Lietuvos baudžiamoji teisė. Kn. 1, Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos baudžiamoji teisė. Kn. 1, Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai
Edition:
2-oji patais. ir papild. laida
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2009
Pages:
440 p.
Keywords:
LT
baudžiamoji teisė; nusikalstama veika; baudžiamoji atsakomybė; bendroji dalis; nusikalstamos veikos sudėtis; įstatymų galiojmas laike
EN
criminal law; crime; liability; general part; composition of criminal offence; validity of laws in time
Summary / Abstract:

LTLietuvos baudžiamosios teisės atgimimas ir formavimasis prasidėjo tik po 1990 metų. 2003 metų gegužės 1 dieną įsigaliojęs Baudžiamasis kodeksas padėjo baudžiamosios teisės, kaip teisės šakos, ir baudžiamosios teisės mokslo plėtros pamatus. Ryškus šiuolaikinės teisės, ir baudžiamosios teisės, bruožas - tarptautinis jos nuostatų derinimas. Kasmet priimama naujų tarptautinių susitarimų, kuriuose formuluojamos baudžiamosios teisės nuostatos. Keičiasi ir šiuolaikinės baudžiamosios teisės mokslas, kuris daro vis didesnę įtaką įstatymų leidybai. Šiuolaikinė baudžiamoji teisė tai ne tik nubaudimo teisė. Ji numato daugelį instrumentų, kurie turi suteikti nusikaltusiam asmeniui galimybę keistis, skatinti jo elgesį reikiama teisėsaugos institucijoms ir visuomenės poreikiams tenkinti linkme. Ši knyga yra pirmoji išleista jau priėmus naująjį Baudžiamąjį kodeksą ir jam įsigaliojus. Joje remiantis baudžiamosios teisės, kaip teisės šakos ir mokymo dalyko, sandara, analizuojamos ir aiškinamos naujojo Baudžiamojo kodekso normos, baudžiamosios teisės teorijos (doktrinos) principai ir nuostatos. Tai pirmoji šios serijos knyga. Joje nagrinėjami baudžiamosios teisės šaltinių, baudžiamųjų įstatymų galiojimo, baudžiamosios teisės principų bei baudžiamosios atsakomybės pagrindų klausimai. Knygos pamatas - naujausia Lietuvos teismų praktika, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų įstatymų aiškinimai. Joje pateikiama teisminio baudžiamųjų įstatymų aiškinimo pavyzdžių, analizuojama teismų praktika bei mokslo veikalai baudžiamosios teisės tematika. Knyga skiriama ir teisės specialybę studijuojantiems studentams, ir teisininkams praktikams, baudžiamuosius įstatymus taikantiems savo kasdieniame darbe. [Iš leidinio]

ENThe revival and formation of Lithuanian criminal law started only after the year 1990. The Criminal Code which came into force on 1 May 2003 laid the foundation for the development of criminal law science as a branch of law as well. Striking feature of modern law and criminal law is the international coordination of its provisions. Every year new international agreements are enacted where provisions for criminal law are framed. The science of modern criminal law also changes, which has an increasing influence on legislation. Modern criminal law is not only a punishment law. It provides a number of instruments to give a guilty person the possibility to change, to promote his behaviour in the direction of proper one to the law enforcement institutions, and which would meet the public needs. This is the first book published after the adoption of new Criminal Code and its coming into force. On the grounds of criminal law structure as a branch of law and educational subject, it analyzes and interprets the principles and provisions of new norms of Criminal Code and criminal law theories (doctrines). This is the first book of this set. It analyzes the issues concerning the sources of criminal law, validity of criminal laws, principles of criminal law and essentials for criminal responsibility. The base for book is the latest practice of Lithuanian courts, interpretations of criminal laws of Lithuanian Supreme Court. It provides examples on judicial interpretation of the criminal laws, analyses practice of courts and academic writings on topics of criminal law. The book is also intended for students who study law, lawyers and practitioners, applying the criminal law in their daily work.

ISBN:
9789955616511 (Bendras), 9789955616504 (Kn. 1)
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22234
Updated:
2013-04-28 19:58:28
Metrics:
Views: 25