Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose
Alternative Title:
Assessment and recognition of non-formal and infor- mal or so-called prior learning at the university studies
In the Journal:
Santalka. 2007, t. 15, Nr. 2, p. 21-31
Keywords:
LT
mokymasis visą gyvenimą; neformalusis ir savaiminis mokymasis; vertinimo modeliai.
EN
lifelong learning; non-formal and in-formal learning; models of assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami pasaulio ir Europos šalių universitetų patirties vertinant ir pripažįstant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi analizės rezultatai, taip pat tokio mokymosi pripažinimo ir vertinimo universitetinėse studijose poreikio pilotinio tyrimo rezultatai. Analizuojamos ir apibendrinamos prielaidos, nulėmusios neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo būtinybę pomoderniose visuomenėse, nustatomi principai, kuriais remiantis suteikiami akademiniai kreditai už įvairiose aplinkose vykusį mokymąsi, aprašomi vertinimo modeliai, naudojami vertinant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi pasaulio ir Europos universitetuose. Atlikta analizė atskleidė, kad pasaulio universitetų praktikoje naudojami neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo modeliai sudaryti iš vieno ar kelių vertinimo metodų ar jų derinių (interviu, pokalbio, egzamino, atvejo analizės, užduoties, demonstravimo, atlikimo testų ir kt.), tačiau vyrauja aplanko (elektroninio aplanko) metodas. Siekiant nustatyti, ar Lietuvoje egzistuoja neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose poreikis, atliktas pilotinį tyrimą, kuriame dalyvavo 28 tiriamieji. Pilotinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad egzistuoja poreikis neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias ir įgūdžius universitetinėse studijose Lietuvoje vertinti ir pripažinti.

ENThe article provides the results of analysis of the experience of the world’s and European countries’ universities in evaluating and recognizing informal and self-sufficient learning, as well as the results of pilot trial of the need for recognition and evaluation of such learning within university studies. The presumptions, which determined the necessity of evaluation of informal and self-sufficient learning in post-modern societies are analyzed and summarized, the principles for granting academic credits for learning in different environments are identified, the models, used for evaluation of informal and self-sufficient learning in the world’s and European universities are described. The performed analysis revealed that the models for evaluation of informal and self-sufficient learning, used in the practice of the world’s universities are formed from one or several evaluation methods or their combinations (interview, examination, case analysis, task, demonstration, tests, etc.), however, the folder (electronic folder) method is prevailing. In order to identify whether the need for evaluation and recognition of informal and self-sufficient learning within university studies exists in Lithuania, a pilot trial was performed with participation of 28 persons. The results of the pilot trial allow for stating that the need for evaluation and recognition of knowledge and skills, acquired by informal and self-sufficient learning within university studies does exist in Lithuania.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16267
Updated:
2018-12-17 12:01:24
Metrics:
Views: 55
Export: