Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje
Alternative Title:
Ethnic music in the system of musical education
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2004, Nr. 1, p. 19-27
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvių etnomuzika, daugiausia liaudies dainos, per šimtmečius susiklostė į pačias paprasčiausias, lengviausiai išmokstamas bei itin stipriai menine-dvasine prasme kondensuotas formas. Todėl liaudies muzika, jų intonacijos yra tinkamiausios vaikų muzikiniam ugdymui. Būtent etnomuzika, jos tobula ir nesudėtinga intonacinė sandara bei dvasinis sodrumas – tiesiausias ir greičiausias kelias ne tik vaikų muzikinei klausai, muzikalumui, dainavimo ir muzikos suvokimo įgūdžiams, bet ir bendrosioms žmogaus dvasinėms nuostatoms, tautinei savimonei ugdyti. Kyla klausimas: kaip dabartinėmis aplinkybėmis pagrįsti etnomuzikos svarbą vaikų ir jaunimo muzikiniam ugdymui, kai jos vaidmuo žmonių gyvenime gerokai sumenkęs? Straipsnyje nagrinėjama etnomuzikos, ypač liaudies dainų, svarba žmogaus protinei veiklai: intonacinio, kaip svarbiausios jausmų raiškos priemonės, mąstymo savitumai, loginio-žodinio ir emocinio-intonacinio mąstymo vienovė ir reikšmė žmogaus estetinių nuostatų formavimui(si), jų atsispindėjimo senojoje lietuvių liaudies pedagogikoje ir dabartinėje muzikinio ugdymo sistemoje problemos. Tuo tikslu aptariama lietuvių liaudies dainų, kaip ryškiausios etnomuzikos grandies, reikšmė žmonių gyvenime; parodoma intonacinio mąstymo svarba bendrai protinei veiklai; atskleidžiama žmogaus loginio-žodinio ir emocinio-intonacinio mąstymo vienovės esmė; parodoma liaudies melodijų struktūrinio ir meninio kondensuotumo svarba muzikiniam ugdymui ir atskleidžiamas liaudies pedagogikos ir muzikinio ugdymo šiuolaikinėje mokykloje sąryšis.Reikšminiai žodžiai: Etnomuzika; Intonacinios žodymas; Intonacinis mastymas; Intonacinis mąstymas; Intonacinis žodynas; Liaudies dainos; Liaudies instrumentinė muzika; Muzikinio ugdymo sistema; Ethnic music; Folk instrumental music; Folk songs; Intonation thinking; Intonation vocabulary; Intonational thinking; Intonational vocabulary; Music education sistem; Music education system.

ENOver centuries Lithuanian ethno-music, or mostly folk songs, have turned into the simplest and easily learned form highly condensed with artistic and spiritual meaning. Therefore, folk music and its intonations are most suitable for music education of children. Namely ethno-music with its perfect and simple intonation structure and spiritual depth is the right and the fastest path to the development of children’s musical ear, musicality, singing and music perception skills as well as general human spiritual attitudes and national self-awareness. The following question arises: how to justify the importance of ethno-music for the musical development of children and youth within the contemporary circumstances when its role in people’s life has considerably diminished? The article analyses the importance of ethno-music, especially folk songs, for human mental activities: intonation as the most significant means of expression of feelings, thinking peculiarities, unity of logical and verbal as well as emotional and intonation thinking and its significance for the formation of aesthetical attitudes, and problems of their reflection in the old Lithuanian folk pedagogics and the modern system of musical education. To this end, the significance of Lithuanian folk songs as the most prominent ethno-musical element in human life is discussed, the important of intonation thinking for general mental activities is demonstrated, the nature of the unity of the man’s logical-verbal and emotional-intonation thinking is revealed, the importance of the structural and artistic condensation of folk melodies for musical education is demonstrated and the interaction of folk pedagogics and musical education in contemporary school is revealed.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35072
Updated:
2018-12-17 11:26:20
Metrics:
Views: 189    Downloads: 33
Export: