Tekėti, teka, -ėjo (tecēt, teku, -ēju) tipa verbu veidošanās jautājumā

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Tekėti, teka, -ėjo (tecēt, teku, -ēju) tipa verbu veidošanās jautājumā
Alternative Title:
Tekėti, teka, -ėjo (tecēt, teku, -ēju) tipo veiksmažodžių formavimosi klausimu
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daryba; Kamiengalis; Morfologinis tipas; Priesaga; Priesaginė daryba; Semantika; Veiksmažodis; Composition; Derivation; Morphologic type; Semantics; Stem; Suffixation; Thematic stem; Verb.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language.
EN
Composition; Morphologic type; Semantics; Stem; Suffixation; Thematic stem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lietuvių ir latvių kalbų vadinamojo mišriojo tipo veiksmažodžių atmaina – priesagos -ėti (praet. –ėjo) a-kamieniai veiksmažodžiai: tekėti, tẽka, tekėjo = la. tecēt, teku, tecẽju. Istoriškai nagrinėjamuosius veiksmažodžius ar bent jų dalį mėginta kildinti iš priesagos -ėti i kamieno, atematinių veiksmažodžių ar šakninių veiksmažodžių. [...] Straipsnio autorius, surinkęs visus lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžius ir jų atitikmenis giminiškose kalbose, įrodinėja, kad tekėti, teka tipo veiksmažodžiai yra darybiškai pirminiai, susiformavę tik rytų baltų epochoje (lietuvių ir latvių kalbose tokių giminaičių yra per 120) iš šakninių veiksmažodžių (seniausių šio tipo veiksmažodžių giminaičiai kitose kalbose yra šakniniai veiksmažodžiai), atsiradus poreikiui morfologiškai įforminti duratyvinę reikšmę. Nagrinėjamojo veiksmažodžių tipo formavimosi tvarka turėjusi būti tokia: 1. Prie šakninio veiksmažodžio * tekti, *teka preterito formos bl. *tekē buvo pridėtas dar vienas kamiengalis *-ā, ir susiformavo netaisyklinga paradigma * tekti, *teka, *tekējā (tokia netaisyklinga paradigma užfiksuota Šventosios latvių tarmėje – greta šakninio veiksmažodžio cept, cep(am) „kepti“ preterito formų сера ir сере, užfiksuotas ir variantas cepējām). 2. Vėliau pagal preterito formą išlyginta bendratis – preterito *-ējā elementas *-ē- suvoktas kaip priesaga ir apibendrintas bendračiai (tekti -> teketi). 3. Prezenso forma išliko nepakitusi (teka). [Iš leidinio]

ENThe article analyses a variety of so-called verbs of a mixed type of the Lithuanian and Latvian language – a-stem verbs of the suffix –ėti (past. –ėjo): tekėti, tẽka, tekėjo = Latvian tecēt, teku, tecẽju. The author attempts to derive historically analysed verbs or at least part of these verbs from the suffix - ėti of i-stem, athematic verbs or stem verbs. The author of the article, having gathered all Lithuanian verbs of tekėti, teka [to flow] type and their equivalents in family languages, is trying to prove that the verbs of tekėti, teka type are original in terms of derivation, i.e. they formed during the epoch of the Eastern Balts (the Lithuanian and Latvian languages have over 120 such family verbs) from stem verbs (the oldest family verbs of this type in other languages are stem verbs) after the need to morphologically express the durative meaning emerged. The process of the formation of the type of analysed verbs might have been as follows: 1. An additional thematic *-ā was added to the past form of the preterit of the stem verb * tekti, *teka and an improper paradigm * tekti, *teka, *tekējā (such an improper paradigm was recorded in the dialect of Latvians of Šventoja –a variant cepējām was next to the preterit forms cepa and cepe of the stem verb cept, cep(am) [to bake]). 2. Later the infinite was made according to the preterit form – the element *-ē- of the preterit *-ējā was considered to be a suffix and included into the infinite. 3. The present form remained unchanged (teka).

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25186
Updated:
2013-08-25 12:59:51
Metrics:
Views: 25
Export: