Lietuvos istorija. T. 4, Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 4, Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 4
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2009.
Pages:
551 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas / Jūratė Kiaupienė, Rimvydas Petrauskas — I. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėlyvųjų viduramžių istorijos kraštovaizdis: laikas, erdvė, žmogus / Jūratė Kiaupienė : Istorijos kraštovaizdis: naujas būdas kalbėti apie praeitį ; 1. Geopolitinis paveldas ir jo kaita, arba krikščioniškosios Lietuvos valstybės kūrimasis : 1.1. Pokyčių prielaidos ; 1.2. Geopolitinis pagoniškosios Gediminaičių Lietuvos palikimas ; 1.3. Politinė erdvė: dinastija, valdovas, valdžia, valstybė ; 1.4. Valstybinė erdvė: teritorija ir ribos ; 2. Teritorinės, administracinės ir ūkinės naujovės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus erdvėje : 2.1. Teritorijos administracinė valstybės erdvės pertvarka ; 2.2. Kaimiškojo kraštovaizdžio kitimas ; 2.3. Miestietiškosios erdvės plėtra ; 2.4. Dinamiškas pirklių, prekių ir pinigų pasaulis ; 3. Krikštas keičia kraštovaizdį : 3.1. Tarptautinis Lietuvos krikšto kontekstas ; 3.2. Kelias iš alkvietės į bažnyčią ; 3.3. Krikščioniškųjų vertybių sklaida, arba nauji kasdienybės pavidalai ; 4. Nauji sociokultūrinės erdvės pavidalai : 4.1. Raštas keičia kraštovaizdį ; 4.2. Etninių ir kalbinių procesų dinamika ; 4.3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės tautos gimimas ; 4.4. Ideologinis valstybinės erdvės įprasminimas ; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: suvereni teritorinė vėlyvųjų Vidurinių amžių valstybė — II. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė vėlyvaisiais viduramžiais: bendruomenė ir individas, struktūros ir institucijos / Rimvydas Petrauskas : Nauja visuomenės struktūra ir politinė organizacija: prielaidos europėti ; 1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės sociokultūrinis paveikslas : 1.1. Agrarinės visuomenės charakteristika ; 1.2. Miesto bendruomenės formavimosi pradžia ; 1.3. Pakraščių žmonės ir svetimšaliai.2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etnokonfesinė sandara ir jos transformacijos : 2.1. Katalikiškas krikštas ; 2.2. Bažnytinės organizacijos ir tikinčiųjų bendruomenės: vyskupijos, parapijos, brolijos ; 2.3. Vienuolijos Lietuvoje ; 2.4. Bažnyčia ir visuomenė: fundacijos ir atminimo kultūra ; 2.5. Stačiatikių padėties Lietuvos pokyčiai: nuo konfesinių apribojimų prie lygiateisiškumo ; 2.6. Bažnytinės unijos idėja ; 2.7. Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos visuomenėje ; 3. Luominės visuomenės formavimasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : 3.1. Luomų idėjos recepcija: europinė tradicija ir vietos ypatumai ; 3.2. Socialinis ir politinis bajorijos dominavimas Vidurinių amžių visu omenėje ; 3.3. Feodalizmo problema ir diduomenės titulai ; 3.4. Riterystės plitimas Lietuvos bajorų visuomenėje ; 3.5. Neprivilegijuotų luomų samprata ; 3.6. Giminės struktūros pokyčiai reformų epochoje ; 3.7. Šeima ir individas luominėje visuomenėje ; 4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymo struktūra ir institucijos : 4.1. Gediminaičių dinastija ; 4.2. Jogailaičiai ; 4.3. Didysis kunigaikštis ; 4.4. Didžiojo kunigaikščio dvaras ir valdymo reformų projekto genezė ; 4.5. Pareigybės ir administracinės sistemos kūrimas ; 4.6. Didžiojo kunigaikščio kanceliarija ir valdžios surašymo pradžia ; 4.7. Nuo valdovo tarybos iki bajorų seimo: luominio atstovavimo institucijos atsiradimas ; 4.8. Politinės grupuotės ir jų įtaka valstybės valdymui ; 5. Valstiečiai feodalinėje žemėvaldoje : 5.1. Stambiosios žemėvaldos susiformavimas; 5.2. Įbaudžiavinimas ir laisvės samprata; 5.3. Valstietijos kategorijos, organizacinės formos ir prievolių kaita ; 6. Miestiečiai ir savivaldos genezė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : 6.1. Vokiška teisė Vidurio Rytų Europoje; 6.2. Magdeburgo teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; 6.3. Miestų savivaldos institucijos ir gyventojų grupės.7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisė ir teismai : 7.1. Tarp paprotinės ir rašytinės teisės ; 7.2. Teisės surašymo pradžia - pirmosios rašytinės privilegijos ; 7.3. Kodifikacijos užuomazgos - Kazimiero teisynas ir valdovų nuostatai ; 7.4. Teisminių institucijų kūrimas ; 8. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinė organizacija : 8.1. Permainos bajorų pašauktinėje kariuomenėje ; 8.2. Kariuomenės reorganizacija karų su Maskva epochoje ; 8.3. Samdomosios kariuomenės pradžia ; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės modernizacija tarp vėlyvųjų Vidurinių amžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų — III. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio ir Rytų Europoje : Vidurio ir Rytų Europa: valstybinės politinės erdvės sandara vėlyvaisiais viduramžiais / Jūratė Kiaupienė ; 1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės dinastinis ryšys ir jo transformacijos / Jūratė Kiaupienė : 1.1. 1386-1398 metai: Jogaila - Lenkijos karalius ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tėvonis ; 1.2. 1401-1501 metai: Lenkijos ir Lietuvos ryšio pavidalų kaitos šimtmetis ; 2. Vytauto laikai. Suverenus valdovas / Rimvydas Petrauskas : 2.1. Kova dėl tėvonijos ; 2.2. Pokyčiai: dalinių kunigaikščių šalinimas ir teritorinės valdžios įtvirtinimo pradžia ; 2.3. Suverenumo link ; 2.4. Karalystės idėja ; 3. Vytauto įpėdiniai / Rimvydas Petrauskas : 3.1. Švitrigailos iškilimas ; 3.2. Vidaus karas: Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio kova dėl valdžios ; 3.3. Kazimiero Jogailaičio valdymas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės konsolidacija ; 4. Santykiai su Vokiečių ordinu: iš priešo į sąjungininką / Rimvydas Petrauskas : 4.1. Kryžiaus karų epochos pabaiga ; 4.2. Kova dėl Žemaitijos ir Žalgirio mūšis ; 4.3. Vokiečių ordinas tarp Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinių interesų.5. Vakarų kryptis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Jogailaičių monarchija : 5.1. Aleksandras Jogailaitis ir jo laikų reformos ; Rimvydas Petrauskas ; 5.2. Žygimanto Senojo valdymas iki 1530 metų: politinio prestižo Europoje stiprėjimas ir vidaus reformų pradžia / Jūratė Kiaupienė ; 5.3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės ir Jogailaičių dinastijos: bendrumas ir prieštaravimai / Rimvydas Petrauskas ; 6. Rytų ir Pietryčių kryptys: LietuvosDidžiosios Kunigaikštystės kova dėl teritorijų ir įtakos / Jūratė Kiaupienė : 6.1. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Bizantijos paveldas ; 6.2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karų dėl išlikimo Rytų erdvėje pradžia ; 6.3. Prieštaravimų mazgas Pietryčių Europoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sąlyčio su islamo pasauliu patirtys pradžioje ; „Lietuviškasis feodalizmas.“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinės ir ekonominės raidos vėlyvaisiais viduramžiais ypatumai. Jūratė Kiaupienė ; Lietuvos Didžioji kunigaikštystė vėlyvųjų viduramžių Europoje: kultūrinės refleksijos apraiškos ir istorinės savimonės genezė / Rimvydas Petrauskas ; Svarbiausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčios hierarchai ir pasauliečiai pareigūnai / Rimvydas Petrauskas ; Chronologinė lentelė. 1386-1529 m. / Rimvydas Petrauskas — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Kariuomenė / Army; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Socialinė struktūra / Social structure; Valstybė / State; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonija; Maskvos Didžioji Kunigaikštystė (Maskvos valstybė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Mazovija; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta esminių Lietuvos visuomenės ir valstybės permainų laikotarpiui. Pusantro šimto metų laiko tarpas gana ilgas, bet drauge ir vientisas, tad įmanoma jį suvokti kaip vieną epochą. Knygos autoriai siekia apibūdinti svarbiausius šio istorinio laikotarpio bruožus, aprėpti tautų, visuomenės grupių, individų, dvasinės ir materialinės istorijos visumą, atskleisti Lietuvos valstybės sandaros ir politinių struktūrų kitimą, jos tapsmą Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir šios etnokonfesine ir kultūrine prasme dvinarės politinės bendrijos žengimą į vakarietiškos krikščioniškosios Europos erdvę. Knygos prieduose svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčios hierarchų ir pasauliečių pareigūnų sąrašas, chronologinė lentelė (joje nurodomos tik esminius įvykius ir naujovių pradžią žyminčios datos), literatūros, iliustracijų sąrašai, istoriniuose šaltiniuose minimų asmenų vardų ir vietovardžių rodyklės.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija; 1387-1529 m.; Dinastija; Valstybė; Visuomenė; Viduramžiai; Feodalizmas; Jogailaičių monarchija; History of the Grand Duchy of Lithuania; 1387-1529; Dynasty; State; Society; Medieval Age; Feudalism; Jagiellonian Monarchy; Europa; Elitas; Kunigaikščiai; Bajorai; Valstybė; Valdžia; Didysis kunigaikštis; Miestai; Amatai; Prekyba; Raštas; Luomai; Valstiečiai; Giminės; Teisė.; Kariuomenė; Europe; Elite; Duke; Nobleman; Authority; Town; Trade; Market; Script; Estate; Peasant; Family; Law; Military.

ENThe monograph is designed for essential period of changes in the Lithuanian society and the state. One hundred and fifty years’ period is quite a long time, but it is also an integral one so it could be perceived as a single era. The authors of the book seek to describe main features of this historical period, to cover the entirety of history of nations, society groups, individuals, spiritual and material history, to reveal the changes in Lithuanian state framework and political structure, its becoming of the Grand Duchy of Lithuania and ingoing of binary political community into the Western Christian area ethno-confessionally and culturally. Annexes to book include the list of the most important church hierarchs and secular officials of the Grand Duchy of Lithuania, chronologic table (which includes the dates identifying just significant developments and start of innovations), references and lists of illustrations, indexes on names of persons mentioned in historical sources and place-names.

ISBN:
9789955232391 (4 tomas); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19877
Updated:
2021-04-09 16:37:29
Metrics:
Views: 243    Downloads: 97
Export: