Lietuvos diplomatijos istorija : (1925-1940)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos diplomatijos istorija: (1925-1940)
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2007]-2012.
Pages:
2 t. (3 kn.)
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
I tomas: Vietoj pratarmės. 45 vienos knygos metai — Geopolitikos gniaužtuose — Lietuvos geopolitinė aplinka ir tarptautinė funkcija — Lietuvos geopolitinis kodas — Lietuva ir Europa XX a. III dešimtmečio viduryje — Poversalinės Europos realijos ir paradoksai — Lietuvos tarptautinė padėtis ir užsienio politika Krikščionių demokratų bloko valdymo pabaigoje — Valstiečių liaudininkų intermezzo: šeši Mykolo Sleževičiaus mėnesiai (ašies Berlynas-Maskva link) — Gegužės 15 d. perversmas Lenkijoje — Mykolo Sleževičiaus užsienio politikos programa — Suartėjimo su Vokietija link — Antrasis derybų su Maskva raundas — Klaipėdiečių skundas (Lietuvos delegacija Tautų Sąjungos 1926 metų rudens sesijoje) — Vaclovas Sidzikauskas ragina atidėti vizitą į Maskvą — Rugsėjo 17 d. aide-memoire — Mykolas Sleževičius Maskvoje. Nepuolimo sutarties su SSRS pasirašymas — Reakcija į 1926 m. rugsėjo 28 d. (Maskvos) sutartį: „Lietuviai veda negudrią politiką“ — Nesėkmė Berlyne — Juozo Purickio maksimalizmas (Derybos dėl Prekybos sutarties su SSRS) — Lapkričio 5-osios posėdis Seime: antrosios Maskvos sutarties ratifikavimo vingiai — Mykolo Sleževičiaus užsienio politika: pergalės ir pralaimėjimai — Prof. Augustino Voldemaro era — Tautininkai imasi atsakomybės — Aklavietės anatomija (Santykiai su Lenkija 1927 m.) — Bandymai išsiveržti iš aklavietės (Lietuvos užsienio politika iki 1929 metų rudens) — Lietuvos užsienio politika po A. Voldemaro (1929-ųjų pabaiga - 1932 m.) — Sena ar nauja politika? — Pavardžių rodyklė —II tomas, I dalis: Įžanginis žodis — Pratarmė — Lietuvos diplomatine tarnyba ir užsienio valstybių atstovai Kaune XX amžiaus trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių sandūroje — Lietuvos diplomatinė tarnyba 1930-ųjų pradžioje — Permainos „Daukanto 13“ — Užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus kontroversijos — Du epizodai iš Lietuvos diplomatinės tarnybos gyvenimo — Pirmasis modernios Lietuvos diplomatas „Grafas de Garliava“ (Garlawa) — Bičiulystės su Vaclovu Sidzikausku ir konflikto su Jurgiu Šauliu kaina — Laikinoji Lietuvos sostinė ir jos diplomatinis korpusas — Diplomatinės kovos dviem frontais pradžia — Vokiškojo revizionizmo akivaizdoje — Prof. Augustino Voldemaro palikimas dr. Dovui Zauniui — Lietuvos ir Vokietijos santykiai XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių sandūroje - permainų išvakarėse. Trys Lietuvos ir Vokietijos derybų raundai — Padėtis Klaipėdos krašte — Lietuviškoji dėlionė Vokietijos ir Sovietų Sąjungos kortų kaladėje — „Paviršutiniški“ Lietuvos ir Anglijos santykiai: ar buvo galimas proveržis? — Liepos 15-oji: „Klaipėdos krašto reikalai negali būti derybų objektu su kitomis valstybėmis“ — Liepos 24 d.: Lietuva prašo Sovietų Sąjungos tarpininkauti — Nuolaidos Klaipėdoje už palaikymą prieš Lenkiją? Sovietų diplomatijos tarpininkavimo misijos tarp Lietuvos ir Vokietijos pradžia — 1930-ųjų rugpjūtis Klaipėdos krašte. Seimelio paleidimas — Summary — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė —II tomas, II dalis: Pratarmė — „Ženevos kompromisas“ ir jo užkulisiai — Nauji Klaipėdos bylos vidaus ir išorės aspektai (1930 m. spalis-gruodis) — Lietuvos ir Vokietijos ginčas dėl Klaipėdos Tautų Sąjungos taryboje (1931 m. pirmoji pusė) — Dar vienas pučas Klaipėdoje? (Paaštrėjusi priešprieša Klaipėdos krašte 1931-ųjų liepos-rugpjūčio mėnesiais) — Dovo Zauniaus „politinė linija“ — Summary — Santrumpos — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuva tarpukario metais (1918 – 1940.06.15).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija − tai iš esmės Lietuvos užsienio politikos tautininkų valdymo laikotarpio (1926−1940) studija, papildyta įvadu, skirtu lietuvių diplomatijai 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo išvakarėse. 1-ajame tome pateikiama Krikščionių demokratų ir Valstiečių liaudininkų vyriausybių 1925−1926 m. užsienio politikos apžvalga. Daugiausia dėmesio skiriama Augustino Voldemaro ir „povoldemarinės epochos" užsienio politikos analizei, įvairiems objektyviems ir subjektyviems veiksniams, turėjusiems įtakos Lietuvos tarptautinei būklei, aptarti. 2-o tomo 1-oje dalyje apžvelgiami įvykiai trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių sandūroje. Daugiausia dėmesio skiriama užsienio reikalų ministro D. Zauniaus asmeniui, jo pastangoms reformuoti Lietuvos diplomatinę tarnybą, pristatomi kiti to meto Lietuvos politikai ir diplomatai, aprašomas užsienio diplomatų gyvenimas Laikinojoje sostinėje. 2-o tomo 2-oji dalis apima laikotarpį − nuo 1930 m. rugsėjo mėnesio iki 1931 m. gruodžio pabaigos. Nagrinėjami įvairūs Tautų Sąjungos Taryboje atsinaujinusios Klaipėdos bylos aspektai: „Ženevos kompromisas“, jį lėmusios priežastys ir pasekmės; kai kurie su Klaipėdos problema tiesiogiai susiję Lietuvos vidaus politikos aspektai; nesėkme pasibaigusios Lietuvos diplomatijos pastangos perorientuoti užsienio politiką valstybių signatarių, pirmiausia Didžiosios Britanijos, link. Pirmą kartą plačiau aprašoma kritinė padėtis, susidariusi Klaipėdos krašte 1931 m. vasarą, analizuojamos priežastys, dėl kurių kilo įtampa, aptariami veiksniai, sulaikę Lietuvos Vyriausybę nuo jėgos panaudojimo. Monografija paremta gausiais, anksčiau neskelbtais Lietuvos ir užsienio valstybių archyvuose saugomais dokumentais.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Geopolitika; Diplomatija; Tarpukaris; Tarptautinė padėtis; Strateginė partnerystė; Sutartys; Užsienio politika; Lithuania; The Republic of Lithuania; Geopolitics; Diplomacy; Interwar period; International situation; Strategic partnership; Agreements; Foreign policy.

ENThe monograph is the study of the period of government by Lithuania’s foreign policy nationalists (1926−1940). The introduction focuses on Lithuanian diplomacy on the eve of the coup d’état of 17 December 1926. The first volume overviews foreign policy pursued by Christian Democrat and Peasant Popular Union governments in 1925−1926. It focuses on the analysis of foreign policy related to the government of Augustinas Voldemaras and “post-Voldemaras epoch”, and discusses various objective and subjective factors that determined the international state of Lithuania. The first part of the second volume overviews the events that took place at the turn of the 1920s–1930s. It mainly focuses on the personality of Dovas Zaunius, Minister of Foreign Affairs, and his efforts to reform the Lithuanian diplomatic service, as well as presents other contemporary Lithuanian politicians and diplomats and describes the life of foreign diplomats in the temporary capital. The second part covers the period from September 1930 to the end of December 1931. Various aspects of the Klaipėda case that has been resumed in the Council of the League of Nations are analysed: the Geneva compromise, its causes and consequences; certain aspects of Lithuania’s internal policy directly related to the Klaipėda problem; the failed efforts of Lithuania’s diplomacy to re-orientate foreign policy towards the signatory states, primarily Great Britain. The study for the first time gives a thorough description of the critical situation in Klaipėda Region in the summer of 1931, analyses the causes of tension and discusses the factors that prevented the Lithuanian Government from using force. The monograph is based on plenty of documents kept in Lithuanian and foreign archives, which have not been published before.

ISBN:
9955699515 (bendras); 9955699507 (T. 1); 9789955208013 (T. 2, D.1); 9789955208020 (T. 2, D. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17097
Updated:
2021-01-28 13:57:56
Metrics:
Views: 182    Downloads: 1
Export: