Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose
Alternative Title:
Reflections of the Accentual System of Western West Aukštaitians in Juozas Senkus
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 112-118
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTTiriant vakarų auųkštaičių kirčiavimo ypatumus senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose, rastą medžiagą svarbu palyginti su dabartinių vakarų aukštaičių kauniškių kirčiavimo sistemos duomenimis. Tačiau yra tik keletas publikacijų apie vakarų aukštaičių kauniškių kirčiavimą. Todėl šiuo požiūriu ypač vertingi Juozo Senkaus darbai, kuriuose, nors ir neišsamiai, aptariamas jo gimtosios tarmės kirčiavimas. Disertacijoje „Pazanavykio kapsų tarmė“ (1955) J. Senkus pateikia „Skirtingai nuo literatūrinės kalbos kirčiuojamų žodžių žodynėlį“. Tai rodo, kad tuo metu autorius ne visas tarmės kirčiavimo skirtybes galėjo argumentuotai paaiškinti. Straipsnyje detaliai analizuojami savito kirčiavimo atvejai, pateikti J. Senkaus žodynėlyje. Remiantis analizės duomenimis, daromos tokios išvados: 1) vediniuose ir dūriniuose dar XX a. viduryje būta išlaikyto pamatinio žodžio kirčiavimo atvejų, nors analoginio kirčio išlyginimo taip pat būta; 2) vakarų aukštaičių kauniškių plote užrašyti cirkumfleksinės priegaidžių kaitos atvejai taip pat sietini su cirkumfleksu; 3) dūriniams su jungiamuoju balsiu -(i)a- buvo būdingas išlaikytas pirmojo dėmens kirtis. Vėlesniuose Juozo Senkaus straipsniuose apie tarminį kirčiavimą jau kalbama bendrinės lietuvių kalbos požiūriu. Todėl ten paskelbta medžiaga į kuriamą vakarinių aukštaičių kirčiavimo duomenų bazę netrauktina. Tačiau ir palyginti negausūs Senkaus pateikti tarminiai duomenys, palyginti su senesniais šaltiniais, suteikia galimybę atskleisti daugiau kirčiavimo sistemos dėsningumų kalbos istorijos požiūriu.Reikšminiai žodžiai: Vakarų aukštaičiai kauniškiai; Lietuvių bendrinė kalba; Žymėtoji priegaidė; Cirkumfleksas; Cirkumfleksinė metatonija; West Aukštaitian Kaunas subdialect; Lithuanian standart language; Mintonation; Circumflex; Cmetatony.

ENWhen investigating the accentual peculiarities of Western West Aukštaitians from the old written sources, it is important to compare the material obtained with the data of the accentual system of the present-day West Aukštaitian Kaunas subdialect. However, there are relatively few publications of the said data. Therefore, in this respect, the facts given by the linguist Senkus in the description of his native dialect are of great value. In the Doctoral Dissertation of Humanities defended in 1955 he presents “The vocabulary of words stressed differently from those of the Standard language”. The article makes a close analysis into the words with the individual accentation presented by Senkus. The following conclusion is made: 1. As far back as the middle of the 20th century, there were cases when derivatives and composites preserved the stress on the basic word, though cases of stress unification due to analogy were also found. 2. The gradation cases of circumflex metatony recorded in the area of the West Aukštaitian Kaunas subdialect are to be related to the marked intonation of the dialect – circumflex. 3. The composites with the connective vowel –(i)a- preserved the stress on the first component. Senkus’ subsequent articles on dialectal accentuation already deal with the issue in terms of Standard Lithuanian. Therefore, the material obtained there is not to be included into the West Aukštaitian database of accentuation which is being created at present.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4905
Updated:
2018-12-17 11:46:49
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: