyno“ šeštuoju tomu pradedamas darbo dainų publikavimas. Jame įdėtos rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos. Tai atskiros darbo dainų rūšys, kurias jungia viena svarbi jų gyvavimo ypatybė – visos jos susijusios su javų derliaus nuėmimu. „Darbo dainų“ pirmo tomo medžiaga imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros tautosakos fondų, Lietuvos kraštotyros draugijų bei kitų organizacijų tautosakos rinkinių, iš visų iki šiol žinomų spausdintų šaltinių. Tome skelbiama 163 rugiapjūtės dainų tipai (412 variantų, iš jų 292 su melodijomis), 19 avižapjūtės dainų tipų (42 variantai, iš jų 32 su melodijomis), 5 grikių rovimo dainų tipai (10 variantų, iš jų 9 su melodijomis). Iš viso tome įdėti 187 dainų tipai (464 variantai, iš jų 333 su melodijomis). Visa ši medžiaga atrinkta pagal Lietuvių liaudies dainų katalogą. Lietuvių liaudies darbo dainų katalogas-kartoteka ir jos publikacija atskiru leidiniu yra mokslinis-metodinis pamatas nustatyt tomo apimtį ir atrinkti jam medžiagą. Svarbiausias medžiagos atrinkimo matas – idėjinė ir meninė dainų vertė. Spausdintinus dalykus atrenkant, buvo stengiamasi pateikti idėjiniu-meniniu požiūriu vertingas, populiarias dainas, atskleidžiančias ir atskiriems etnografiniams regionams būdingus jų gyvavimo bei raidos dėsningumus. Atsižvelgta į gerų pateikėjų ir rinkėjų reprezentavimą. Pirmenybė teikta tekstams, užrašytiems su melodija. Siekiama paskelbti daugiau medžiagos iš rankraštynų, - iš spausdintų šaltinių tome dedama tik tipo visumai atspindėti būtinai reikalingos dainos.

ENPublishing of labour songs starts with the sixth tome of “Lithuanian Folk Songbook”. It includes songs of rye harvest, oat harvest and buckwheat tearing up. These are separate parts of labour songs, which are combined via one important property of their existence, i.e. they all are related with harvest. The material of the first tome of labour songs is selected from Lithuanian Folklore Archive of the institute of Lithuanian literature and folklore, from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University from folklore collections of association of Regional Studies as well as from folklore collections of other organizations and from currently available printed sources. The tome includes 163 types of songs of rye harvest (412 variants 292 thereof with melodies), 19 types of songs of oat harvest (42 variants 32 thereof with melodies) and 5 types of buckwheat tearing up (10 variants 9 thereof with melodies). Totally this tome contains 187 types of songs (464 variants thereof with melodies). All material is selected according to catalogues of Lithuanian national songs. Catalogue of Lithuanian labour songs and its publication is scientific-methodological basis to set scale of the tome and to select material for it. The basic measure of material selection – ideological and artistic value of songs. When selecting printed material the intention was to select valuable and popular songs in terms of ideological and artistic attitude, disclosing features of development and existence of separate ethnographic regions. Representation of good presented and collectors have also been considered. Texts with melodies gained a priority.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11265
Updated:
2016-08-10 09:59:21
Metrics:
Views: 145
Export: