Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai
Editors:
  • Ališauskas, Vytautas, sudarymas [com]
  • Jovaiša, Liudas, sudarymas [com]
  • Paknys, Mindaugas, sudarymas [com]
  • Petrauskas, Rimvydas, sudarymas [com]
  • Raila, Eligijus, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2001.
Pages:
859 p
Series:
Švietimas Lietuvos ateičiai
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Antika ir sarmatizmas / Artūras Vasiliauskas — Apranga / Rūta Guzevičiūtė — Apšvieta / Eligijus Raila — Barokas / Eligijus Raila — Bažnytinė unija / Remigijus Černius — Bibliotekos / Arvydas Pacevičius — Brolijos / Liudas Jovaiša — Dailės samprata / Rūta Janonienė — Dailininkas / Mindaugas Paknys — Dvaras / Artūras Dubonis — Giesmės / Mikas Vaicekauskas — Giminystė / Rimvydas Petrauskas — Gudai / Edvardas Gudavičius — Istoriškumas / Rimvydas Petrauskas — Karaimai / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Karyba / Darius Baronas — Katalikiškoji reforma / Liudas Jovaiša — Knygų leidyba / Sigitas Narbutas — Lietuviškoji raštija / Sigitas Narbutas — Ligos ir epidemijos / Darius Baronas — Lotyniškoji literatūra / Eugenija Ulčinaitė — Luomai / Rimvydas Petrauskas — Marijos kultas / Birutė Rūta Vitkauskienė — Mecenatystė / Mindaugas Paknys — Miestai / Zigmantas Kiaupa — Mirtis / Mindaugas Paknys — Mokyklos / Arvydas Pacevičius — Moterys / Jolita Sarcevičienė — Mūro statyba / Rūta Janonienė — Muzika / Jonas Vilimas — Pagonybė / Gintaras Beresnevičius — Pareigybės / Rimvydas Petrauskas — Piligrimystė / Liudas Jovaiša, Kotryna Korzeniewska — Pinigai ir kainos / Egidija Laumenskaitė — Polonizacija / Rita Regina Trimonienė — Prekyba / Egidija Laumenskaitė — Proginė literatūra / Eugenija Ulčinaitė — Protestantizmas / Dainora Pociūtė-Abukevičienė — Ragana / Gintaras Beresnevičius, Tomas Čaplinskas — Raštininkas / Artūras Dubonis — Renesansas / Eligijus Raila — Sakymas ir rašymas / Vytautas Ališauskas — Seimai ir seimeliai / Mečislovas Jučas — Sentikiai / Grigorijus Potašenko — Skaitymas / Arvydas Pacevičius — Stačiatikiai / Darius Baronas — Taurieji metalai / Birutė Rūta Vitkauskienė — Teisė / Edvardas Gudavičius — Testamentai / Laimontas Karalius —Totoriai / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė — Valdovas / Edvardas Gudavičius — Viduramžiai / Rimvydas Petrauskas — Vyskupas / Liudas Jovaiša — Žemėvalda / Artūras Dubonis — Žydai / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė —Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Santrumpų sąrašas — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Mokykla / School; Renesansas / Renaissance; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Беларускі гістарычны агляд. 2006, т. 13, сш. 2, p. 375-387
  • Recenzija leidinyje Lituano-slavica posnaniensia : studia historica. 2004, t. 10, p. 267-270
  • Recenzija leidinyje Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2004, 53, 2, p. 289-292
  • Recenzija leidinyje Acta Baltico-Slavica. 2008, Nr. 32, p. 219-228
Other Editions:
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2006. XV, 934 p
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta XIV-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) kultūros istorijai. Ji traktuojama kaip reiškinių gyvenimas. Reiškiniai nėra tas pat, kas faktų sąnašos. Jie aprėpia bei sutelkia laike ir erdvėje išsklaidytus faktus į prasmingas visumas. Sumanyta knyga nėra išsamių žinių apie LDK kultūrą sankaupa (tiesa, tokio universalaus veikalo reikalingumas yra neabejotinas). Taip pat tai nėra ir (labai aktualaus) LDK kultūros sąvokų žodyno bandymas, nors kai kuriuose straipsniuose žodyno elementų esama. Pagrindinė knygos užduotis ir naujumas – pastanga problemiškai aptarti svarbiausius LDK kultūros reiškinius, derinant diachroninę ir sinchroninę tyrimo perspektyvas. Kokią vietą tie reiškiniai užėmė žmonių gyvenime? Kaip jie buvo jų suvokiami? Kaip išaiškinti įvykusius pokyčius, bet sykiu parodyti pastovias mąstymo, elgesio, socialines struktūras? Galbūt galima LDK kultūros istorijos reiškinius nagrinėti kaip vientisus, neskaidant jų į įprastas Viduramžių, Renesanso, Baroko, Apšvietos epochas (pastarosioms skirti apibendrinantys straipsniai)? Šio laikotarpio Lietuvos gyvenimą vis labiau veikė sąlytis su Vakarų kultūra, todėl buvo svarbu atsižvelgti į vakarietišką kai kurių fenomenų, idėjų, institutų kilmę, įvertinti ir jų įtaką, ir Lietuvos ypatumus. Knygoje mėginta atrinkti tokius reiškinius, kurie geriausiai padėtų suvokti LDK gyventojų kultūrinę situaciją – jų pasaulėžiūrą, žiniją, elgseną, juos supantį pasaulį. Sunku paaiškinti atskirus kultūros reiškinius be socialinio konteksto, todėl įtrauktos ir socialinės istorijos temos (kiek griežtas skirstymas į kultūros, socialinę ar politinę istoriją apskritai yra prasmingas).Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Viduramžiai; Renesansas; Apšvieta; Katalikiškoji reforma; Lietuviškoji raštija; Luomai; Mokyklos; Karyba; Stačiatikiai; The Grand Duchy of Lithuania; The Middle Ages; The Renaissance; The Enlightenment; The Catholic reform; Lithuanian writings; Social strata; Schools; Warfare; Orthodoxes.

ENBook is dedicated to cultural history of the Grand Duchy of Lithuania (GDoL) of the 14th - 18th C. History is treated like life of phenomena. Phenomena embrace the facts spread over the time and space and concentrate them into meaningful clusters. The book is not a collection of thorough knowledge about the GDoL culture (the need for such writing is evident). It is neither an attempt to compile a dictionary of GDoL cultural terms (which is highly needed), though some articles contain elements of a dictionary. The main objective of the book is to try to carry out a problematic discussion of the main cultural events of the GDoL, by combining diachronic and synchronous research perspectives. Which role did those phenomena play in people's life? How were they perceived? How to explain the changes that took place, at the same time showing constant structures of thinking, behaviour, social structures? Could the phenomena of GDoL cultural history be examined as integral, without dividing into usual periods of Middle Ages, Renaissance, Baroque, Enlightenment (summarising articles are devoted to them)? Life of Lithuania in the period in question was subjected to ever-increasing interaction with Western culture, therefore it was important to consider Western origin of some phenomena, ideas, institutes and to assess their influence and Lithuanian peculiarities. Attempts are made in the book to select the phenomena which would help to understand the cultural situation of GDoL population, i.e. their world outlook, knowledge, behaviour, surrounding world. Explaining individual cultural phenomena without social context is complex, for this reason social history themes were included (slightly strict division into cultural, social or political history makes sense in general).

ISBN:
9955445262; 8324205497
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39981
Updated:
2022-03-09 23:26:47
Metrics:
Views: 717    Downloads: 4
Export: