"Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos" ir jų šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
  • Vokiečių kalba / German
Title:
"Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos" ir jų šaltiniai
Editors:
Michelini, Guido, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2004.
Pages:
584 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Introduction — „Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos“ ir jų šaltiniai: Įvadas; Dedikacijos; Giesmės ir jų šaltiniai; Kollectas; Registras; Berlyno egzemplioriaus rankraštinių giesmių perrašos kartu su šaltiniais — Priedai: Vilniaus egzemplioriuje trūkstami lapai ir rankraštinės giesmės iš Berlyno egzemplioriaus; Keli pavyzdžiai iš 1588 m. Karaliaučiuje išleisto giesmyno „Geistliche Lieder und Psalmen“; Keli pavyzdžiai iš 1599 m. Niurnberge išleisto giesmyno „Geistliche Lieder und Psalmen“ — Šaltiniai ir bibliografija — Giedamų tekstų sąrašas.
Keywords:
LT
Lozorius Zengštokas; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidinyje pirmą kartą perspausdinama Lozoriaus Zengštoko 1612 metais išleista knyga „Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos“, kuria tęsiamos 1566–1570 metais išėjusių Martyno Mažvydo „Giesmių Chriksczoniskų“ ir 1589 metų Jono Bretkūno „Giesmių Duchaunų“ tradicijos. Tai bibliografinė retenybė, nes iki mūsų dienų teišliko du šios knygos egzemplioriai (vienas – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, o kitas – Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje Berlyne); abu yra defektiniai, tik skirtingose vietose. Zengštoko leidinys susideda iš lotyniškos įžangos, keturių jam dedikuotų eilėraščių lotynų kalba, 116 numeruotų lapų rinkinio, sudaryto iš pusantro šimto giesmių bei pakartotinai leidžiamo Mažvydo „Paraphrasio“, Jono Bretkūno maldyno perspaudo (visai nenurodant lapų ar puslapių skaičiaus) ir giesmių registro. Tik šešios iš pusantro šimto giesmių pateikiamos su melodijomis. Du trečdaliai Zengštoko giesmių 1612 metų knygoje spausdinami ne pirmą kartą, 52 giesmės anksčiau nespausdintos. Leidinyje giesmynas fotografuotiniu būdu perspausdinamas iš defektinio Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos egzemplioriaus, trūkstamus lapus papildant Valstybinės Prūsijos kultūros paveldo bibliotekos Berlyne egzemplioriaus lapais. Pagrečiui dedami Zengštoko knygos šaltiniai: lietuviški „Giesmių Chriksczoniskų“, „Giesmių Duchaunų“ ar kitų Bretkūno knygų tekstai, kai pagrindinis šaltinis buvo ankstesnis lietuviškas leidimas; vokiški, lenkiški ar lotyniški tekstai kitais atvejais.Reikšminiai žodžiai: Egzempliorius; Giedami tekstai; Giesmes Chriksczionischkos; Giesmių šaltiniai; Giesmynas; Giesmė; Kolektos; Lietuviški giesmynai; Lietuvių kalbos istorija; Lozoriaus Zegštoko giesmynas; Lozorius Zengštokas; Maldynas; Perspaudas; Pratarmė; Vertimas; Šaltinis; Collecta; Copy; Giesmes Chriksczionischkos; History of the Lithuanian language; Hymn; Hymn sources; Hymnal; Introduction; Lasarus Sengstock; Lithuanian Hymns; Lozorius Zengštokas' Hymnal; Prayer book; Reprint; Source; Sources of the Lithuanian Hymns; Sung texts.

ENThe publication for the first time reprints the book “Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos”, published in 1612 by Lazarus Sengstack, which continues the traditions of Martynas Mažvydas’ “Giesmes Chriksczoniskas”, published in 1566–1570, and Jonas Bretkūnas’ “Giesmes Duchaunas”, published in 1589. It is a bibliographical rarity, because only two copies of the book have survived to date (one is kept in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and the other in the State Prussian Cultural Heritage Library in Berlin); they both have defects, yet in different places. Sengstack’s publication consists of a Latin introduction, four Latin poems, a collection of 116 numbered pages of 150 hymns and re-published Mažvydas’ “Parafrazis”, a reprint of Bretkūnas’ hymnal (without indicating the number of pages) and the register of hymns. Only six out of 150 hymns are accompanied by melodies. Two-thirds of Sengstack’s hymns were published not for the first time in the book of 1612, whereas 52 hymns had not been published previously. The publication presents a photographed reprint of a hymnal from the defective copy from the Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and the missing pages are taken from the copy kept in the State Prussian Cultural Heritage Library in Berlin. The sources of Sengstack’s book are also presented alongside: the Lithuanian texts from “Giesmes Chriksczoniskas”, “Giesmes Duchaunas” or other Bretkūnas’ books where the main source is the previous Lithuanian edition, and German, Polish or Latin texts in other cases.

ISBN:
9955584718
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11891
Updated:
2020-10-21 21:06:48
Metrics:
Views: 79
Export: