Pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų daugeto teisinio vertinimo ir kvalifikavimo probleminiai klausimai teisėsaugos veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų daugeto teisinio vertinimo ir kvalifikavimo probleminiai klausimai teisėsaugos veikloje
Alternative Title:
Problematic issues of evaluation and qualification of individual and multiple criminal acts in law enforcement activities
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2021, 28, p. 122-137
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTTiriant nusikalstamas veikas ypatingą reikšmę turi kvalifikavimo procesas. Teisingas kvalifikavimas sudaro prielaidas įgyvendinti baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso keliamus tikslus, uždavinius, įstatymų numatytas procesines teises. Adekvatus kvalifikavimas padeda teisingai nustatyti kaltinimo apimtį, įrodinėjimo ribas, įtariamojo ir kaltinamojo teises žinoti, kuo jis įtariamas ir kaltinamas, suteikia aiškumą, nuo ko gintis, sudaro prielaidas taikyti baudžiamojo įstatymo numatytas lengvatas, padeda užtikrinti nukentėjusiojo ir kitų proceso dalyvių teises, sąlygoja trumpesnį, sklandų, ekonomišką procesą. Kvalifikavimo procesas nėra aprašytas įstatymuose, jis paliktas teisėsaugos ir teismų praktikai, teismas kiekvienoje byloje, priimdamas nuosprendį privalo pasisakyti dėl kvalifikavimo teisingumo. Kaip rodo praktika, kyla nemažai keblių kvalifikavimo situacijų. Šios situacijos visų pirma susiję su veikos turinio ir tapatumo nustatymu: ar kvalifikuojama pavienė nusikalstama veika, ar nusikalstamų veikų daugetas. Pavienės nusikalstamos veikos formos turi esminės įtakos kvalifikavimui, kadangi nuo jų priklauso nusikalstamos veikos baigtumo laikas. Kai kuriais atvejais, nuo veikos padarymo aplinkybių priklauso, ar veika turi būti laikoma paviene nusikalstama veika, ar nusikalstamų veikų daugetu. Teorijoje stebima tendencija supaprastinti pavienės nusikalstamos veikos sampratą, rūšis, jos formomis laikant tik tęstinę, trunkančiąją ir sudėtinę veiką. Daugeto požiūriu tiek teorijoje, tiek praktikoje įsišaknija dvi nusikalstamų veikų daugeto formos – idealioji ir realioji sutaptis. Vertindamas nuomones ir mokslinę diskusiją šioje srityje, autorius teikia siūlymus, dėl aktualių pavienės veikos ir daugeto klausimų. [Iš leidinio]

ENThe qualification process is of particular importance in the investigation of criminal offenses. Correct qualification creates preconditions for achieving the goals and objectives of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. Adequate qualification helps to correctly determine the scope of the charge, the limits of evidence, the rights of the suspect and the accused, provides clarity on the scope of the defense. Correct qualification also creates preconditions for the application of the benefits provided by criminal law. The qualification process is not described in the law. The qualification process is mentioned in the Code of Criminal Procedure however the implementation of such process is left to law enforcement and court practice. The law provides that the court must rule on the fairness of the qualification in each case. According to Lithuanian laws and theory of criminal law individual forms of crime have a significant impact on qualification, as they determine the time of completion of the crime. In theory, there is a tendency to simplify the concept and types of a single criminal offense, considering only continuous, long-term and complex offenses as its forms. From the point of view of many, only two forms of multiple criminal acts take root in both theory and practice i.e. the ideal and the real coincidence. The article deals with the problems of qualification of offenses and delimitation process of the singular and multiple criminal acts as well as delimitation of aforementioned coincidences. Relevant situations in the investigation are addressed and particular examples of criminal cases are analyzed. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96883
Updated:
2022-09-06 20:26:28
Metrics:
Views: 95    Downloads: 17
Export: