Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu: disertacija
Alternative Title:
Combination of Qualitative and Quantitative Methods Diagnosing School Management Using Non-Standardised Open-Type Questionnaire
Publication Data:
Šiauliai, 2000.
Pages:
187 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTYra žinoma, jog švietimo vadyba yra specifinis mokslinių tyrinėjimų objektas, esantis vadybos ir edukologijos mokslų sankryžoje. Nepaisant pozityvaus švietimo vadybos tyrinėjimų įdirbio, tenka konstatuoti, jog egzistuoja sąlygiškai apleistas vadybos ir edukologinių tyrimų ruožas – vadybos diagnostika. Tyrimo tikslas – pagrįsti skirtingos epistemologinės prigimties metodų derinimo perspektyvą teoriškai ir išbandyti metodų trianguliavimo procedūras bei įvertinti šių metodų eksploracinį – euristinį efektyvumą konkretaus mokyklos vadybos diagnostinio tyrimo sąlygomis. Pagrindinis empirinės informacijos šaltinis tyrime buvo bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė socialinių santykių vadybos mokykloje bei mokyklos vadybos strategijos klausimais. Tyrimo teorinį reikšmingumą ir mokslinį naujumą apibūdina šios mokslinio rezultato aplinkybės - sukurtas precedentas, kai vadybos diagnostikos sąvoka taikoma švietimo vadybos plotmėje konkrečiam diagnostiniam tyrimui; sukurtas socialinių mokslų trijų klasikinių teorijų esminių teiginių derinimo precedentas konkrečiame mokyklinės vadybos diagnostiniame tyrime, atliekamame organizacijos lygmeniu. Teorinių tradicijų instrumentinį derinimą, kaip: humanistinė psichologija, autoritarinės asmenybės teorija ir simbolinės sąveikos teorija; sukaupta faktinė medžiaga: a) apie mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonės psichosemantinę struktūrą; b) apie vadovų ir mokytojų subjektyviai suvoktų svarbiausių vadybos problemų paminėjimo dažnumų reitingo dėsningumus, taip pat vadybos problemų taksonomijos ir statistinio sąryšio dėsningumus. [Iš leidinio]

ENThe goal of the study is to theoretically justify prospects of combining methods of different epistemological nature and test method triangulation procedures and evaluate the explorative heuristic efficacy of these methods under conditions of a diagnostic study of management of a specific school. The main source of empirical information in the study is the opinion of the management and teachers of general education schools on the issues of management of social relations at school and school management strategies. Theoretical value and research innovation of the study are characterised by the following circumstances of the scholarly findings – a precedent has been created where the concept of management diagnostics applies in the educational management place to a specific diagnostic study; a precedent has been created for combination of essential ideas of the three classical theories in a specific diagnostic study of school management performed at the level of organisation. There is instrumental combination of theoretical traditions such as humanistic psychology, theory of authoritarian personality and theory of symbolic interaction; factual materials have been collected: a) about the psycho-semantic structure of school managers and teachers; b) about regularities of frequency ratings of mentioning of the key management problems subjectively understood by managers and teachers as well as regularities of taxonomy and statistical mutual links between management problems.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10221
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 116
Export: