Mokytojų veiklų, ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, tipologizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų veiklų, ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, tipologizavimas
Alternative Title:
Typology of teachers' activities in educating a child with emotional and behaviour difficulties
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 45-58
Keywords:
LT
Emocijų ir elgesio sutrikimų turintis mokinys; Mokytojų veiklų tipai; Veiklų dermė.
EN
Students with emotional and behaviour difficulties (EBD); Types of teachers' activities; Coordination of activities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta apibrėžti mokytojų vykdomų veiklų ir konstruojamų sąveikų su emocijų ir elgesio problemų turinčiu mokiniu tipologiją. Tyrime dalyvavo 76 pedagogai, ugdantys emocijų ir elgesio sunkumų patiriančius mokinius bendrojo lavinimo mokykloje. Tiriamojo interviu pagrindu tapo 36 emocijų ir elgesio sunkumų patiriančių mokinių atvejai, kuriuos rekomendavo pasirinktos mokyklos. Duomenų rinkimui taikytas pusiau struktūruotas interviu, taikant giluminio interviu elementus. Atlikta kokybinė ir kiekybinė gautų duomenų analizė. Klasterinės analizės metodu pagal požymius, turinčius esminę reikšmę realiam ugdymui, buvo išskirti mokytojų veiklos tipai. Sudarytas 7 klasterių interpretuotinas modelis. Nustatyta, kad mokytojų veiklos, ugdant emocijų ir elgesio problemų turinčius mokinius, konstruojamos sąveikos su mokiniu ir jo šeima yra gana kontrastingos: nuo įgalinančios, sąveiką ir pozityvų elgesį konstruojančios iki koreguojančios, orientuotos į žinių perteikimą, formalios ir socialinę atskirtį konstruojančios. Mokinių atvejų analizė pagal mokytojų veiklos tipologiją atskleidė, kad emocijų ir elgesio problemų turintis mokinys ugdymosi procese susiduria su skirtingomis ir mažai derančiomis tarpusavyje įvairių mokytojų veiklomis. Galima teigti, kad mokytojų kolegialios veiklos stoka ne tik kad nepadeda mokiniui įveikti emocijų ar elgesio sunkumų, bet inicijuoja komunikacinę distanciją ar net konfliktinius santykius. Tuo tarpu partnerystės ryšiais su kolegomis, mokiniu ir jo šeima grįsta mokytojo veikla ne tik inicijuotų kiekvieno ugdymosi proceso dalyvio pokyčius asmeninėje veikloje, bet ir visos mokyklos institucinius pokyčius.

ENThe article presents the research the aim of which was to define the typology of the activity performed by a teacher and interactions constructed with a pupil having emotional and behavior problems. 76 schoolmasters teaching children having emotional and behavior difficulties in comprehensive schools participated in the research. The basis for the survey was 36 cases of schoolchildren having emotional and behavior problems. For collection of data, a semi-structured interview using the elements of in-depth interview was applied. Also the qualitative and quantitative analyses of the data collected were performed. The types of teacher activity were identified according to the features essential for real education with the help of the method of cluster analysis. A model of 7 clusters was formed. It was established that the activities of teachers when educating children having emotional and behavior problems, interactions with such children and their parents are quite contrasting: from empowering, forming interaction and positive behavior to corrective, directed towards putting across the knowledge, formal, and stimulating social exclusion. The analysis of schoolchildren according to the typology of teachers' activity revealed that schoolchildren having emotional and behavior problems encounter different and poorly harmonized actividy by different teachers. We may state that the lack of the collegial activity between the teachers stimulate communicative gap or even strained relationships whereas the teacher’s activity based on partnership with colleagues, pupil and his/her family would initiate not only the changes in the personal activity of every education process participant but also institutional changes of the very school.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16469
Updated:
2018-12-17 12:15:08
Metrics:
Views: 88    Downloads: 30
Export: