LDK teismų santvarkos apraiškos rašytiniuose teisės dokumentuose 1387–1529 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK teismų santvarkos apraiškos rašytiniuose teisės dokumentuose 1387–1529 m
Alternative Title:
Manifestations of the GDL judiciary in written law documents 1387–1529
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2014, Nr. 1 (41), p. 66-71
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo objektas – visai LDK ir atskiriems jos regionams būdingi teismų santvarkos bruožai. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos didieji kunigaikščiai formavo teismų santvarką visos LDK mastu ir kokie savitumai jai buvo būdingi įvairiuose valstybės regionuose. Daugiausia remtasi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 1387–1529 m. suteiktomis žemės ir regioninėmis privilegijomis, taip pat ankstesnio laikotarpio šaltiniais, padedančiais identifikuoti archajines teismų apraiškas skirtinguose LDK regionuose. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad pirmosiose žemės privilegijose teismų santvarkai skirta labai nedaug dėmesio. Be to, iki XV a. 4-ojo dešimtmečio pasirodžiusios žemės privilegijos buvo skirtos tik bajorams katalikams, bet ne stačiatikiams. Todėl stačiatikiškuose LDK regionuose savo reikšmę išlaikė teisiniai papročiai. Teismų santvarkos vienodėjimui visos valstybės mastu palankesnės sąlygos atsirado tik XV a. 4–5 dešimtmečiuose. Tuomet žemės privilegijos imtos taikyti ne tik katalikams, bet ir stačiatikiams bajorams, atskiriems LDK regionams imta teikti privilegijas, į kurias įrašytos kai kurios žemės privilegijų normos, atsirado Kazimiero teisynas. Nepaisant to, atskiruose LDK regionuose per visą aptariamą laikotarpį išliko nemažai iš senų laikų paveldėtų teisinių papročių. Jie neleido galutinai unifikuoti LDK teismų santvarkos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kazimiero teisynas; Regioninės privilegijos; Teisiniai papročiai; Teismų santvarka; Žemės privilegijos; Casimir's code of laws; Casimir's code oflaws; Judiciary; Land privileges; Legal customs; Regionai privileges; Regional privileges.

ENThe research object is judiciary features that are typical for the entire GDL and its individual regions. The research was designed to examine how the Grand Dukes of Lithuania formed the judiciary in the entire GDL and what features of it were typical in various regions of the state. It was mainly based on the land and regionai privileges, which the Grand Dukes of Lithuania granted in 1387–1529, as well as on earlier historical sources that could help identify archaic judiciary manifestations in different regions of the GDL. The research showed that little attention was paid to the judiciary in the first land privileges. Moreover, the land privileges, that had appeared up to the thirties of the 15th century, were given only to Catholic, but not Orthodox nobles. Therefore, in the Orthodox regions of the GDL legal customs retained their importance. More favourable conditions to unify the judiciary at the state level appeared only in the thirties and forties of the 15th century. Since then land privileges had been given not only to the Catholic, but also to the Orthodox nobility, individual regions of the GDL had been given their own privileges in which some norms of land privileges were recorded, and Casimir's code of laws appeared. Nevertheless, many legal customs, inherited from previous times, remained in individual regions of the GDL throughout the whole research period. They did not allow for once and for all the unification of the judiciary of the GDL. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
  • 1413 m. Horodlės aktai : (dokumentai ir tyrinėjimai) / sudarė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak ; parengė. Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. 543 p.
  • Diečkaus ir vižo institutų užuomazga ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje / Jevgenij Machovenko. Teisė. 2003, t. 46, p. 87-97.
  • Lietuvos istorija. T. 4, Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m. / Jūratė Kiaupienė, Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 551 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 5 (1427–1506); Užrašymų knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 403 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 8 (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.
  • Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409-1566 metais / Eugenijus Saviščevas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 461 p.
  • Žemaitijos žemės privilegijos XV-XVII a / parengė Darius Antanavičius ir Eugenijus Saviščevas. Vilnius : Versus aureus, 2010. 104 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60653
Updated:
2019-12-31 14:40:35
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: