Žmogaus ugdymas muzika : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus ugdymas muzika: monografija
Alternative Title:
Education though music
Publication Data:
Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.
Pages:
376 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Žmogaus ugdymas; Muzika; Ugdymo veiksnys; Muzikinė kultūra; Muzikinis mąstymas; Muzikinis intelektas; Muzikos mokytojai; Humans' education; Music; Factor of education; Musical culture; Musical thinking; Musical intelect; Music teacher.
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjamos asmenybės meninės, dvasinės kultūros turtinimo akademinės muzikos pagalba problemos. Pirmoje dalyje Asmenybė. Muzika. Ugdymas plėtojamos idėjos apie asmenybę kaip ugdymo tikslą ir muziką , kuri geriausiai apčiuopia asmenybės dvasinę esmę. Muzika – tobuliausia vidinio pasaulio reiškėja. Ji suprantama kaip intonuojamų prasmių ir dvasinių nuostatų menas, o jos pažinimas – kaip meninis-dvasinis procesas, turtinantis žmogaus vidinį pasaulį, aktyvinantis mąstymo, muzikinio ir bendrojo intelekto kūrybines galias. Analizuojamas ypatingas muzikos paveikumas, jos ryšys su laisvės ir laimės pajautomis. Atskleidžiami muzikinio ugdymo bruožai, jo ryšys su ugdymo humanizavimu, bendradarbiavimo pedagogika. Šiuolaikinės kultūros, dvasinių vertybių krizės kontekste akcentuojama dorovinio auklėjimo muzikos pagalba problema. Jos sprendimas grindžiamas psichologine atrama į muzikinį mąstymą. Antroje knygos dalyje Muzika žmogaus raidoje atskleidžiami žmogaus santykio su muzika ypatumai įvairiais žmogaus raidos tarpsniais, pradedant prenataline stadija ir baigiant pagyvenusio žmogaus amžiaus faze. Pateikiama alternatyvi muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje koncepcija, siūlomas korekcijų reikalingumas muzikos mokymo turinio, muzikos mokytojų rengimo požiūriais. Knyga užbaigiama išvadomis, rekomendacijomis švietimo strategams, muzikos mokytojų rengėjams, šeimai. Monografija naudinga studijuojantiems muziką, muzikos pedagogiką, tyrinėtojams, tėvams ir visiems kitiems, besidomintiems žmogaus muzikinės bei dvasinės kultūros tobulinimo klausimais. [Iš leidinio]

ENThe book analyses problems of artistic and spiritual enriching of a personality by way of academic music. The first chapter develops ideas about personality as goal of education and music, which can best grope the spiritual essence of a personality. Music is the most perfect expression of inner world and can be understood as art of intonated meanings and spiritual attitudes, its cognition is an artistic and mental process, which enriches a person’s inner world and activates creative powers of thinking, musical and general intelligence. The monograph analyses the particular effect of music, its relation with feelings of freedom and happiness. Characteristics of musical education are revealed, as well as its relation with humanisation of education and cooperation pedagogy. The problem of moral education by way of music is accentuated in the context of modern culture and crisis of moral values. Solution of the problem is based on psychological prop upon musical thinking. The second chapter reveals features of human relations with music in various stages of a person’s evolution, from the prenatal stage and to the phase of aged person. An alternative concept of musical education in schools of general education is proposed, with a focus on the need for corrections to the content of musical teaching and training of music teachers. The book is complete with conclusions and recommendations to education strategists, trainers of music teachers, as well as families. The monograph is useful to music students, music pedagogues, researchers, parents and everybody else interested in the improvement of a person’s musical and spiritual culture.

ISBN:
9986311780
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5856
Updated:
2013-04-28 16:19:15
Metrics:
Views: 101
Export: